نویسندگان

زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی

چکیده

زمینه و هدف: سایتوکین ها از جمله عوامل مربوط به سیستم ایمنی می باشند که اثر آن ها بر ایجاد دیابت به اثبات رسیده است. میزان بیان سایتوکین ها مانند IFN-y در افراد و جوامع مختلف، متفاوت می باشد. با توجه به این که نفروپاتی ایجاد شده در طی دیابت نوعی بیماری التهابی بوده و از طرفی نقش سایتوکین IFN-y در ایجاد التهاب به خوبی شناخته شده است، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان سطح سرمی سایتوکین IFN-y در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دارای عوارض نفروپاتی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، نمونه خون محیطی از 100 بیمار دیابتی نوع 2 مبتلا به نفروپاتی و 100 نفر از افراد غیر دیابتی سالم با کسب مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه و رضایت کتبی از بیماران، جمع آوری شد که پس از انتقال به آزمایشگاه، بلافاصله سرم از خون محیطی جدا شده و توسط کیت های تجاری شرکت بیوسنس از نظر میزان سطح سرمی IFN-y مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون آماری آنالیز واریانس جهت انجام مقایسه ها استفاده گردید؛ مقدار P کمتر از 0.05 معنادار تلقی شد.
یافته ها: میانگین سطح سرمی IFN-y در بیماران دیابتی دارای عوارض نفروپاتی و افراد سالم به ترتیب به میزان7.74 ±16.09 و2.00 pg/ml ±4.03 بود که طبق بررسی های آماری، اختلاف بین دو گروه بیماران دیابتی دارای عوارض نفروپاتی و گروه سالم معنادار نبود.
نتیجه گیری: با توجه به معنادار نبودن اختلاف بین دو گروه به نظر می رسد که سطح سرمی IFN-y با نفروپاتی در بیماران دیابتی نوع 2 ارتباطی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF IFN-γ SERUM LEVEL IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH NEPHOPATHY

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazemi Arababadi
  • GhloamHossein Hasanshahi
  • Narges Yaghini
  • Reza Nosratabadi
  • Vahid Pooladvand
  • Ali Shamsizadeh

چکیده [English]

Background and Purpose: Cytokines are among the many immune system factors involved in diabetes pathogenesis. The level of cytokines expression such as IFN-y is varying in individuals and societies. Due to the fact that diabetes nephropathies are known as inflammatory disorders and the role of cytokines especially IFN-g in the establishment of inflammations is well understood, the present study was aimed to examine serum level of IFN-y in type 2 diabetes patients with nephropathy complications. Material and methods: In this cross sectional descriptive study, serum samples were obtained from 100 type 2 diabetes patients with nephropathy and 100 healthy controls for the analysis of IFN-g serum level (eBiosense, ESP). Consent forms were also filled out by patients and healthy controls according to the rules and regulations of Zahedan Islamic Azad University Ethical Committee. The obtained data and questionnaires were analyzed in SPSS using ANOVA; p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Type 2 Diabetes; Nephropathy; IFN
  • y