نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

3 دانشجوی کارشناس ارشد ویروس شناسی، گروه ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 مربی ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

زمینه و هدف: زنان نیمی از جمعیّت هر جامعه ایرا تشکیل می دهند و سلامت آن‌ها زیر بنای سلامت خانواده ها و جوامع است. لذا، هر چه کیفیّت زندگی آن‌ها بالاتر باشد می تواند بر کیفیّت زندگی سایر افراد خانواده تأثیر مثبتی بگذارد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیّت زندگی در زنان مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور انجام شده است.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در سال 1392 و بر روی 387 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شده است. داده ها توسّط پرسشنامه کوتاه کیفیّت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSSنسخه 16 انجام شده است.
یافته­ها: میانگین سنّی زنان مورد بررسی 56/7± 72/28 سال می باشد. طبق نتایج میانگین نمرات کیفیّت زندگی زنان در کل 69/1±87/13 بود و در بین ابعاد چهارگانه کیفیّت زندگی، کم‌ترین میانگین نمرات در بعد سلامت جسمانی (87/1±8/12) و بیشترین میانگین نمرات در بعد روابط اجتماعی (82/2±65/14) مشاهده شد. طبق مدل رگرسیون خطی چند متغیّره رابطه معنی داری بین کیفیّت کلّی زندگی افراد با سن، سطح درآمد خانواده، سطح تحصیلات همسر و سابقه بیماری مزمن در خانواده آن‌ها مشاهده شد (05/0P<).
نتیجه­گیری: طبق نتایج کیفیّت زندگی زنان مورد بررسی در سطح نسبتاً متوسّطی می باشد و متغیّرهای درآمد و سابقه بیماری مزمن در خانواده مهم‌ترین متغیّرهای تأثیرگذار بر کیفیّت زندگی آن‌ها می باشد. با توجّه به نقش کلیدی زنان در خانواده به نظر می رسد لازم است مداخلات مقتضی توسّط مسؤولین ذی‌ربط جهت افزایش کیفیّت زندگی آن‌ها انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on Quality of Life in Women Referred to Health Centers of Neyshabur-2012

نویسندگان [English]

 • Ali Gholami 1
 • Javad Borji 2
 • Reza Chenarani 2
 • Atefeh Bahavar 3
 • Esmaeel Zareie 4

چکیده [English]

Backgrounds and Objectives: Women make up half of the population of every society and their health builds up families' and societies' health. Therefore the higher quality of life of them in families can put a great positive effect on the quality of life of other family members. The objective of this study was to assess the quality of life in women referred to health centers of Neyshabur.
Materials and Methods:  This cross-sectional study was conducted on 387 women referring to health centers of Neyshabur who were chosen randomly in 2012. The data required in this study was gathered through World Health Organization Brief Quality Of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF). Data analysis was performed by descriptive statistics and analytic statistics by means of SPSS software, version 16.
Results: The mean age of studied women was 28.72±7.56. According to the result, the mean score of quality of life among women was 13.87±1.69. The lowest and the highest mean scores were observed in physical health dimension (12.8±1.87) and social relationship dimension (14.65±2.82), respectively. According to multivariate linear regression model there was a meaningful relation between overall quality of life with age, family income, spouse education levels, history of chronic disease in family (P< 0.05).
Conclusion: According to the results, quality of life of studied women are in moderate level and variables such as family income and history of chronic disease in family are the most effective factors on their quality of life. So according to the vital role of women in families, it seems appropriate interventions should be carried out by concerning authorities to improve QoL of them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • women
 • Neyshabur

 

 
   
 

 

 


بررسی کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشـتی درمانی شهر نیشابور در سال1392

 

علی غلامی*1،2، جواد برجی3، رضا چنارانی3، عاطفه بهاور4، اسماعیل زارعی5

1مربی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

2دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد ویروس شناسی، گروه ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 مربی، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

 

