نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، متخصص اندودنتیکس، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندانپزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،رفسنجان، ایران

2 دندانپزشک، دانشکده‌ی دندانپزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،رفسنجان، ایران

3 دستیار تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مولرهای دائمی اول بالا و پایین، نخستین دندان­های دائمی رویش یافته در کنار شیری­ها هستند و ممکن است به­ دلیل بی­توجهی پوسیده­شوند. پوسیدگی آن­ها، می­تواند به شاخک‌های پالپی گسترش­یافته و باعث بیماری‌های پالپ و پری‌آپیکال شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان نیاز به درمان پالپ در مولرهای دائمی اول فک بالا و پایین در دانش آموزان 8 تا 11 ساله­ی شهر رفسنجان می­باشد.
موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ی توصیفی، 450 دانش آموز دختر و پسر(240 پسر و 210 دختر) 8 تا 11 ساله­ی مدارس شهر رفسنجان براساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی چند مرحله­ای درسال1392، انتخاب و ازنظر میزان نیاز به درمان ریشه­ی دندان­های مولراول مورد مطالعه قرارگرفتند. اطلاعات به­دست­آمده با استفاده از آزمون کای اسکوئر و من ویتنی توسط نرم­افزار SPSS نسخه­ی 17 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. 05/0 P< معنادار در نظرگرفته­شد.
یافته­ها: 57 نفر از دانش­آموزان (66/12 درصد) نیاز به درمان ریشه در یکی از دندان­های مولر دایمی اول خود داشتند. بین نیاز به درمان ریشه با سنّ دانش­آموزان (001/0p< )، میزان تحصیلات پدر (046/0p=)، میزان تحصیلات مادر (005/0p=) و شغل پدر (001/0p=) اختلاف آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه­گیری: سنّ، سطح تحصیلات و شغل والدین دانش­آموزان از عوامل مهم و تاثیرگذار بر میزان نیاز به درمان ریشه در دانش­آموزان  11-8 ساله­ی شهرستان رفسنجان می­باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Need for First Molar Root Canal Therapy in School Children of 8 to11Years Old in Rafsanjan in 2013

نویسندگان [English]

 • Mohammad-Mehdi Yaghoti-Khorasani 1
 • Sasha sadat Sajjadi 2
 • Sepideh Asar 3

چکیده [English]

Background & Objectives: The first maxillary and mandibular permanent molar teeth are the first teeth that erupt behind primary dentition. So they maybe decayed because of carelessness. Caries of these teeth can extend to the pulphorn and result pulp and periapical diseases. The purpose of this study is to assess the need for first molar root canal therapy in school children of 8 to11years old in Rafsanjan in 2013.
Materials & Methods:  In this descriptive study, 450 students of 8-11years (210 girls and 240 boys) were selected in Rafsanjan schools in 2013, using a random cluster sampling method. We examined their maxillary and mandibular first molars with a mirror and an explorer.We used SPSS version 17 and Chi-square and Mann-Whitney tests for statistical analysis. P< 0.05 was considered as significant.
Results: In 57 students (12.66%) there was an indication for endodontic treatment of the first molars. The need for endodontic therapy was significantly related to the subjects' age (p=0<001), fathers' education level (p=0.046), mother's education level (p=0.005) and father's job (p=0.001).
Conclusion: Age, gender, parent's eduction level and job are important and influencing factors in necessity of first molar root canal therapy in 8- to 11-year-old school children. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • First permanent molars
 • Endodontic treatment
 • Dental caries
 • student

 

 

 


بررسی میزان نیاز به درمان ریشه­ی مولرهای اول دائمی در

کودکان 8 تا 11 ساله­ی شهر رفسنجان در سال 1392

 

محمدمهدی یاقوتی­خراسانی1*، ساشا سادات سجادی2، سپیده آثار3

1 استادیار، متخصص اندودنتیکس، گروه اندودنتیکس، دانشکده­ی دندانپزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،رفسنجان، ایران

2 دندانپزشک، دانشکده­ی دندانپزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،رفسنجان، ایران

