نویسندگان

سبزوار، مرکز بهداشت سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: قرص لوونرژسترل به عنوان یک روش موفق پیشگیری از بارداری اورژانسی می تواند تا 72 ساعت بعد از تماس از بارداری ناخواسته جلوگیری کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در زمینه مصرف و عوارض قرص لوونرژسترل مذکور انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی جمعیت زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار انجام گرفته است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و روش جمع آوری داده ها با پر کردن پرسشنامه ای مشتمل بر خصوصیات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به آگاهی شرکت کنندگان در زمینه نحوه استفاده صحیح و عوارض قرص لوونورژسترل بوده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصین ارزیابی گردید و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد (a=0.716). حجم نمونه 396 نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 15 و روش های آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.
یافته ها: در این پژوهش، مشخص گردید که 29.8 درصد افراد بررسی شده تا کنون از این قرص استفاده کرده اند و میانگین نمره آگاهی آنان از 100 نمره در استفاده صحیح از قرص 34.5±46.1 بوده و نمره آگاهی از عوارض قرص از 100 نمره 28.92±22.39 می باشد. بین سن و آگاهی استفاده صحیح از قرص ( P=0.029و r=-.11) و آگاهی از عوارض قرص (P=0.027 و r=-.11) همبستگی منفی به دست آمد.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که میانگین نمره آگاهی از استفاده صحیح قرص و عوارض آن هر دو پایین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

AWARENESS OF CORRECT USING AND SIDE EFFECTS OF LEVONORGESTREL TABLETS AMONG WOMEN REFERRING TO THE HEALTH CENTERS OF SABZEVAR (2008)

نویسندگان [English]

  • Reza Forozan
  • Masoomeh Hashemiyan
  • Roghayeh Javan
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Background and Purpose: Using levonorgestrel tablet is one of EC methods that could be effective until 72 hours after sexual intercourse. Therefore, the present study was intended to investigate the women’s awareness about correct use and side-effects of this tablet. Methods and Materials: In this descriptive analytical study, women referring to heath centers of Sabzevar were selected through cluster sampling. Data were collected through a questionnaire including specific demographic characteristics and the participants’ awareness about correct using and side effects of levonorgestrel tablet. The reliability of the questionnaire was checked with cronbach alpha (=α0.716), and its validity was controlled by expert. The sample size was 396 persons. The obtained data were analyzed in SPSS using descriptive and analytical statistics (independent t-test and Pearson correlation coefficient). Results: Among women studied, 29.8% had used the tablet, and the average score of awareness in correct using of tablet on the basis of 100 was 46.1 34.5, while the average score of knowing the tablet's side effects on the basis of 100 was only 22.39 28.92. A negative correlation was found between the correct using score and age (p=0.029, r=-0.11). Conclusion: The findings revealed that the average awareness score of correct using and side-effects of the tablet are low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Awareness; Levonorgestrel; Emergency Contraceptive