‏* نشانی نویسنده مسئول: نیشابور، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، علی غلامی

E-mail: aagholami80@yahoo.com

 

وصول:8/8/93،اصلاح:5/9/93  ،پذیرش:27/10/93

چکیده

زمینه و هدف: زنان نیمی از جمعیّت هر جامعه ایرا تشکیل می دهند و سلامت آن‌ها زیر بنای سلامت خانواده ها و جوامع است. لذا، هر چه کیفیّت زندگی آن‌ها بالاتر باشد می تواند بر کیفیّت زندگی سایر افراد خانواده تأثیر مثبتی بگذارد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیّت زندگی در زنان مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور انجام شده است.

مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در سال 1392 و بر روی 387 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شده است. داده ها توسّط پرسشنامه کوتاه کیفیّت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSSنسخه 16 انجام شده است.

یافته­ها: میانگین سنّی زنان مورد بررسی 56/7± 72/28 سال می باشد. طبق نتایج میانگین نمرات کیفیّت زندگی زنان در کل 69/1±87/13 بود و در بین ابعاد چهارگانه کیفیّت زندگی، کم‌ترین میانگین نمرات در بعد سلامت جسمانی (87/1±8/12) و بیشترین میانگین نمرات در بعد روابط اجتماعی (82/2±65/14) مشاهده شد. طبق مدل رگرسیون خطی چند متغیّره رابطه معنی داری بین کیفیّت کلّی زندگی افراد با سن، سطح درآمد خانواده، سطح تحصیلات همسر و سابقه بیماری مزمن در خانواده آن‌ها مشاهده شد (05/0P<).

نتیجه­گیری: طبق نتایج کیفیّت زندگی زنان مورد بررسی در سطح نسبتاً متوسّطی می باشد و متغیّرهای درآمد و سابقه بیماری مزمن در خانواده مهم‌ترین متغیّرهای تأثیرگذار بر کیفیّت زندگی آن‌ها می باشد. با توجّه به نقش کلیدی زنان در خانواده به نظر می رسد لازم است مداخلات مقتضی توسّط مسؤولین ذی‌ربط جهت افزایش کیفیّت زندگی آن‌ها انجام گیرد.

واژه های کلیدی: کیفیّت زندگی، زنان، نیشابور.

 

 

مقدمه

طی سال های اخیر توجّه ویژه ای جهت ارزیابی میزان سلامتی افراد و اثر بیماری ها بر روی فعّالیّت های روزانه و رفتارهای آن‌ها به عمل آمده است. این ارزیابی به صورت یک رویکرد کلّی به‌نام کیفیّت زندگی شناخته می شود (1). کیفیّت زندگی، احساس خوشبختی و رضایت از زندگی است که به عنوان شاخصی در سلامت عمومی و بهداشت روان تلّقی می‌شوند (2). سازمان جهانی بهداشت کیفیّت زندگی را "پندارهای فرد از وضعیّت زندگی خود با توجّه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و ارتباط این دریافت ها با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویّت های مورد نظر او" تعریف می کند (3). کیفیّت زندگی موضوعی چند بعدی و پیچیده است که در بر گیرنده عوامل ذهنی و عینی     می باشد و فرد را در مورد رفاه و آسایش در جنبه های مهم زندگی مورد ارزیابی قرار می دهد (4). از جمله عوامل تأثیر گذار بر کیفیّت زندگی سلامتی می باشد.