3 دستیار تخصصی پاتولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده­ی دندانپزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 

*نشانی نویسنده مسئول: رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشکده­ی دندانپزشکی، محمد مهدی یاقوتی خراسانی

E-mail: m.yaghooti@yahoo.com

 

وصول:27/7/93، اصلاح:3/10/93، پذیرش:14/12/93

چکیده

زمینه و هدف: مولرهای دائمی اول بالا و پایین، نخستین دندان­های دائمی رویش یافته در کنار شیری­ها هستند و ممکن است به­ دلیل بی­توجهی پوسیده­شوند. پوسیدگی آن­ها، می­تواند به شاخک‌های پالپی گسترش­یافته و باعث بیماری‌های پالپ و پری‌آپیکال شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان نیاز به درمان پالپ در مولرهای دائمی اول فک بالا و پایین در دانش آموزان 8 تا 11 ساله­ی شهر رفسنجان می­باشد.

موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ی توصیفی، 450 دانش آموز دختر و پسر(240 پسر و 210 دختر) 8 تا 11 ساله­ی مدارس شهر رفسنجان براساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی چند مرحله­ای درسال1392، انتخاب و ازنظر میزان نیاز به درمان ریشه­ی دندان­های مولراول مورد مطالعه قرارگرفتند. اطلاعات به­دست­آمده با استفاده از آزمون کای اسکوئر و من ویتنی توسط نرم­افزار SPSS نسخه­ی 17 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. 05/0 P< معنادار در نظرگرفته­شد.

یافته­ها: 57 نفر از دانش­آموزان (66/12 درصد) نیاز به درمان ریشه در یکی از دندان­های مولر دایمی اول خود داشتند. بین نیاز به درمان ریشه با سنّ دانش­آموزان (001/0p< )، میزان تحصیلات پدر (046/0p=)، میزان تحصیلات مادر (005/0p=) و شغل پدر (001/0p=) اختلاف آماری معناداری وجود داشت.

نتیجه­گیری: سنّ، سطح تحصیلات و شغل والدین دانش­آموزان از عوامل مهم و تاثیرگذار بر میزان نیاز به درمان ریشه در دانش­آموزان  11-8 ساله­ی شهرستان رفسنجان می­باشند.

واژه­های کلیدی: مولر دائمی اول ، درمان اندودنتیک ، پوسیدگی دندان، دانش­آموزان

 


مقدمه

پوسیدگی دندانی احتمالا شایع­ترین بیماری عفونی درجهان می باشد (1). این بیماری در اثر مصرف مواد قندی و اثر میکروارگانیسم­ها بر آنها ایجاد شده و درنتیجه، موجب از دست رفتن نسج کلسیفیه­ی دندان می­شود (2). ضایعات پوسیدگی پیشرفته، سبب درگیری پالپ و بافت­های پری آپیکال می­شوند و درصورتی­که بدون درمان باقی بمانند، می­توانند سبب درد و ناراحتی برای بیمار و درنهایت، از دست رفتن دندان­ها شوند (3). پوسیدگی مولرهای اول دائمی، از مشکلات بسیار شایع دهان است که تقریبا 95 درصد کل پوسیدگی­های دندانی را به خود اختصاص می­دهد (4). مولرهای دائمی اول، مهمترین دندان­های دائمی به حساب می­آیند که با ازدست­رفتن دندان­های شیری، رابطه­ی تماسی فکین در حالت بسته را حفظ می­کنند و در واقع، کلید رابطه­ی بین دندان­ها و هدایت­گر رشد فکی محسوب می­شوند. هرگونه آسیب به آنها سبب می­شود که سامانه­ی اسکلتی دندانی درآینده با خطر مواجه شود. همچنین در اثر ازدست دادن مولرهای اول دائمی، اختلالات مفصل گیجگاهی فکی گزارش شده­استکه خود شامل درد هنگام جویدن ، سردرد مکرّر، درد سینوس و غیره می­باشد(5).

