نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام، گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 دانشیار، گروه شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 استادیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

10.21859/sums-2303458

چکیده

اهداف دارو‌ها از عوامل مهم آلاینده محیط‌زیست به‌شمار می‌آیند و به‌علت مشکلات مربوط به تجزیه زیستی، روش‌های جذب سطحی مناسب‌ترین روش برای تصفیه آن‌هاست. یکی از این جاذب‌ها کربن فعال است. هدف از این مطالعه بررسی میزان حذف داروی انتاکاپون توسط کربن فعال مرک است. استفاده از کربن فعال پودری مشکلات جداسازی کربن پس از تصفیه را به‌دنبال دارد، برای رفع این مشکل از مگنتیک کردن کربن با Fe3O4 استفاده شد.
مواد و روش ها مطالعه حاضر به‌صورت تجربی‌آزمایشگاهی انجام شد. در هر آزمایش از 50 میلی‌لیتر محلول انتاکاپون در راکتور شیشه‌ای با سرعت 100 دور بر دقیقه، استفاده شد. این مطالعه تجربی به‌صورت ناپیوسته انجام شد و اثر متغیرهایی نظیر نوع جاذب، دُز جاذب، غلظت انتاکاپون، زمان تماس، pH و درجه حرارت بر روند جذب انتاکاپون توسط کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرات آهن و داده‌های تجربی تعادل جذب با مدل‌های ایزوترم جذب فروندلیچ و لانگمویر و سینتیک واکنش بررسی شد. نمونه‌ها پس از هربار استخراج با آهنربای قوی جمع‌آوری شد، سپس آب فیلتر‌شده برای تعیین انتاکاپون باقی‌مانده، با دستگاه اسپکتروفتومتر بررسی شد.
یافته ها نتایج این مطالعه نشان داد که pH=6، غلظت جاذب 6/0 گرم‌ بر لیتر و زمان تماس 50 دقیقه بهترین شرایط حذف انتاکاپون است. در این شرایط کربن فعال مغناطیسی توانست 90 درصد انتاکاپون با غلظت 50 میلی‌گرم در لیتر را حذف کند. همچنین بررسی ایزوترم‌های جذب مشخص کرد که آزمایش‌ها با مدل لانگ‌مویر (9929/0R=) مطابقت دارد و حداکثر ظرفیت جذب، mg/g1/357 است.
نتیجه گیری نتایج نشان داد جاذب کربن فعال مغناطیسی مرک جذب بالایی دارد و با اعمال شرایط بهینه می‌توان از آن به‌عنوان جاذب مناسب برای حذف ترکیبات آلی از جمله دارو‌ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the Removal of Entacapone From Contaminated Water Using Magnetic-Activated Carbon

نویسندگان [English]

  • Mehdi Baghayeri 1
  • Behrooz Maleki 2
  • Ahmad Alahabadi 3
  • Forough Reyahi Manesh 4
  • Amirhassan Amiri 1

1 Full Professor, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Basic Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

2 Associate Professor, Department of Organic Chemistry, Faculty of Basic Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Environmental Health, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