انسان ها از آن رو به سلامتی اهمیّت می دهند که بر  همه جنبه های زندگی آن ها تأثیر می گذارد. وجود مشکلات اجتماعی می تواند مسبب بروز مشکلات بهداشتی شده و این مشکلات می توانند بر کیفیّت زندگی افراد تأثیر گذار باشند (5). زنان نیمی از جمعیّت هر جامعه ای را تشکیل می دهند و سلامت آن‌ها زیر بنای سلامت خانواده ها و در سطح کلان تر زیر بنای سلامت جامعه است. مشکلات زنان می تواند بر سلامت جسمی و به ویژه سلامت روان خانواده، جامعه و حتّی نسل های بعدی تأثیر گذار باشد (1). با توجّه به این که زنان در خانواده و جامعه وظایف متعدّدی را ایفا می کند و با توجّه به طبع و روحیه حساس آنها، می توان آن‌ها را در زمره ی افراد آسیب پذیر هر جامعه ای قرار داد. عوامل متعدّدی می تواند بر سلامتی و کیفیّت زندگی زنان تأثیر گذار باشد. از جمله این عوامل می توان به سن، سطح تحصیلات، وضعیّت تأهّل، وجود یا عدم وجود فرزند، شاغل بودن، درآمد خانواده، سابقه بیماری در فرد یا سایر افراد خانواده و سایر موارد اشاره کرد. از این رو مطالعه کیفیّت زندگی و سلامت زنان بسیار دارای اهمیّت بوده و توجّه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

مطالعات مختلفی در ایران در این زمینه انجام شده است که از آن جمله می توان به مطالعات عباس زاده، ویزه و خالدیان اشاره کرد (8-6). زنان یکی از ارکان اصلی هر جامعه و خانواده ای می باشند. بررسی کیفیّت زندگی آن‌ها با توجّه به نقش شان در جامعه و خانواده و اثر گذاری کیفیّت زندگی آنان بر روی کیفیّت زندگی سایر اعضای خانواده حایز اهمیّت می باشد. اکثر مطالعات کیفیّت زندگی بر روی افرادی انجام می شود که دارای مشکل خاصّی هستند .از این‌رو می توان این مطالعه را یکی از معدود مطالعاتی قلمداد کرد که جهت بررسی کیفیّت زندگی زنان در در ایران طراحی و اجرا شده است.

یافته های حاصل از بررسی کیفیّت زندگی زنان می تواند اطّلاعات ارزشمند و مفیدی به مسؤولین ارایه نماید و مسؤولین می توانند با استفاده از این اطّلاعات مداخلات لازم را برای ارتقای سطح سلامتی زنان و در نهایت بهبود کیفیّت زندگی آن‌ها انجام دهند. لذا، با توجّه به موارد ذکر شده و اهمیّت موضوع این مطالعه با هدف تعیین کیفیّت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور در سال 1392 انجام شده است.

 

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی 387 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور در سال 1392 انجام شده است. در این مطالعه از بین 9 مرکز بهداشتی درمانی شهری نیشابور، 6 مرکز به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و سپس حجم نمونه لازم با توجّه به جمعیّت زنان تحت پوشش هر مرکز بهداشت به آن ها اختصاص داده شد. سپس، افراد مورد نیاز به صورت تصادفی سیستماتیک از بین زنان مراجعه کننده به آن مراکز بهداشتی درمانی انتخاب گردیدند. معیار ورود افراد به مطالعه ساکن بودن در شهر نیشابور، رضایت شفاهی برای شرکت در مطالعه بوده است. ابزار جمع آوری اطّلاعات پرسشنامه ی کوتاه کیفیّت زندگی سازمان جهانی بهداشت ( (WHOQOL-BREFبود. این پرسشنامه 26 سؤوالی شامل چهار بعد سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط می باشد.سؤوالات این پرسشنامه با مقیاس لیکرت می باشد که از 1 تا 5 به آن‌ها امتیاز داده شد. امتیازات خام به دست آمده در هر یک از بعد ها با استفاده از دستورالعمل به امتیاز بین 4 تا 20 تبدیل شد و در نهایت این امتیازات به دست آمده به درصد تبدیل گردید (3). میانگین و درصد امتیاز هر یک از بعد ها جهت گزارش و تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در این مطالعه اطّلاعات افراد از قبیل سن، سطح تحصیلات، شغل، وضعیّت تأهّل، در آمد خانواده، وضعیّت سکونت، فعّالیّت روزانه، وضعیّت سلامتی، سابقه زایمان، وضعیّت کنونی بارداری، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات همسر، شغل همسر، سابقه بیماری در خانواده و تعداد افراد خانواده نیز جمع آوری گردید. پرسشنامه کوتاه کیفیّت زندگی سازمان جهانی بهداشت در مطالعه ای  توسّط نجات و همکاران به فارسی ترجمه و استاندارد سازی شده است (9).

