نویسندگان

مشهد، چهار راه دکترا، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

زمینه و هدف: همسرآزاری به عنوان یک معضل بهداشت عمومی و روانی به انواع گوناگونی از آزارهای صورت گرفته نسبت به همسر اطلاق می شود. همسرآزاری رایج ترین شکل خشونت علیه زنان می باشد که تاثیر منفی بر اولویت های بهداشتی مهم نظیر سلامت و ایمنی مادران، تنظیم خانواده و بهداشت روانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی شیوع انواع همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهشی توصیفی-تحلیلی مقطعی بر روی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 1386 با حجم نمونه 396 نفر و به روش نمونه گیری آسان، با استفاده از پرسشنامه ای برگرفته از مقیاس شاخص همسرآزاری، انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، فیشر و تی استیودنت به وسیله نرم افزار SPSS 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: شایع ترین خشونت های اعمال شده علیه زنان خشونت روانی با 29.2 درصد، خشونت های جنسی 28 درصد و خشونت فیزیکی 10.8 درصد گزارش شده است. سطح تحصیلات زن و شوهر، شغل شوهر، ازدواج مجدد شوهر، اعتیاد شوهر، تجربه رفتار خشونت آمیز در کودکی زن و شوهر، داشتن نسبت فامیلی، بیماری جسمی و عصبی زن، محل تولد زن و شوهر و تعداد فرزندان با انواع همسرآزاری ارتباط معناداری نشان داد (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE PREVALENCE OF VIOLENCE AGAINST WIVES AND RELEVANT FACTORS IN MARRIED WOMEN ADMITTED TO HEALTH AND TREATMENT CLINICS IN SABZEVAR (2007)

نویسندگان [English]

  • Mosareza Tadayyonfar
  • Naghmeh Razzaghi
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Background and Purpose: Domestic violence against women is considered as one of the general and mental health concerns and covers a variety of injuries incurred on married women. It is the most common form of violence against wives which affects other health priorities including maternal well-being and safety, mental health and family planning. The present research was conducted to study the prevalence of domestic violence and related factors. Methods and Materials: In 2007, this descriptive analytical research was conducted on 396 married women (selected through convenient sampling) who were admitted to the Health Clinics in Sabzevar, Iran. They were given the Index of Spouse Violence to fill out, and the obtained data were analyzed in SPSS using chi-square, Fisher’s test, and Student t-test. Results: The most common forms of violence were mental violence (29.2%), followed by sexual violence (28%), and physical violence (10.8%). It was found that home violence correlated with the couple’s educational level, husband’s addiction, experience of violent behavior in the couple’s childhood, familial relation between the couple, spouse’s physical or nervous disease, place of birth, and the number of children (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Domestic Violence; Violence; Wives; Sabzevar