نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ­پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم­ پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 کارشناس‌ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ­پزشکی همدان، همدان، ایران.

10.21859/sums-2303406

چکیده

اهداف ترکیبات مختل­‌کننده­ غدد درون­‌ریز گروهی از آلاینده­‌های خطرناک و پیچیده­ شناخته‌شده در فاضلاب و منابع آبی محسوب می­‌شود. بیس فنل A یکی از این ترکیبات است که می­‌تواند مشکلات زیست­‌محیطی و بهداشتی جبران­‌ناپذیری را ایجاد کند.
مواد و روش ها در این مطالعه حذف بیس فنل A با استفاده از نانولوله­‌های کربنی چندجداره از محیط­‌های آبی در یک سیستم ناپیوسته بررسی شد. همچنین تأثیر متغیرهای pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه بیس فنل A بر کارایی حذف بررسی شد. غلظت ماده مذکور در نمونه­‌ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 280 نانومتر تعیین شد.
یافته ها طبق نتایج به‌­دست‌آمده مشخص شد که بیشترین کارایی حذف بیس فنل A با استفاده از این جاذب در زمان تماس 60 دقیقه، 7=pH، غلظت بیس فنل 20 میلی‌گرم بر لیتر و غلظت جاذب 400 میلی‌گرم بر لیتر برابر با 95درصد است و حداکثر ظرفیت جذب ماده جاذب 6/111 mg/g تعیین شد. همچنین مشخص شد که داده‌­های به­‌دست‌آمده از مدل ایزوترمی لانگ‌مویر و مدل سینتیکی شبه‌درجه دوم تبعیت می­‌کند.
نتیجه گیری نتایج به­‌دست آمده نشان داد که نانولوله­‌های کربنی چندجداره توانایی بالایی در جذب بیس فنل A دارد و می‌­توان از آن به‌­عنوان جاذب مناسب در حذف بیس فنل A استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Removal of Bisphenol A Using Multi–Walled Carbon Nanotubes From Aqueous Solution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Samadi 1
  • Reza Shokohi 2
  • Samaneh Shanehsaz 3