4 MSc. Student, Department of Organic Chemistry, Faculty of Basic Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Backround Pharmaceutical resources are becoming increasingly problematic contaminants of water resources, particularly in surface and groundwater sources located around industrial and residential communities. They enter water sources mostly through discharges from pharmaceutical industries and municipal wastewater. Consumption of water contaminated with pharmaceutical discharges can have several harmful effects like acute and chronic toxicity in humans. Another critical concern regarding pharmaceutical discharges in water sources is the development of bacterial resistance to medicinal treatment of bacterial infections.
Materials & Methods The activated carbon was purchased from Merck Co. A stock solution of 1000 mg/L of entacapone was prepared by dissolving 1.0 g entacapone in 1 L distilled water. In this study, two types of contaminated water (aqueous solution and contaminated real water) were prepared and examined. The aqueous solution was made from mixing aliquots of entacapone stock solution with distilled water. To determine the remaining entacapone in the samples, they were analyzed by a Hach UV-VIS spectrophotometer (DR5000).
Results This study showed that activated carbon could be functionalized with magnetic nanoparticles and such magnetic-activated carbon could be used as adsorbents for the removal of entacapone from water samples. The results showed that contact time, sample pH, concentration of entacapone, and concentration of the adsorbent were effective on the removal process. The equilibrium results showed the best fit with Langmuir model with a maximum adsorption capacity of 357.1 mg/g.
Conclusion We described here the preparation of magnetic-activated carbons in one reaction step, and the prepared carbon was used as the adsorbents to remove entacapone from water samples rapidly and effectively. The magnetic nanoparticles can be well immobilized on activated carbons and easily separated from the solution using an external magnet. The results revealed that magnetic-activated carbons could be used as the potential adsorbents for removing entacapone from environmental water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • activated carbon
  • Entacapone
  • adsorption
  • Magnetic nanoparticles
Alahabadi A, Moussavi Gh, Yaghmaeian K, Karemisany H. [Adsorption potential of the granular activated carbon for the removal of amoxicillin from water (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2013; 20(4):573-82.
Ahmadi M, Sharifi M. [Treatments of Parkinson’s disease, epilepsy and obsessive compulsive disorder with deep brain stimulation (Persian)]. Neuroscience Journal of Shefaye Khatam (Shefaye Khatam). 2014; 2(1):95-100.
Lau L, Breteler M. Epidemiology of Parkinson disease (Review). Lancet Neurology. 2006; 749(163):525-35. doi: 10.1016/s1474-4422(06)70471-9
Abdullah R, Basak I, Patil, KS, Alves G, Larsen JP,Møller SG. Parkinson’s disease and age: the obvious but largely unexplored link. Experimental Gerontology. 2015; 68:33–38. doi: 10.1016/j.exger.2014.09.014
Bugamelli F, Marcheselli C, Barba E, Raggi MA. Determination of l-dopa, carbidopa, 3-O-methyldopa and entacapone in human plasma by HPLC–ED. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2011; 54(3):562–67. doi: 10.1016/j.jpba.2010.09.042
Nuijten M, Iperen P, Palmer C, Hilten B, Snyder E. Cost-effectiveness analysis of entacapone in Parkinson’s disease: a Markov process analysis. Value in Health. 2001; 4(4): 316-28. doi: 10.1046/j.1524-4733.2001.004004316.x
Lustosa K, Menegatti R, Braga R, Lião L, Oliveira1 V. Microbial β-glycosylation of entacapone by Cunninghamellaechinulata ATCC 9245. Journal of Bioscience and Bioengineering. 2012; 113(5):611-13. doi: 10.1016/j.jbiosc.2012.01.004
Jain R, Kumar Yadav R, Dwivedi A. Square-wave adsorptive stripping voltammetricbehaviour of entacapone at HMDE and its determination in the presence of surfactants. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2010; 359:25-30. doi: 10.1016/j.colsurfa.2010.01.047
