نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 کارشناس، گروه میکروبیولوژی، آزمایشگاه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

10.21859/sums-2303490

چکیده

اهداف توکسوپلاسما گوندی انگلی پروتوزئری داخل سلولی اجباری است که همه موجودات خون‌گرم ازجمله انسان را مبتلا می‌­کند. عفونت حاد توکسوپلاسما در زنان باردار اغلب منجربه توکسوپلاسموزیس مادرزادی می‌­شود که ممکن است باعث سقط جنین یا عوارض دیگری همچون تولد زودرس، عوارض نورولوژیکی دائمی و آسیب­‌های بینایی شود. هدف از این تحقیق تعیین وضعیت آنتی‌­بادی‌­های ضدتوکسوپلاسموزیس در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است.
مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی 137 نمونه خون از 137 دانشجوی دختر به­‌صورت اتفاقی گرفته و برای اندازه­‌گیری میزان آنتی‌‌بادی‌های ضدتوکسوپلاسموزیس با روش الایزا استفاده شد. در این پژوهش پرسش‌نامه­‌ای تنظیم شد و در اختیار این افراد قرار داده شد و اطلاعاتی ازقبیل سابقه مصرف گوشت به‌­صورت کباب و نیم‌­پز، سابقه تماس با گربه و محل سکونت جمع­‌آوری شد. همچنین تحلیل یافته­‌ها با نرم‌­افزار SPSS و آزمون مجذور کای صورت گرفت.
یافته ها آنتی‌­بادی­‌های IgG ضدتوکسوپلاسما در 18 نمونه (1/13درصد) به مقدار قابل‌توجه وجود داشت (مثبت بود). همه نمونه­‌ها از نظر آنتی‌­بادی IgM منفی بودند. ارتباط آماری معناداری بین موارد مثبت IgG و عواملی همچون محل سکونت، مصرف کباب، مصرف سبزیجات خام و تماس با گربه به‌­دست نیامد (1/0P>).
نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد که 9/86درصد دانشجویان دختر نسبت‌به آنتی‌­بادی­‌های ضدتوکسوپلاسما سرونگاتیو بوده و نسبت‌به این عفونت درمعرض خطر هستند و باید درباره پیشگیری از بیماری توکسوپلاسموزیس مادرزادی در زمان بارداری آموزش داده شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Seroepidemiological Study of Toxoplasmosis Among Female Students of Sabzevar University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Shafi Mojadadi 1
  • Najmeh Mahmoodabadi 2
  • Zohreh Sajadiniya 3
  • Rahim Golmohamadi 4
  • Hossein Elyasi 1

1 Assistant Professor, Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

2 MSc., Department of Speech Therapy, Iranian Research Center on Healthy Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