سنّ 13-6 سالگی، زمان رویش دندان­های دائمی است. با رویش اولین مولر دائمی، مرحله­ی  مخاطره­آمیز تبدیل دندان­های شیری به دائمی شروع می­شود. قوس دندانی در این سنّ به تغییرات محیطی بسیار حساس است (6). به دلیل اهمّیّت فراوان این دندان، اولین دندان مولر دائمی به­عنوان نشانه و شاخصی برای پیش­بینی فعالیت پوسیدگی، وضیعت بهداشت دهان و دندان و تعیین گروه­های آسیب­پذیر به پوسیدگی، در سال 1994 میلادی از سوی سازمان بهداشت جهانی مطرح شده است ( 7و2). این دندان­ها، نخستین دندان­هایی هستند که در کنار دندان­های شیری در دهان کودک رویش می­یابند ومعمولا به دلیل عدم آگاهی والدین، همانند دندان­های شیری مورد بی­توجهی قرارگرفته، دچار پوسیدگی می­شوند. پوسیدگی این دندان­ها به دلیل گستردگی تاجی شاخک­های پالپ در دندان­های جوان تازه رویش­ یافته به­زودی باعث بیماری پالپ ونیازمندی آن­ها به درمان ریشه می­شود (8).

فعالیت پوسیدگی که به­صورت از دست دادن مواد معدنی و ساختمان دندان مشاهده می­شود، فرآیندی بسیار متغیر    بوده­است. همیشه نمی­توان مرحله­ی پیشرفت هر ضایعه را پیش­بینی نمود (2). بنابراین پیشگیری و درمان پوسیدگی دندانی، مسوولیت مهمی در حرفه­ی دندان­پزشکی دارد و تشخیص به­موقع آن، باعث برطرف­شدن و جلوگیری از ایجاد مشکلات شدیدتر می­شود (9). 

اگرچه بررسی­های محدودی در بعضی از مناطق کشور در زمینه­ی نیاز به درمان ریشه در دندان­های دائمی انجام­گرفته است، اما وجود اطلاعات آماری کافی در زمینه­ی میزان نیاز به درمان ریشه­ی مولرهای اول دائمی در مناطق مختلف کشور می­تواند هم ازجهت اقدامات پیش­گیرانه و هم ازجهت ایجاد الگوی صحیح برای توزیع امکانات درمانی مفید باشد و نیز مسیر روشنی را در جهت برنامه­ریزی­های بهداشتی ـ درمانی در اختیار مسوولین قراردهد. تاکنون مطالعه­ی مشابهی در شهر رفسنجان به بررسی میزان نیاز به درمان ریشه­ی مولرهای اول دائمی نپرداخته است. لذا این مطالعه با هدف تعیین  میزان نیاز به درمان ریشه در دندان­های مولر دائمی اول فک بالا وپایین در دانش­آموزان 8 تا 11 ساله­ی شهرستان رفسنجان در سال 1392 طراحی و اجرا گردید.

 

موادّ و روش­ها

در این مطالعه­ی توصیفی،450 دانش آموز دختر

 

 

 

 
 و پسر 8 تا 11 ساله­ی شهررفسنجان براساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی چند مرحله­ای  در سال 1392 انتخاب­شدند. برای محاسبه­ی حجم نمونه با توجه به Pilot  انجام ­شده 11%P=  محاسبه گردید و با توجه به فرمول حجم نمونه و اعداد ( 05/0 α= و  03/0 ( d= 418n= نفر به­دست آمد که برای اطمینان بیشتر، 450 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه­ها شامل 210 دانش آموز دختر بود. از فهرست مدارس دخترانه­ی این شهر،  به­طور تصادفی 5 مدرسه که شامل 3 مدرسه­ی دولتی و 2 مدرسه­ی غیر انتفاعی بود، از نواحی مختلف جهت بررسی در نظر گرفته شدند. از هر مدرسه، 42 دانش­آموز به­صورت تصادفی انتخاب­شدند و با توجه به این­که این دانش­آموزان در 4 پایه تحصیل می­کردند، به­صورت تصادفی از دو پایه، 10 نفر و از دو پایه­ی دیگر، 11 نفر انتخاب­ گردیدند.

