نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عفونت های قارچی شایع در خانم ها ولوواژینیت کاندیدیایی است که توسط گونه های مختلف کاندیدا ایجاد شده و الگوی مقاومت متفاوتی نسبت به داروهای معمول دارند. تحقیق حاضر به منظور تعیین گونه های مختلف کاندیدیا در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار به منظور پیشنهاد درمانی مناسب توسط پزشکان انجام گردید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد که بر روی نمونه متشکل از 231 زن مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار که از ترشحات واژینال شاکی بودند، انجام گردید. بعد از اخذ مجوز اخلاقی از کمیته اخلاق دانشگاه و کسب رضایت نامه کتبی، همزمان با اندازه گیری pH واژن، ترشحات فورنیکس های طرفی و خلفی توسط دو سواپ سر پنبه ای مرطوب جمع آوری شده و ابتدا به صورت مستقیم از نظر سلول های مخمری بررسی شدند و سپس در محیط سابورودکستروز آگار کشت داده شدند. سپس مخمرهای رشد یافته بر اساس صفات ماکروسکوپی و میکروسکوپی، تولید لوله زایا در سرم خون و صفات بیوشیمیایی با استفاده از کیتYeast Plus System مورد شناسایی قرار گرفتند. داده های به دست آمده در جداول دو بعدی توصیف و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و نرم افزار SPSS (ویرایش 11) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در نتایج آزمایش مستقیم، 7.35 درصد و نتایج کشت نمونه 26.8 درصد نمونه ها مثبت بودند. در مراحل شناسایی، مخمرهای کاندیدا آلبیکنس با فراوانی 38.7 درصد، کاندیدا کفیر با فراوانی 17.7 درصد، ساکارومایسس سرویسیه با فراوانی 14.5 درصد، کاندیدا تروپیکالیس با فراوانی 9.6 درصد، کاندیدا گلابراتا با فراوانی 8 درصد، کاندیدا کروزه ای با فراوانی 3.2 درصد و سایر مخمرهای غیر بیماری زا با فراوانی 6.4 درصد شامل کاندیدا رگوزا، کاندیدا لیپولیتیکا، ترایکوسپورون بژلی و بلاستوشیزومایسس کاپیتاتوس جدا شدند.
نتیجه گیری: مخمرهای غیر بیماری زا که تنها از بیمارانی با کاهش سیستم ایمنی جدا می شوند، جدا گردید و لازم است در عفونت های واژینال در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY AND IDENTIFICATION OF VARIOUS SPECIES OF CANDIDA IN CANDIDIASIS VAGINITIS IN WOMEN ADMITTED TO MOBINI HOSPITAL IN SABZEVAR, IRAN (2007)

نویسندگان [English]

  • Hasan Ravansalar
  • MohammadJavad Namazi
  • Hossein Moallaei
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Background and Purpose: Vulvovaginal candidiasis is one of the most common infections in women and is caused by various types of candidiasis with different patterns of resistance against drugs. The present study was conducted to determine the various species of candidiasis in women admitted to Mobini Hospital in Sabzevar, Iran in order to make preventive recommendations for medical doctors. Methods and Materials: This cross-sectional descriptive analytical research was conducted on 231 women admitted to Mobini Hospital in Sabzevar, Iran, complaining of vaginal secretions. After getting the ethics committee permissions and obtaining the informed consent of the participants, at the same time as measuring vaginal pH, two swaps were used for collecting samples of secretions from lateral and posterior fornix. They were examined for yeasts and were then cultured in saburu dextrose. Grown yeasts were detected based on their macroscopic and microscopic features, tubulation in blood serum and biochemical characteristics using Yeast Plus System. The obtained data were analyzed in SPSS 11 using chi-square and bi-dimensional tables. Results: Positives results in direct examination results were 7.35%, and in culture the positive results were 26.8%. In detecting processes, candida albicans yeast (38.7%), Candida kefyr (17.7%), Saccharomyces cerevisiae (14,5%); candia tropicalis (9.6%), Candida glabrata (8%), candida cruse (3.2%) were isolated with other non-pathogenic yeasts including Candida rugosa, Candida lipolytica, trycospron bejli, Blastoschizomyces capitatus (6.4%). Conclusion: Non-pathogenic yeasts were isolated from patients with defective immunity systems, and need to be considered in patients with vaginal infections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Vulvovaginal Candidiasis; Candida Albicans; Candidiasis; Sabzevar