Dirany A, Sirés I, Oturan N, Oturan M. Electrochemical abatement of the antibiotic sulfamethoxazole from water. Chemosphere.2010; 81(5): 594–602.
Sayadi AR, Asadpour M, Shabani Z, Sayadi MH. [Pharmaceutical pollution of the eco-system and its detrimental effects on public health (Persian)]. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2011; 11(3):269-84.
Elmolla E, Chaudhuri M. Photocatalytic degradation of amoxicillin, ampicillin and cloxacillin antibiotics in aqueous solution using UV/TiO2 and UV/H2O2/TiO2 photocatalysis. Desalination. 2010; 252(1-2):46–52. doi: 10.1016/j.desal.2009.11.003
Klavarioti M, Mantzavinos D, Kassinos D. Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes-review. Environment International. 2009; 35(2):402–17. doi: 10.1016/j.envint.2008.07.009
Homem V, Santos L. Degradation and removal methods of antibiotics from aqueous matrices: a review. Journal of Environmental Management. 2011; 92(10):2304-347. doi: 10.1016/j.jenvman.2011.05.023
Lin SH, Juang RS. Adsorption of phenol and its derivatives from water using synthetic resins and low-cost natural adsorbents: a review. Journal of Environmental Management. 2009; 90(3):1336–349. doi: 10.1016/j.jenvman.2008.09.003
Han R, Ding D, Xu Y, Zou W, Wang Y, Li Y, et al. Use of rice husk for the adsorption of congo red from aqueous solution in column mode. Bioresource Technology. 2008; 99(8):2938–946. doi: 10.1016/j.biortech.2007.06.027
Gholizadeh A, Kermani M, Gholami M, Farzadkia M, Esrafili A. [Comparative investigation of 2-ChloropHenol and 4-Chrorophenol removal using granulated activated Carbon and Rice Husk Ash (Persian)]. Toloo-e-Behesht. 2012; 11(3):66-78.
Moussavi Gh, Alahabadi A, Yaghmaeian K, Eskandari M. Preparation, characterization and adsorption potential of the NH4Cl-induced activated carbon for the removal of amoxicillin antibiotic from water. Chemical Engineering Journal. 2013; 217:119–28. doi: 10.1016/j.cej.2012.11.069
Mansoorian H, Mahvi AH, Kord Mostafapoor F, Alizadeh M. [Equilibrium and synthetic studies ofmethylene blue dye removal using ash ofwalnut shell (Persian)]. Health in the Field. 2013; 1(3):48-55.
Kakavandi B, Rezaei Kalantary R, Jonidi Jafari, Esrafily A, Gholizadeh A, Azari A. [Efficiency of powder activated carbon magnetized by Fe3O4 nanoparticles for moxicillin removal from aqueous solutions: equilibrium and kinetic studies of adsorption process (Persian)]. Iranian Journal of Health & Environment. 2014;7(1):21-34.
Bahmaie M, Abbasi L, Faraji M. [Synthesis of iron nanoparticles Fe3O4 and its application to the extraction and pre-concentration of the drug environmental samples (Persian)]. Journal of Applied Chemistry Semnan University. 2013; 8(4):29-38.
Khatiria R, Reyhanic AZ, Mortazavid S, Hossainalipour M. Preparation and characterization of Fe3O4 /SiO2 / APTES core-shell nanoparticles. Paper presented at: The 4th International Conference on Nanostructures; 2012 Mar 12-14; Kish, Iran.
Tang B, Lin Y, Yu P, Luo Y. Study of aniline-caprolactam mixture adsorption from aqueous solution onto granular activated carbon: kinetics and equilibrium. Chemical Engineering Journal. 2012; 187:69-78. doi: 10.1016/j.cej.2012.01.088
Rivera-Utrilla J, Prados-Joya G, Sánchez-Polo M, Ferro-García MA, Bautista-Toledo I. Removal of nitroimidazole antibiotics from aqueous solution by adsorption/bioadsorption on activated carbon. Journal of Hazardous Materials. 2009; 170(1):298-305. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.04.096
Kanadasan G, Vadivelu V, Mat Don M. Adsorptive removal of methylene blue using novel adsorbent from palm oil mill effluent waste activated sludge: equilibrium, thermodynamics and kinetic studies. Chemical Engineering Journal. 2011; 171:1246-252. doi: 10.1016/j.cej.2011.05.036
Al-Johani H, Abdel Salam M. Kinetics andthermodynamic study of aniline adsorption by multi-walled carbon nanotubes from aqueous solution. Journal of Colloid and Interface Science. 2011; 360(2):760-67. doi: 10.1016/j.jcis.2011.04.097