240 دانش آموز پسر، به­طور تصادفی از 5 مدرسه پسرانه که شامل  3 مدرسه دولتی و 2 مدرسه غیرانتفاعی بود از نواحی مختلف شهر جهت بررسی انتخاب ­شدند. از هر پایه، 12 نفر  که در مجموع از هر مدرسه 48 دانش آموز به­طور تصادفی انتخاب گردیدند. والدین دانش­آموزان با همکاری مسوولین مدارس از انجام این طرح مطلع شدند و رضایت­نامه­ی کتبی جهت ورود فرزندان آنها در این مطالعه اخذ گردید.

بعد از ثبت مشخصات دموگرافیک هر دانش­آموز(از روی پرونده­ی آنها) و استخراج اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات و شغل والدین (با همکاری مسوولان مدارس)، ابتدا دندان­های مولر دائمی اول به کمک آبسلانگ توسط یک دندان­پزشک عمومی معاینه شد. بر روی دندان­های مشکوک به پوسیدگی، با استفاده از آینه و سوند(Smic, China) در نور چراغ قوه، بررسی دقیق­تر صورت گرفت. آنگاه، دندان­هایی پوسیده درنظرگرفته می­شد که هم تغییر رنگ در شیارهای آن­ها وجود داشت و هم اپاسیتی واضح داشتند. دندان­های مشکوک به پوسیدگی جهت انجام تست سرما و گرما و نیز تهیه­ی رادیوگرافی پری آپیکال به دانشکده­ی دندان­پزشکی ارجاع شد. برای انجام تست سرما پس از ایزوله کردن دندان به­وسیله­ی رول پنبه وخشک کردن آن یک قطعه یخ روی سطح دندان قرارداده­شد. اگر درد تیز وطولانی بود، پالپیت برگشت ناپذیر ثبت می­شد. در تست گرما دندان ایزوله خشک گردید. سپس به­وسیله­ی یک سوند که روی شعله حرارت دیده بود، مورد آزمایش قرار گرفت. گفتنی است درد تیز و طولانی نشانه­ی پالپیت برگشت ناپذیربود. افرادی که به تست پاسخ مثبت می­دادند، برای تایید نیاز به درمان ریشه ضمن کسب رضایت­نامه از والدین، جهت تهیه­ی رادیوگرافی پری آپیکال  به بخش رادیولوژی فرستاده می­شدند. برای افرادی که اکسپوژر پالپ به­صورت رادیوگرافیک داشتند و نیاز به درمان ریشه تایید شد، نامه­ای توسط مدرسه در اختیار والدین دانش­آموز جهت ارجاع به دانشکده­ی دندان­پزشکی برای درمان قرارگرفت. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم­افزار آماری SPSS  نسخه­ی 17 و با استفاده از آزمون­های آماری کای اسکوئر و من ویتنی انجام شد. سطح معنادار بودن کمتر از 5 صدم در نظرگرفته شد.

 

یافته ها

در مطالعه­ی حاضر در مجموع، 450 دانش­آموز 8 تا 11 ساله­ی  شهر رفسنجان شامل 210 دختر(5/46 درصد) و 240 پسر (5/53 درصد) از نظر میزان نیاز به درمان ریشه در دندان­های مولر اول دائمی مورد بررسی قرارگرفتند  که میانگین سنّی آنها، 52/9 سال بود. میزان نیاز به درمان ریشه در دندان­های مولر دائمی اول  در نمودار 1 آورده شده­است.

در آزمون آماری من ویتنی بین سنّ دانش­آموزان و میزان نیاز به درمان ریشه­ی مولر دایمی اول، اختلاف آماری معناداری مشاهده شد (001/0P<) به صورتی که با افزایش سنّ دانش­آموزان این میزان نیاز افزایش پیدا می­کند (جدول 1).