اطّلاعات گردآوری شده توسّط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، میانه، انحراف معیار و دامنه تغییرات) و تحلیلی (آزمون های کای دو، تی تست، آنالیز واریانس و مدل رگرسیون خطی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شده است. پس از اخذ رضایت شفاهی از افراد واجد شرایط برای شرکت در مطالعه و ارایه توضیحات لازم توسّط پژوهشگر، پرسشنامه توسّط خود افراد یا در صورت لزوم با همکاری محقّقان تکمیل گردید. در این مطالعه پرسشگران متعهّد شدند که اطّلاعات جمع آوری شده نزدشان به صورت محرمانه محفوظ بماند.

 

یافته­ها

در این مطالعه که 387 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنّی آن‌ها 56/7± 72/28 سال می باشد. سطح تحصیلات 6/64 درصد افراد دیپلم و پایین تر و اکثر افراد متأهّل (7/90 درصد) بودند. از نظر شغلی بیشتر افراد مورد مطالعه خانه دار (1/73%) بودند.

براساس نتایج این مطالعه میانگین و درصد نمرات کیفیّت زندگی در زنان مورد مطالعه در کل 87/13 و 73/61 بود. در بین ابعاد چهارگانه کیفیّت زندگی، کم‌ترین میانگین و درصد نمرات در بعد سلامت جسمانی (8/12 و 09/55) و بیشترین میانگین و درصد نمرات در بعد روابط اجتماعی (65/14 و 55/66) مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین تمام ابعاد کیفیّت زندگی همبستگی آماری معنی داری وجود دارد. همچنین همبستگی معنی داری بین نمره کسب شده در کیفیّت کلّی زندگی (سؤوال 1) و سلامتی کلّی (سؤوال 2) با چهار بعد کیفیّت زندگی مشاهده شد (05/0P<) (جدول 1).

با استفاده از آزمون تی زوجی که به‌منظور مقایسه میانگین نمرات در ابعاد مختلف کیفیّت زندگی مورد استفاده قرار گرفته است، تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات ابعاد چهار گانه مشاهده شد (05/0P<) (جدول 2).

با استفاده از آزمون تی مستقل، میانگین نمرات چهار بعد کیفیت زندگی به تفکیک متغیّرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته است . همان طور که در جدول 4 مشاهده می گردد، میانگین نمرات کیفیّت کلّی زندگی و چهار بعد آن، در بین حالات مختلف تعدادی از متغیّرهای مستقل مورد بررسی متفاوت می باشد و این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار می باشد (05/0P<).

در نهایت در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیّره (روش فوروارد) مشاهده شد که متغیّرهای دارای رابطه معنی دار با کیفیّت کلّی زندگی و یا ابعاد مختلف ان عبارتند از: سن، سطح درآمد خانواده، سطح تحصیلات همسر و سابقه بیماری مزمن در خانواده (جدول 3). همان طور که در جدول 5 مشاهده می شود تمامی روابط مشاهده شده در جهت مثبت می باشد.

