نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 کارشناس‌ارشد، گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.21859/sums-2303398

چکیده

اهداف باتوجه‌به اهمیت سبک‌های دلبستگی در شخصیت دانش‌آموزان، مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی آنان بر اساس سبک‌های دلبستگی صورت گرفته است.
مواد و روش ها روش این مطالعه، همبستگی و جامعه‌ آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان بافق در سال تحصیلی 92-1391 بودند که تعداد 250 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه­‌های هوش هیجانی شوت، سازگاری اجتماعی و دلبستگی هازن و شیور را تکمیل کردند. داده‌­های پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نسخه 18 نرم افزار SPSS و در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند.
یافته ها نتایج نشان داد با سبک دلبستگی اجتنابی دانش‌آموزان می‌توان 254/0 هوش هیجانی آن‌ها را پیش‌بینی کرد (001/0P<)؛ اما از طریق دلبستگی ایمن (265/0P=) و دلبستگی دوسوگرا (556/0P=) نمی‌توان به‌طور معنی‌داری هوش هیجانی دانش‌آموزان را پیش‌بینی کرد. همچنین، با سبک دلبستگی اجتنابی دانش‌آموزان می‌توان 379/0 سازگاری اجتماعی آن‌ها را پیش‌بینی کرد (001/0P<)؛ اما از طریق دلبستگی ایمن (826/0P=) و دلبستگی دوسوگرا (665/0P=) امکان‌پذیر نیست.
نتیجه گیری در راستای ایجاد سبک‌ دلبستگی ایمن، علاوه‌بر روابط اجتماعی سازنده و سازگاری لازم در موقعیت‌های مسئله‌ساز و تنش‌زا برخورداری از سازه هوش هیجانی نیز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Emotional Intelligence and Social Adjustment Based on Attachment Styles

نویسندگان [English]