در مدارس غیر انتفاعی، 19 نفر  و در مدارس دولتی 38 نفر نیاز به درمان ریشه داشتند که با توجه به آزمون آماری کای اسکوئر بین نیاز به درمان ریشه و نوع  مدرسه، اختلاف آماری معناداری وجود نداشت (256/0P=). بین دانش­آموزان دختر 32 نفر و بین دانش آموزان پسر هم 25 نفر نیاز به درمان ریشه­ی دندان مولر دائمی اول داشتند که با توجه به آزمون آماری کای اسکوئر، رابطه­ی معناداری بین جنس و نیاز به درمان ریشه­ی دندان مولر دائمی اول مشاهده نشد )649/0P=).

با توجه به آزمون آماری کای اسکوئر بین نیاز به درمان ریشه­ی مولر دائمی اول و میزان تحصیلات پدر دانش­آموزان، رابطه­ی معناداری وجود داشت (046/ P=). به این ترتیب که با افزایش میزان تحصیلات پدر دانش­آموزان میزان نیاز به درمان ریشه­ی دندان مولر دائمی اول کاهش یافت. میزان نیاز به درمان ریشه­ی مولر دائمی اول دانش­آموزانی که سطح تحصیلات پدرانشان در حدّ ابتدایی بود، 8/19درصد، فرزندانی که پدرانشان در حدّ راهنمایی بود، 4/13درصد، فرزندانی که تحصیلات پدرشان در حدّ دیپلم بود، 5/8 درصد و فرزندانی که تحصیلات پدرانشان بیشتر از دیپلم بود، 3/9درصد به­دست آمد. همچنین با توجه به آزمون آماری کای اسکوئر بین نیاز به درمان ریشه و شغل پدر دانش­آموزان، اختلاف معناداری وجود داشت  (001/0P=). از نظر شغل پدر دانش­آموزان، تعداد شاغلان در دسته­بندی این مطالعه به ترتیب ذیل قرارگرفتند: دانش­آموزانی که شغل پدرشان، آزاد بود، 274 نفر بودند که 41 نفر (0/15درصد) از آنها نیاز به درمان ریشه داشتند و 233 نفر (0/85 درصد) نداشتند. دانش­آموزانی که شغل پدرشان، کارگر بود 51 نفر بودند که از بین آنها 8 نفر (7/15درصد) به درمان نیاز داشته و 43 نفر (3/84 درصد) نیاز نداشتند. دانش­آموزانی که پدرشان، کارمند بودند، 122 نفر بودند که  6 نفر (9/4 درصد) از آنها به درمان نیاز داشته و 116 نفر (1/95درصد) نیاز نداشتند. دانش­آموزانی که پدر آنها کشاورز بود، تعداد 3 نفر بودند که 2 نفر (7/66درصد) از آنها به درمان نیاز داشته و 1 نفر (3/33درصد) از آنها نیاز به درمان نداشتند.

با توجه به آزمون آماری کای اسکوئر بین نیاز به درمان ریشه­ی مولر دایمی اول و میزان تحصیلات مادر دانش آموزان، اختلاف معناداری وجود داشت (005/0 P=). به این ترتیب که با افزایش میزان تحصیلات مادر دانش­آموزن، میزان نیاز به درمان ریشه­ی دندان مولر دائمی اول کاهش می­یافت. میزان نیاز به درمان ریشه­ی دندان مولر دایمی اول در فرزندانی که مادران آنها دارای مدرک ابتدایی بودند، 8/20درصد ، در دانش­آموزانی که تحصیلات مادر آنها راهنمایی بود، 9/12درصد، در دانش­آموزانی که تحصیلات مادر آنها در حد دیپلم بود، 6/5 درصد و در دانش آموزانی که تحصیلات مادر آنها بالاتر از دیپلم بود، 9/14درصد برآورد گردید. با توجه به آزمون آماری کای اسکوئر بین میزان نیاز به درمان ریشه­ی مولر اول فکین با شغل مادر دانش­آموزان، اختلاف آماری معناداری وجود نداشت (148/0 P=). (نمودار2)

با توجه به آزمون آماری کای اسکوئر بین نیاز به درمان ریشه­ی مولر دائمی اول فک بالا و پایین اختلاف آماری معناداری وجود داشت ( 045/0.(P= به­صورتی­که  فک پایین، بیشتر از فک بالا نیاز به درمان ریشه داشت(جدول 2).