 

بحث

در این مطالعه که با هدف بررسی کیفیّت زندگی زنان انجام شده است، مشاهده شد که کیفیّت کلّی زندگی زنان مورد بررسی 73/61٪ می باشد. در بین ابعاد چهارگانه کیفیّت زندگی، کم‌ترین امتیاز به‌دست آمده در بعد سلامت جسمانی (09/55٪) مشاهده شد. این امر نشان می دهد حدود نیمی از زنان مورد بررسی در طول 2 هفته قبل از تکمیل پرسشنامه ها از نظر فعّالیّت‌های روزانه در سطح نسبتاً نامطلوبی بودند. از انرژی و پتانسیل کاری نسبتاً کافی برخوردار نبودند. در زمینه خواب و تحرّک کافی مشکل داشتند. همچنین درد و رنج بیشتری داشتند و وابستگی نسبتاً بیشتری به مواد دارویی داشتند. همچنین در این مطالعه بیشترین امتیاز به‌دست آمده در بعد روابط اجتماعی (55/66%) مشاهده شد، که نشان می دهد حدوداً دو سوم از زنان مورد بررسی در طول 2 هفته قبل از تکمیل پرسشنامه ها از نظر ارتباطات شخصی، حمایت های اجتماعی و فعّالیّت‌های جنسی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشتند. نتایج مطالعه عباس زاده که به بررسی کیفیّت زندگی زنان باردار پرداخته بود، نشان داد که کم‌ترین امتیاز کسب شده در این مطالعه مربوط به بعد محدودیّت نقش ناشی از مشکلات جسمی و بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به بعد سلامت روانی می باشد (6). با توجّه به تغییراتی که در دوران بارداری در بدن زن باردار اتّفاق می افتد، انتظار می رود که کیفیّت زندگی زنان در بعد عملکرد جسمی پایین تر باشد. در مطالعه ای 30سال 80/1±10/13 69/1±82/13 47/2±82/14 12/2±17/14 53/1±97/13 مقدار P 026/0 728/0 352/0 933/0 363/0 سطح تحصیلات 12 0 سال 80/1±83/12 88/1±78/13 81/2±40/14 30/2±84/13 68/1±71/13 12 ˃ سال 99/1±75/12 95/1±02/14 77/2±10/15 34/2± 74/14 66/1±15/14 مقدار P 687/0 227/0 018/0 001/0< 013/0 وضعیت تأهل مجرد 62/1± 94/12 73/1±50/14 38/3± 69/11 81/2±78/14 52/1±47/13 متأهل 89/1±79/12 92/1±80/13 57/2±95/14 30/2±09/14 70/1±90/13 مقدار P 636/0 036/0 001/0< 096/0 148/0 شغل خانه دار 81/1±71/12 84/1±74/13 70/2± 67/14 28/2±00/14 64/1±77/13 شاغل 01/2±05/13 05/2±19/14 59/14± 11/3 50/2±59/14 79/1±10/14 مقدار P 121/0 040/0 833/0 028/0 092/0 درامد ˃8000000 ریال 80/1±64/12 86/1±63/13 78/2±52/14 20/2±71/13 60/1±62/13 ≥8000000 ریال 96/1±12/13 93/1±31/14 87/2±89/14 20/2±71/13 75/1± 33/14 مقدار P 016/0 001/0 232/0 001/0< 001/0< وضعیت سکونت استجاری 82/1±69/12 94/1±79/13 58/2±91/14 42/2± 99/13 67/1±84/13 ملکی 90/1±90/12 88/1±93/13 99/2± 41/14 29/2±30/14 70/1±88/13 مقدار P 266/0 482/0 079/0 194/0 814/0 فعالیت روزانه بلی 82/1± 85/12 89/1±08/14 67/2±.93/14 32/2± 44/14 59/1± 07/14 خیر 91/1±76/12 91/1±69/13 91/2± 42/14 36/2± 93/13 74/1±70/13 مقدار P 639/0 051/0 078/0 032/0 030/0 وضعیت سلامت سالم 83/1±84/12 90/1±89/13 76/2±68/14 27/2±23/14 63/1±91/13 بیمار 38/2±30/12 94/1±39/13 53/3±04/14 21/3±00/13 28/2±18/13 مقدار P 305/0 223/0 402/0 015/0 147/0 سابقه زایمان بلی 87/1±82/12 87/1±70/13 58/2± 79/14 28/2±97/13 68/1± 82/13 خیر 87/1±76/12 95/1±18/14 21/3± 35/14 46/2±52/14 69/1±95/13 مقدار P 753/0 021/0 177/0 032/0 482/0 وضعیت کنونی