3 BSc., Department of Microbiology, Laboratory of Microbiology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

4 Associate Professor, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Background Toxoplasma gondii is an obligate intracellular protozoan parasite that infects all warm-blooded animals, including humans. Acute infection with Toxoplasma gondii in pregnant women frequently leads to congenital toxoplasmosis which may cause abortion or severe diseases such as premature birth, permanent neurological damage, and visual impairment in the baby. Serological survey in females before marriage can reveal immune status of them against toxoplasmosis. This research aimed to determine the anti-toxoplasma antibodies in female students of Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
Materials & Methods In this cross-sectional study, 137 blood samples were taken from female students that were randomly selected and used for the measurement of anti-toxoplasma antibodies by ELISA method. Using a researcher-designed questionnaire, information such as consuming grilled and undercooked meat, exposure to cats and residency status was collected. The data analysis was performed by Chi-square test using SPSS.
Results The detected IgG antibodies in 18(13.1%) samples were significant, and no IgM antibody was found in the studied samples. There were no significant differences between infection and factors such as residency status (urban/rural), vegetables consumption, cat keeping, eating underdone and roasted meat (P>0.1).
Conclusion The results of this study revealed that 86.9% of female students were seronegative and at high risk for acquiring infection, thus they should be educated to prevent contracting congenital toxoplasmosis during the period of pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seroepidemiology
  • Toxoplasmosis
  • Female student
  • sabzevar
Dubey JP. Toxoplasmosis: a waterborne zoonosis. Veterinary Parasitology. 2004; 126(1-2):57-72. doi: 10.1016/j.vetpar.2004.09.005
Weiss LM, Dubey IP. Toxoplasmosis: a history of clinical observations. International Journal for Parasitology. 2009; 39(8):895-901. doi: 10.1016/j.ijpara.2009.02.004
Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to humans. International Journal for Parasitology. 2000; 30(12-13):1217-258. doi: 10.1016/s0020-7519(00)00124-7
Bhopale GM. Pathogenesis of toxoplasmosis. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 2003; 26(4):213-22. doi: 10.1016/s0147-9571(02)00058-9
Petersen E. Toxoplasmosis. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. 2007; 12(3):214-23. doi: 10.1016/j.siny.2007.01.011
Cook AJC, Gilbert RE, Buffolano W, Zufferey J, Petersen E, Jenum PA, et al. Sources of toxoplasma infection in pregnant women: European multicenter case-control study: European Research Network on Congenital Toxoplasmosis. British Journal of Medicine. 2000; 321(7254):142-47. doi: 10.1136/bmj.321.7254.142
Cunningham FG. Williams’s obstetrics. 20th ed. Stamford: Appleton & Lange; 1997.
Ali Mohammadi H, Fouladi N, Amani F, Safarzadeh M, Pourfarzi F, Mazaheri E. [Sero epidemiological toxoplasmosis in pre-marriage women on the basis of remarriage tests 2007 (Persian)]. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2009; 8(4):408-13.
Martin PA, Bouza PE. Blood and tissue protozoa. In: Choen J, Powderly WG, editors. Infections Diseases. New York: Elsevier; 2004, p. 2448-450.
Remington JS, McLeod R, Thulliez P, Desmonts G. Toxoplasmosis. In: Remington JS, Klein J, editors. Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant. 5th ed. Philadelphia, P.A.: W. B. Saunders; 2001, p. 205-346.
Rafiei A, Hemadi A, Amani F. [Seroepidemiology of toxoplasmosis among girls students, Ahwaz Joundishapoor University of Medical Sciences (Persian)]. Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine. 2005; 10(31):35-42.
Ajami A, Sharif M, Saffar M, Zyaee H. [Serological study of toxoplasmosis in women referred to medical health laboratory, before marriage, Mazandaran, 2000 (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2001; 11(31):51-56.
Fallah E, Navazesh R, Majidi J, Kushavar H, Mahdipour Zareh N. An epidemiological study of toxoplasma infection among high- school girls in Jolfa. Journal of Reproduction and Infertility. 2005; 6(3):261-69.
Hajghani H, Absalan A, Partow G, Mohammadi H, Rawagh M, Hosseini Shamili F, et al. [Seroprevalence of antitoxoplasma IgG antibody in female students of Kerman University of Medical Sciences, 2004-2005 (Persian)]. Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine. 2008, 13(41):39-43.
Sharif, M, Daryani, A, Barzegar G. Nasrolahei, M. A seroepidemiological survey for toxoplasmosis among schoolchildren of Sari, Northern Iran. Tropical Biomedicine. 2010; 27(2):220–25.
Mehrabani D, Malekpour A, Zahedi S, Dehghani S, Tondro GH. Comparison of Dot-Elisa with Ifa test for diagnosis of human toxoplasmosis and seroepidemiological evaluation of the disease. Middle-East Journal of Scientific Research. 2012; 11(11):1530-535. doi: 10.5829/idosi.mejsr.2012.11.11.6578
Mostafavi N, Ataei B, Nokhodian Z, Monfared L, Yaran M, Ataie M, et al. Toxoplasma gondii infection in women of childbearing age of Isfahan, Iran: a population-based study. Advanced Biomedical Research. 2012; 1(1):60-66. doi: 10.4103/2277-9175.100181
Khazaei HA, Bokaeian M, Javadimehr M, Soleimani GR, Khazaei A, Narouie B, et al. Seroepidemiology evaluation of toxoplasma IgG values in women at their marriage age and pathogenesis factors. Life Science Journal. 2012; 9(4);185-90. doi: 10.7537/marslsj090412.01
Fan CK, Lee LW, Liao CW, Huang YC, Lee YL, Chang YT, et al. Toxoplasma gondii infection: relationship between seroprevalence and risk factors among primary schoolchildren in the capital areas of Democratic Republic of São Tomé and Príncipe, West Africa. Parasites and Vectors. 2012; 5(1):1-5. doi: 10.1186/1756-3305-5-141
Galván-Ramírez ML, Pérez LR, Ledesma Agraz SY, Sifuentes Ávila LM, Armenta Ruíz AS, Bayardo Corella D, et al. Seroepidemiology of toxoplasmosis in high-school students in the metropolitan area of Guadalajara, Jalisco, Mexico. Scientia Medica. 2010; 20(1):59–63.
Fouladvand M, Barazesh A, Naiemi B, Vahdat K, Tahmasebi R. [Seroepidemiological study of toxoplasmosis in girl students from Persian Gulf University and Bushehr University of Medical Sciences (Persian)]. Iranian South Medical Journal. 2010; 13(2):114-122.
Namaei MH, Hanafi Bojd R, Zojaji F, Shafie S. [Prevalence of Toxoplasmosis in women in pre-marriage stage in Birjand (Persian)]. Modern Care Journal. 2011; 7(3-4):28-33.
Hatam GH, Shamseddin A, Nikouee F Seroprevalence of Toxoplasmosis in High School Girls in Fasa District, Iran. Iranian Journal of Immunology. 2005; 2(3):177-81.
Rey Luís C, Ramalho Isabel LC. Seroprevalence of toxoplasmosis in Fortaleza, Ceará, Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 1999; 41(3):171-74. doi: 10.1590/s0036-46651999000300007
Cook AJ, Gilbert RE, Buffolano W, Zufferey J, Petersen E, Jenum PA, et al. Sources of toxoplasma infection in pregnant women: European multicenter case-control study. British Journal of Medicine. 2000; 321(7254):142-47. doi: 10.1136/bmj.321.7254.142
Daryani A, Sagha M. [Seroepidemiology of Toxoplasmosis in women referring to the laboratory of health center in ardabil for premarital medical examinations (Persian)]. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2004; 4(3):19-25.
Gebremedhin EZ, Abebe AH, Tessema TS, Tullu KD, Medhin G, Vitale M, et al. Seroepidemiology of Toxoplasma gondii infection in women of child-earing age in central Ethiopia. BMC Infect Dis. 2013; 13:101. doi: 10.1186/1471-2334-13-101