نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت آموزشی، پردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

3 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

10.21859/sums-2303438

چکیده

اهداف این پژوهش با هدف سنجش مؤلفه‌های سلامت اجتماعی در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار در سال 1393 انجام شده است.
مواد و روش ها جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار بوده که مجموعاً 150 نفر بودند. در این تحقیق حجم نمونه براساس نمونه­‌گیری به شیوه تصادفی ساده (طبق جدول مورگان 1970) 112 نفر تعیین شد. ابزار اندازه­‌گیری پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه سلامت اجتماعی کییز با پنج مؤلفه (شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی) که از نظر روایی و پایایی یک پرسش‌نامه استاندارد است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و برای محاسبات از نسخه 20 بسته نرم‌افزاری SPSS استفاده شد.
یافته ها نتایج نشان می‌دهد که در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان سبزوار میانگین سلامت اجتماعی 61/68 است؛ 2/12 سلامت اجتماعی درحد خوب و 8/78 درحد متوسط داشتند، درحد پایین نیز موردی نبود و انحراف معیار آن 265/5 بود. میانگین مؤلفه‌­های سلامت اجتماعی بیشتر از 50درصد به‌دست آمد. بین دیدگاه زن و مرد، متأهل‌ها و مجردها و همچنین سطح تحصیلات آزمودنی­‌ها نسبت‌به سلامت اجتماعی تفاوت معنا­داری وجود نداشت؛ اما بین میزان درآمد، سابقه خدمت و منطقه سکونت آزمودنی­‌ها با سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری باتوجه‌به نتایج به‌­دست‌آمده، میانگین نمرات بین 47 تا 74 بوده است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که میزان سلامت اجتماعی، درحد متوسط و رو‌به‌رشد است و باید با برنامه‌ریزی منسجم ضمن حفظ شرایط به ارتقای این موقعیت نیز توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Social Health Components in the Education Department of Sabzevar, Iran

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Kyvanlo 1
  • Morteza Binesh 2
  • Hamid Nehardani 3

1 MSc., Department of Educational Management, Khorasan Razavi Science and Research Campus, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

3 PhD Student, Department of Educational Managment, Education Development Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Background This study aimed to assess social health components in the education department of Sabzevar, Iran in 2014.
Materials & Methods The study population consisted of all employees of the Department of Education of Sabzevar, Iran, a total of 150 persons. The study sample (N=114) was recruited by simple random sampling method (Krejcie and Morgan Table, 1970). The measurement tool was Keynesian social health questionnaire with 5 components (social prosperity, social solidarity, social cohesion, social acceptance, and social participation) which is a standardized questionnaire regarding its validity and reliability. The descriptive statistics were used to analyze data through SPSS (ver 20.0).
Results The results showed that the average social health in Directorate of Education of Sabzevar City is 61.68%. Among them, 12.20% were of high social health, 78.80% were of average social health, and social health of no case was under the lower limit, with standard deviation of 5.265. The mean values of all components of the social health were obtained which were more than 50%. There was not found any significant differences with regard to gender, marital status, and educational level. However, the income amount, work experience, and residency area of the participants had significant effects.
Conclusion According to the results, the average score was between 47 and 74. It can be concluded that the public health of education staff in Sabzevar is at the average level. The maintenance of this condition and its promotion should be managed by integrated planning and encouragements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Social health
  • Social flourishing
  • Social involvement
  • Education and training
Mohseni M. [Foundations of social health (Persian)]. Tehran: ???, 2014.
Fadaei Mehrabani M. [Media and social health (media in transition societies and Social health of citizens) (Persian)]. Journal of Communication Research. 2007; 14(49):67-86.
Movahedi A. [Theory of social health Keynesian (Persian)] [Internet]. 2013 [cited 2013 July 17]. Available from: http://www.a-sasw.com/p/7292
Baghi Nasrabadi Ali. [Social solidarity and public participation, perspectives, reinforcing factors, threats and strategies (Persian)]. Journal of Hosoon. 2005; 6:167-187.
Talebian SA, Gholchin M, Omrani Majd A. [A Survey of the Social Acceptance of Gasoline Rationing System (Persian)]. Journal of Human Resources Management in the Oil Industry Institute for International Energy Studies. 2009; 4(14):60-93.
Alvany SM, Danaei Fard H. [Governmental management and public confidence (Persian)]. Journal of Management Knowledge. 2001; 55:5-28.
Hosseini SJ, Mircholi N, Kolahdooz V. [Quality of life and its relationship by social health the students of Islamic Azad University of Sabzevar 1391 (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014; 21(5):864-75.
Poorstrar M, Hekmati I. [Prediction of social health based on religious beliefs among the female students (Persian)]. Journal of Women and Family Studies. 2010; 2(7):27-40.
Babapour Kheiroddin J, Toosi F, Hekmati I. [Investigate the role determinant factors of Social health University students Tabriz (Persian)]. Journal of Psychology (University of Tabriz). 2009; 4(16):1-19.
Abdollah Tabar H, Kaldi AR, Mohagheghi Kamal H, Forouzan AS, Salehi M. [Evaluation of social health Students in University of Social Welfare and Rehabilitation (Persian)]. Journal of Social Welfare. 2008; 8(30, 31):171-89.
Sabouri S. [Evaluation of social health among employees of Education District 11 of Tehran (Persian)] [MSc. Thesis]. Tehran: Payame Noor University; 2012.