بارداری باردار 79/1± 56/12 84/1±81/13 73/2±94/14 34/2±21/14 61/1±88/13 غیر باردار 90/1±95/12 95/1±90/13 85/2± 46/14 37/2±12/14 73/1± 85/13 مقدار P 044/0 673/0 107/0 721/0 904/0 تعداد فرزندان ≤ یک فرزند 03/2±67/12 90/1±69/13 46/2±94/14 40/2±98/13 68/1±81/13 ≥ دو فرزند 70/1±98/12 85/1±70/13 66/2±70/14 18/2±97/13 70/1±83/13 مقدار P 181/0 935/0 444/0 983/0 923/0 سطح تحصیلات همسر 12 0 سال 80/1±76/12 84/1±65/13 59/2±69/14 14/2±71/13 63/1±70/13 12 ˃ سال 05/2±86/12 01/2±15/14 44/2± 48/15 42/2± 90/14 73/1± 34/14 مقدار P 622/0 020/0 006/0 001/0< 001/0 شغل همسر کارمند 85/1± 75/12 80/1±97/13 32/2±37/15 07/2±71/14 50/1±20/14 ازاد 87/1±82/12 95/1±83/13 93/2±39/14 42/2±96/13 73/1±75/13 مقدار P 740/0 517/0 001/0 006/0 022/0 سابقه بیماری مزمن در خانواده بلی 02/2±34/12 61/1± 28/13 96/2±25/13 67/2±72/12 62/1±89/12 خیر 85/1±85/12 93/1± 91/13 76/2±79/14 29/2± 29/14 66/1±95/13 مقدار P 143/0 075/0 003/0 001/0< 001/0 تعداد افراد خانواده 4> 96/1±70/12 95/1± 89/13 49/2± 10/15 38/2± 23/14 68/1± 98/13 ≥4 72/1±94/12 85/1±83/13 11/3±03/14 32/2±03/14 68/1±70/13 مقدار P 211/0 734/0 001/0< 412/0 118/0 m = میانگین s = انحراف معیار " width="867" height="1030" hspace="12" align="left">که به‌منظور بررسی کیفیّت زندگی زنان شهر مشهد انجام شده است، مشاهده شد که بعد عملکرد جسمی دارای بیشترین امتیاز و بعد محدودیّت نقش ناشی از مشکلات روحی دارای کم‌ترین امتیاز می باشد (1). همچنین در مطالعه ای که توسط منتظری در تهران انجام شده است، مشاهده شد که بیشترین امتیاز کیفیّت زندگی در زنان مورد بررسی مربوط به بعد عملکرد جسمی و کم‌ترین امتیاز  مربوط به بعد محدودیّت نقش ناشی از مشکلات روحی می باشد (10) . همچنین در مطالعه کرمان ساروی مشاهده شد که بیشترین و کم‌ترین امتیاز کیفیّت زندگی در زنان مورد بررسی به ترتیب مربوط به بعد عملکرد جسمی و بعد سلامت روانی می باشد (11). در این مطالعه رابطه معناداری بین کیفیّت کلّی زندگی زنان مورد بررسی و یا ابعاد مختلف با سن آنها، سطح درآمد خانواده، سطح تحصیلات همسر و سابقه بیماری مزمن در خانواده مشاهده شد. در مطالعه عباس زاده و همکاران ارتباط آماری معنی داری بین سن، سنّ بارداری، تعداد بارداری، میزان تحصیلات، کفایت درآمد، وضعیّت بارداری از نظر خواسته یا ناخواسته بودن بارداری و رضایت مندی از زندگی با میانگین امتیازهای کیفیِت زندگی زنان باردار مورد بررسی در برخی ابعاد مشاهده شد (6). در مطالعه نوروزی و همکاران که کیفیّت زندگی زنان پس از یائسگی مورد بررسی قرار گرفته است، مشاهده شد که ارتباط معنی داری بین کیفیّت زندگی زنان مورد بررسی با سن، سطح تحصیلات، وضعیت تأهّل و وضعیت اشتغال آن‌ها وجود دارد (12). همان‌طور که در بالا ذکر شد از جمله عوامل دارای رابطه معنادار با کیفیّت زندگی زنان مورد بررسی در این مطالعه سابقه بیماری مزمن در خانواده می باشد. بیماری علاوه بر هزینه های مالی جهت درمان، باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی نیز می شود که باعث کاهش کیفیّت زندگی خود فرد و سایر افراد خانواده مخصوصاً زنان (به‌دلیل روحیّه حساس‌تری) می شود.