1 Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

3 MSc., Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Background Endocrine-Disrupting Compounds are emerging group of trace contaminants detected in wastewater and water resources worldwide. Bisphenol A (BPA) is one of the compounds that can cause serious health problems.
Materials and Methods In this study, the removal of BPA from aqueous solutions by multi-walled carbon nanotubes was investigated. Experiments were performed in batch reactor and changing effective factors such as pH, contact time, concentration of carbon nanotubes, and concentration of BPA. The concentrations of BPA were measured using UV-VIS spectrophotometer at wavelength of 280 nm.
Results The results showed that maximum removal efficiency was 95% at a concentration of 400 mg/L of carbon nanotubes, pH=7, retention time of 60 minutes and BPA concentration of 20 mg/L. The maximum adsorption capacity was found to be 111.6 mg/g and the adsorption data were best fitted to the Freundlich isotherms and pseudo-second order.
Conclusion The results showed that carbon nanotubes have a high ability to adsorb BPA in the aquatic environment and can be used as a suitable adsorbent from aqueous solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bisphenol A
  • Multi-walled carbon nanotubes
  • Adsorption isotherm
Halling-Sorensen B, Nors Nielsen S, Lanzky P, Ingerslev F, Holten Lützhoft H, Jorgensen S. Occurrence, fate and effects of pharmaceutical substances in the environment: a review. Chemosphere. 1998; 36(2):357-93. doi: 10.1016/s0045-6535(97)00354-8
Yoon Y, Ryu J, Oh J, Choi BG, Snyder SA. Occurrence of endocrine disrupting compounds, pharmaceuticals, and personal care products in the Han River (Seoul, South Korea). Science of The Total Environment. 2010; 408(3):636-43. doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.10.049
Choi KJ, Kim SG, Kim CW, Kim SH. Effects of activated carbon types and service life on removal of endocrine disrupting chemicals: amitrol, nonylphenol, and bisphenol A. Chemosphere. 2005; 58(11):1535-545. doi: 10.1016/j.chemosphere.2004.11.080
Jafari A, Abasabad RP, Salehzadeh A. Endocrine disrupting contaminants in water resources and sewage in Hamadan city of Iran. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering. 2009; 6(2):89-96.
Bolong N, Ismail A, Salim M, Rana D, Matsuura T, Tabe-Mohammadi A. Negatively charged polyethersulfone hollow fiber nanofiltration membrane for the removal of bisphenol A from wastewater. Separation and Purification Technology. 2010; 73(2):92-9. doi: 10.1016/j.seppur.2010.01.001
Deborde M, Rabouan S, Mazellier P, Duguet JP, Legube B. Oxidation of bisphenol A by ozone in aqueous solution. Water Research. 2008; 42(16):4299-308. doi: 10.1016/j.watres.2008.07.015
Staples CA, Dome PB, Klecka GM, Oblock ST, Harris LR. A review of the environmental fate, effects, and exposures of bisphenol A. Chemosphere. 1998; 36(10):2149-73. doi: 10.1016/s0045-6535(97)10133-3
Huang Y, Wong C, Zheng J, Bouwman H, Barra R, Wahlström B, et al. Bisphenol A (BPA) in China: a review of sources, environmental levels, and potential human health impacts. Environment International. 2012; 42:91-99. doi: 10.1016/j.envint.2011.04.010
Kang JH, Kondo F, Katayama Y. Human exposure to bisphenol A. Toxicology. 2006; 226(2):79-89. doi: 10.1016/j.tox.2006.06.009
Mohapatra D, Brar S, Tyagi R, Surampalli R. Physico-chemical pre-treatment and biotransformation of wastewater and wastewater Sludge–Fate of bisphenol A. Chemosphere. 2010; 78(8):923-41. doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.12.053
Liu G, Ma J, Li X, Qin Q. Adsorption of bisphenol A from aqueous solution onto activated carbons with different modification treatments. Journal of Hazardous Materials. 2009; 164(2):1275-280. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.09.038
Brugnera MF, Rajeshwar K, Cardoso JC, Zanoni MVB. Bisphenol A removal from wastewater using self-organized TIO2 nanotubular array electrodes. Chemosphere. 2010; 78(5):569-75. doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.10.058
Shokouhi R, Ebrahimzadeh L, Rahmani AR, Ebrahimi S, Samarghandi MR. [Comparison of the advanced oxidation processes in phenol degradation in laboratory scale (Persian)]. Water and Wastewater. 2010; 20(4):30-35.
Achak M, Hafidi A, Ouazzani N, Sayadi S, Mandi L. Low cost biosorbent “banana peel” for the removal of phenolic compounds from olive mill wastewater: kinetic and equilibrium studies. Journal of Hazardous Materials. 2009; 166(1):117-25. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.11.036
Stafiej A, Pyrzynska K. Solid phase extraction of metal ions using carbon nanotubes. Microchemical Journal. 2008; 89(1):29-33. doi: 10.1016/j.microc.2007.11.001
Kandah MI, Meunier JL. Removal of nickel ions from water by multi-walled carbon nanotubes. Journal of Hazardous Materials. 2007; 146(1):283-88. doi: 10.1016/j.jhazmat.2006.12.019
Li Y, Zhao Y, Hu W, Ahmad I, Zhu Y, Peng X, et al. Carbon nanotubes-the promising adsorbent in wastewater treatment. Journal of Physics. 2007; 61(1):698-704.
Barati Rashvanloo R, Rezaee A, Hosseini H, Tashyi’ee HR. [The possibility of ammonium nitrogen removal from wastewater through the process of modified integrated fixed film activated sludge (IFAS) with multiwall carbon nanotubes (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014; 21(4):693-701.
Iravani E, Dehghani MH, Mahvi AH, Rastkari N. Removal of Bisphenol A from Aqueous solutions using Single walled carbon nanotubes: Investigation of adsorption isotherms. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering. 2013; 6(2):257-64.
Samadi MT, Kashitarash Esfahani Z, Ahangari F, Ahmadi SH, Jafari J. [Nickel Removal from Aqueous Environments Using Carbon Nanotubes (Persian)]. Water and Wastewater. 2013; 86(2):38-42.
Sui Q, Huang J, Liu Y, Chang X, Ji G, Deng S, et al. Rapid removal of bisphenol A on highly ordered mesoporous carbon. Journal of Environmental Sciences. 2011; 23(2):177-82. doi: 10.1016/s1001-0742(10)60391-9
Zhou Y, Lu P, Lu J. Application of natural biosorbent and modified peat for bisphenol a removal from aqueous solutions. Carbohydrate Polymers. 2012; 88(2):502-08. doi: 10.1016/j.carbpol.2011.12.034
Weber WJ. Physicochemical processes for water quality control. New York: Wiley Interscience; 1972.
Volesky B. Biosorption process simulation tools. Hydrometallurgy. 2003; 71(1):179-90. doi: 10.1016/s0304-386x(03)00155-5
Nandi B, Goswami A, Purkait M. Adsorption characteristics of brilliant green dye on kaolin. Journal of Hazardous Materials. 2009; 161(1):387-95. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.03.110
Behnamfard A, Salarirad MM. Equilibrium and kinetic studies on free cyanide adsorption from aqueous solution by activated carbon. Journal of Hazardous Materials. 2009; 170(1):127-33. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.04.124
Stafiej A, Pyrzynska K. Adsorption of heavy metal ions with carbon nanotubes. Separation and Purification Technology. 2007; 58(1):49-52. doi: 10.1016/j.seppur.2007.07.008
Zazouli MA, Veisi F. [Modeling bisphenol A removal from aqueous solution by activated Carbon and Eggshell (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2013; 23(2):129-38.
Joseph L, Heo J, Park YG, Flora JR, Yoon Y. Adsorption of bisphenol A and 17α-ethinyl estradiol on single walled carbon nanotubes from seawater and brackish water. Desalination. 2011; 281:68-74. doi: 10.1016/j.desal.2011.07.044
Shahryari Z, Goharrizi AS, Azadi M. Experimental study of methylene blue adsorption from aqueous solutions onto carbon nano tubes. International Journal of Water Resources and Environmental Engineering. 2010; 2:16-28.
Shokohi R, Jafari S, Siboni M, Gamar N, Saidi S. [Removal of acid blue 113 (AB113) dye from aqueous solution by adsorption onto activated red mud: a kinetic and equilibrium study (Persian)]. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2011; 16(2):55-65.
Maleki A, Mahvi H. Application of agricultural waste products for removal of phenol in aqueous systems. Hormozgan Medical Journal. 2007; 10(4):193-99.
Kuo CY. Comparison with as-grown and microwave modified carbon nanotubes to removal aqueous bisphenol A. Desalination. 2009; 249(3):976–82. doi: 10.1016/j.desal.2009.06.058
Kashitarash Z, Samadi MT, Alavi M, Manuchehrpoor N, Bakhani M. [Efficiency of Carbon nanotubes in municipal solid waste landfill (Persian)]. Water and Wastewater. 2012; 2(82):66-71.
Dehghani MH, Alimohammadi M, Mahvi AH, Rastkari N, Mostofi M, Gholami M. [Performance of multiwall carbon nanotubes for removal of phenol (Persian)]. Iranian Journal of Health and Environment. 2014; 6(4):491-502.