  • Naeemeh Nasergholi-Bafghi 1
  • Hamid Molaei 1
  • Ali Hasanzadeh 2

1 MSc., Department of Genaral Psychology, Faculty of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2 MSc., Department of Exceptional Children Psychology, Faculty of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Background The present study aimed to investigate the relationship between attachment styles and emotional intelligence/social adjustment of female high school students in Bafq, Iran.
Materials & Methods This study used a descriptive correlational methodology. The study population consisted of all 700 students of Bafq, from them a total of 250 students were chosen based on Morgan table and through a multistep clustering sampling method. Shoot's (1998) questionnaire of emotional intelligence, Ahqar's (2006) questionnaire of social adjustment, and Hazen & Shaver (1987) questionnaire of adult attachment were used for data collection.
Results Results showed that, by having students' avoidant attachment, one can predict 0.254 and 0.379 of their emotional intelligence (P<0.001) and social adjustment (P<0.001), respectively. However, one cannot significantly predict students' emotional intelligence and social adjustment based on their safe/ambivalent attachment style. Also, there is a direct and significant relationship between students' emotional intelligence and their social adjustment (P>0.05).
Conclusion In order to establish a secure attachment style, and building social relationships and adaptation to challenging and stressful situations, it is recommended to have the emotional intelligence construct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysogeny
  • Emotional Intelligence
  • Social adjustment
Santrock JW. Adolescence. NewYork: McGraw- Hill; 2005.
Carnes P, Adams KM. Clinical management of sex addiction. London: Routledge Publication; 2002
Bretherton I. The Origins of attachment theory. Developmental Psychology. 1992; 28(1):759-75. doi: 10.1037/0012-1649.28.5.759
Muris P, Meesters C. Attachment, behavioral inhibition, and anxiety disorders in normal adolescents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2002; 24(3):97-106. doi: 10.1023/a:1015388724539
Malakh-Pines A. Falling in love: Why we choose the lovers we choose. London: Routledge Publication; 2005.
Mikulincer M, Shaver P, Pereg D. Attachment theory and affect regulation: attachment theory and research: Resurrection of the psychodynamic approach to personality. Journal of Research Personality. 2005; 39(1): 22-45. doi: 10.1016/j.jrp.2004.09.002
Shahyad S, Pakdaman S, Tavakoly M, Asadi M, Siavoshi H, Miri M, Alipour AS. The relationship between attachment style and motive, content and number of using SMS. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011; 15:887-90. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.03.205
Wilson SL. Attachment disorders: review and current status. Journal of Psychology. 2001; 135(1):37-51. doi: 10.1080/00223980109603678
Huntsinger ET, Luecken LJ. Attachment relationship and health behavior: the mediation role of self-steam. Journal of Psychology & Health. 2004; 19(4):515-26. doi: 10.1080/0887044042000196728
Hazan C, Shaver P. Conceptualizing romantic love as attachment process. Journal of Personality and Social Psychology. 2002; 52(3):511-24. doi: 10.1037/0022-3514.52.3.511
Hatamy A, Fathi E, Gorji, Z, Esmaeily M. The relationship between parenting styles and attachment styles in men and women with infidelity. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011; 15:3743-747. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.366
Bartholomew K, Horowitz LM. Attachment styles among young adults: a test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology. 2002; 61(3):226-44. doi: 10.1037/0022-3514.61.2.226
Pereg D, Mikulincer M. Attachment style and the regulation of negative effect. Personality and Social Psychology Bulletin. 2004; 30(4):67-80. doi: 10.1177/0146167203258852
Bekendam C. Dimensions of emotional intelligence: attachment, affect regulation, alexithymia and empathy. Disserlation Abstracts International. 2001; 58(4):21-29. doi: 10.1037/e530162013-001
Fullam M. Adult attachment, emotional intelligence, health and inmunclogical responsiveness to stress. Disserlation Abstract International. 2002; 63(2):71-79. doi: 10.1002/smi.926
Troisi A, D’argenio A, Peracchio F, Petti P. Insecure attachment alexithymia in young men with mood symptoms. Journal of Nervous and Mental Disease. 2001; 189(5):311-16. doi: 10.1097/00005053-200105000-00007
Dhingra R, Manhas S, Thakur N. Estabilishing connectivity of emotional quotient (E.Q), spiritual quotient with social adjustment: a study of Kashmiri Migrant Woman. Journal of Human Ecology. 2005; 18(4):313-17.
Eva B. School Adjustment of Borderline Intelligence pupils. [PhD thesis]. Bulevardul Muncii: University of Cluj-Napoca; 2003.
Spearmn G. Why people need people self esteem. New York: MC Graw Press; 2003.
Schludermann E, Schludermann SH, Needham D, Mulenga M. Fear of rejection versus religious commitment as predictors of adjustment among reformed and evangelical college students in Canada. Journal of Beliefsand Values. 2001; 22(2):209-22. doi: 10.1080/13617670120092438
Peleg-Oren N, Sherer M, Soskolen V. Effect of gender on the Social and psychological adjustment of cancer patients. Social Work in Health Care. 2003; 37(3):17-24. doi: 10.1300/j010v37n03_02
Poorafkari N. [Psychological psychiatric comprehensive dictionary (Persian)]. Tehran: Farhange Moaser Publication; 2006.
Goodestein LD, Lanyon RT. Adjustment behavior and personality. Canada: Arizona State University; 1995.
Gladys SL, Frank JH, Amy HW. Exploring the relationships of physical activity, emotional intelligence and health in Taiwan College Students. Journal of Exercise Science and Fitness. 2009; 7(1):55-63. doi: 10.1016/S1728-869X(09)60008-3
King DB. Rethinking claims of spiritual intelligenc: A definition, model, and measure [Unpublished MA thesis]. Peterborough: Trent University; 2008
Salovey P, Mayer JD, Caruso D. The positive psychology of emotional intelligence. In: Snyder CR, Lopez SJ, editors. Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press; 2009, p. 238-48.
Mayer JD, Caruso DR, Salovey P. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence. 2000; 27(2):267-98. doi: 10.1016/s0160-2896(99)00016-1
Ghorbani N, Bing MN, Watson PJ, Davison HK, Mack DA. Self reported emotional intelligence: construct similarity and functional dissimilarity of higher-order processing in Iran and the United States. International Journal of Psychology. 2002; 37(4):297-308. doi: 10.1080/00207590244000098
Salovey P, Mayer J, Caruso D. The positive psychology of emotional intelligence. In: Snyder CR, Lopez SJ, editors. Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press; 2002, p. 159-71.
Bar-On R. Emotional and social intelligence: insights from the Emotional Quotient Inventory. In: Bar-On R, Parker JDA, editors. Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass; 2000, p. 36-88.
Besharat MA. [Norm-seeking scale attachment (Persian)] [Research report]. Tehran: University of Tehran; 2000.
Khosrojavid M. [Assess the reliability and validity of EI shot in adolescents (Persian)] [Unpublished MA thesis]. Tehran: Tarbiat Modarres University; 2002.
Ahghar Gh. [Check compatibility students studying in the country in three dimensions: emotional, social, education and factors affecting (Persian)]. Tehran: Institute of Education; 2006.
Kim Y. Emotional and cognitive consequences of adult attachment: The mediating effect of the self. Personality and Individual Differences. 2005; 39(4):913-23. doi: 10.1016/j.paid.2005.03.010
Kafetsios K. Attachment and emotional intelligence abilities across the life course. Personality and Individual Differences. 2004; 37(3):129-45. doi: 10.1016/j.paid.2003.08.006
Vermigli P, Toni A. Attachment and field dependence: individual differences in information processing. European Psychologist. 2004; 9(1):43-55. doi: 10.1027/1016-9040.9.1.43
Kobak RR, Sceery A. Attachment in late adolescence: working models, affect regulation, and representations ofselfand others. Child Development. 1988; 59(5):135-46. doi: 10.2307/1130395
Vivona J. Parental attachment styles of late adolescents: qualities of attachment relationships and consequences for adjustment. Journal of Counseling Psychology. 2000; 47(1):316–29. doi: 10.1037/0022-0167.47.3.316
Larose S, Boivin M. Attachment to parents, social support expectations, and socioemotional adjustment during the high schoolcollege transition. Journal of Research on Adolescence. 1998; 8(2):1–27. doi: 10.1207/s15327795jra0801_1
Mikulincer M, Shaver PR, Pereg D. Attachment theory and affect regulation: the dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion. 2003; 27(2):77–102. doi: 10.1002/9781444301786.ch5