 

نتیجه­گیری

نتایج این مطالعه نشان می دهد که میانگین امتیازات کسب شده توسّط زنان مورد بررسی در بعد جسمانی در سطح نسبتاً پایینی می باشد و در سه بعد (سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط) در سطح نسبتاً متوسّطی می باشد. در کل نیز کیفیّت زندگی آن‌ها در سطح نسبتاً متوسّطی می باشد. همچنین  متغیّرهای درآمد خانواده و سابقه بیماری مزمن در خانواده از جمله مهم‌ترین متغیّرهای تأثیرگذار بر کیفیّت زندگی آن‌ها می باشد. با توجّه به نقش کلیدی زنان در خانواده به نظر می رسد لازم است مداخلات مقتضی توسّط مسؤولین ذی ربط جهت افزایش کیفیّت زندگی آن‌ها انجام گیرد.

 

تشکر و تقدیر

بدین‌وسیله از تمامی کسانی که در انجام این مطالعه به ما یاری رساندند کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم.

 

 

 

References

 1. Bayat M, Bayat M. Quality of life for women in the city of Mashhad. Journal of Women and Family. 1012:575-87. [Persian]
 2. Zaki M. Review and assess the quality of women's lives. Conference women's role in the development of science, culture and Islamic culture. Centre for Information and Statistics of Social Cultural Council of Women. 2008.
 3. WHOQOL Group. What is quality of life? World Health Organization Quality of Life Assessment. World Health   Forum. 1996;17: 354-6.
 4. Bridges K, Huxley P, Mohamad H, Oliver J. Quality of life and health services, 1th ed. 1997.       
 5. Guggenmoos-Holzmann I, Bloomfield K, Brenner H, Flick U, eds. Quality of life and health. Berlin, Vienna: Blackwell Wissenshafts-Verlag. 1995:41–53.
 6. Abaszadeh F, Bagheri A , Mehran N. Quality of life in pregnant women. Hayat. 2009;15(3): 41-8. [Persian]
 7. Vise A , Moradi Sh. Quality of life and related factors in HIV-infected women in Tehran. Journal of Family Studies. 2006; (8): 310-25. [Persian]
 8. Khaledian Z. Quality of life in terms of different stages of menopause among women in Tehran [MSc Thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2001. [Persian]
 9. Nedjat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh SR. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version Sci J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2004;4:1–12. [Persian]
 10. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005;14(3):875–82.
 11. Saravi FK, Navidian A, Rigi SN, Montazeri A. Comparing health-related quality of life of employed women and housewives: a cross sectional study from southeast Iran. BMC Womens Health. 2012;12:41.
 12. Norozi E, Mostafavi F, Hassanzadeh A, Moodi M, Sharifirad G. Factors Related with Quality of Life among Postmenopausal Women in Isfahan, Iran, based on Behavioral Analysis Phase of PRECEDE Model. Health System Res. 2011;7(3):267-77. [Persian]

 


A survey on Quality of Life in Women Referred to Health Centers of Neyshabur-2012

 

*Ali Gholami.,

Dept. of Public Health, School of Public Health, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran

PhD Candidate in Epidemiology, Dep. of Epidemiology, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Javad Borji.,

Student of nursing, Students’ Research Committee, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran

 

Reza Chenarani.,

Student of nursing, Students’ Research Committee, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran

 

Atefe Bahavar.,

Student of Virology, Dept. of Virology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Esmaeil Zarei.,

Academic Member, Dept. of Occupational Health, School of Public Health, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran

 

Received:30/10/2014, Revised:26/11/2014, Accepted:17/01/2015


Abstract

Backgrounds and Objectives: Women make up half of the population of every society and their health builds up families' and societies' health. Therefore the higher quality of life of them in families can put a great positive effect on the quality of life of other family members. The objective of this study was to assess the quality of life in women referred to health centers of Neyshabur.

Materials and Methods:  This cross-sectional study was conducted on 387 women referring to health centers of Neyshabur who were chosen randomly in 2012. The data required in this study was gathered through World Health Organization Brief Quality Of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF). Data analysis was performed by descriptive statistics and analytic statistics by means of SPSS software, version 16.

Results: The mean age of studied women was 28.72±7.56. According to the result, the mean score of quality of life among women was 13.87±1.69. The lowest and the highest mean scores were observed in physical health dimension (12.8±1.87) and social relationship dimension (14.65±2.82), respectively. According to multivariate linear regression model there was a meaningful relation between overall quality of life with age, family income, spouse education levels, history of chronic disease in family (P< 0.05).

Conclusion: According to the results, quality of life of studied women are in moderate level and variables such as family income and history of chronic disease in family are the most effective factors on their quality of life. So according to the vital role of women in families, it seems appropriate interventions should be carried out by concerning authorities to improve QoL of them.

Keyword: Quality of life, women, Neyshabur.

 

 

 

Corresponding Author: 

Ali Gholami,

Neyshabur University of Medical science, School of Public Health

E-mail: aagholami80@yahoo.com

 1. Bayat M, Bayat M. Quality of life for women in the city of Mashhad. Journal of Women and Family. 1012:575-87. [Persian]
 2. Zaki M. Review and assess the quality of women's lives. Conference women's role in the development of science, culture and Islamic culture. Centre for Information and Statistics of Social Cultural Council of Women. 2008.
 3. WHOQOL Group. What is quality of life? World Health Organization Quality of Life Assessment. World Health   Forum. 1996;17: 354-6.
 4. Bridges K, Huxley P, Mohamad H, Oliver J. Quality of life and health services, 1th ed. 1997.       
 5. Guggenmoos-Holzmann I, Bloomfield K, Brenner H, Flick U, eds. Quality of life and health. Berlin, Vienna: Blackwell Wissenshafts-Verlag. 1995:41–53.
 6. Abaszadeh F, Bagheri A , Mehran N. Quality of life in pregnant women. Hayat. 2009;15(3): 41-8. [Persian]
 7. Vise A , Moradi Sh. Quality of life and related factors in HIV-infected women in Tehran. Journal of Family Studies. 2006; (8): 310-25. [Persian]
 8. Khaledian Z. Quality of life in terms of different stages of menopause among women in Tehran [MSc Thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2001. [Persian]
 9. Nedjat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh SR. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version Sci J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2004;4:1–12. [Persian]
 10. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005;14(3):875–82.
 11. Saravi FK, Navidian A, Rigi SN, Montazeri A. Comparing health-related quality of life of employed women and housewives: a cross sectional study from southeast Iran. BMC Womens Health. 2012;12:41.
 12. Norozi E, Mostafavi F, Hassanzadeh A, Moodi M, Sharifirad G. Factors Related with Quality of Life among Postmenopausal Women in Isfahan, Iran, based on Behavioral Analysis Phase of PRECEDE Model. Health System Res. 2011;7(3):267-77. [Persian]