 

بحث

از 450 دانش­آموز مورد بررسی در مطالعه­ی حاضر، 57 نفر نیاز به درمان ریشه در دندان­های مولر اول فک بالا و پایین داشتند . این افراد در مجموع 66/12درصد از حجم نمونه را تشکیل دادند. خدمت و همکاران در مطالعه­ای مشابه به مطالعه حاضر در شهر تهران گزارش کردند که نیاز به درمان ریشه در دانش آموز 7 تا 11 ساله 3 درصد بود .(8) که کمتر از مطالعه­ی حاضر بود که این را می­توان به تفاوت درسطح فرهنگ دندان­پزشکی، انجام مراقبت­های دندان­پزشکی و رعایت بهداشت دهان و دندان دانش­آموزان بین دو شهر فوق و از همه مهمتر تفاوت زمانی دو تحقیق که احتمالا سبب تغییر عادات غذایی شده است، نسبت داد.

در مطالعه­ی Weiger و همکاران میزان نیاز به درمان ریشه 7/3درصد گزارش گردید (10). همچنین Ajayi و همکاران میزان نیاز به درمان ریشه را در کل دندان­های دائمی و شیری افراد 11درصد گزارش کردند (11). باید توجه داشت که در مطالعه­ی حاضر، تنها نیاز به درمان ریشه در دندان­های مولر اول بررسی گردید، ولی درمطالعات فوق میزان نیاز به درمان ریشه در کلیه­ی دندان­ها بررسی شده است. همچنین گروه سنّی مورد مطالعه در بررسی حاضر، پایین­تر از گروه سنّی مطالعه شده در مطالعات مذکور بود. بیشتر بودن میزان نیاز به درمان ریشه در مطالعه­ی حاضر را می­توان به وجود امکانات دندان­پزشکی و نیز نوع خدمات بیمه­های درمانی نسبت داد.

در مطالعه­ی حاضر، بین سنّ دانش­آموزان و میزان نیاز به درمان ریشه تفاوت آماری معناداری وجود داشت که این مسأله با توجه به این موضوع که با گذشت زمان  دندان بیشتر در معرض عوامل پوسیدگی­زا و تخریب­کننده نظیر مواد قندی یا عدم رعایت بهداشت دهان قرارمی گیرد، امری بدیهی است. این نظریه با تحقیق خدمت وهمکاران (8) Koshy  (12) و فلاحی نژاد  و همکاران (13) که با افزایش سنّ دانش­آموزان، میزان نیاز به درمان ریشه افزایش می­یابد، مشابهت دارد .

نتایج مطالعه­ی حاضر نشان می­دهد که میزان نیاز به درمان ریشه­ی مولر دائمی اول در فک پایین، بیشتر از فک بالا می­باشد که این موضوع را می توان به عوامل ذیل نسبت داد:

1-              زمان رویش دندان مولر دائمی اول در فک پایین، حدود شش ماه زودتر از فک بالا می باشد.(14)

2-              شیارهای موجود در سطح دندان مولر دائمی اول پایین، عمیق­تر از مولر اول فک بالا می­باشد که این مساله موجب تجمع مواد قندی و عدم تمیزشدن شیارها در اثر خودشویی ومسواک زدن می­شود.(15)

در مطالعه­ی حاضر، تفاوت معناداری در میزان نیاز به درمان ریشه­ی دندان مولر دائمی اول بین دانش­آموزان دختر وپسر مشاهده نشد. در مطالعه­ی فلاحی نژاد(13) و همکاران و همچنین مرتضوی و همکاران هم تفاوتی در میزان پوسیگی دندن­ها در دختر و پسر وجود نداشت. (16) البته این تفاوت ممکن است در سنین بالاتر معنادار شود.  همانطوری­که مطالعه­ی Lupi-Pegurierr و همکاران در مورد مراجعان به دانشکده­ی دندانپزشکی شهر نیس فرانسه نشان داد که مردان به­طور معناداری دندان بیشتری نسبت به زنان از دست داده بودند.(15)

میزان نیاز به درمان ریشه­ی دندان­های مولر اول دانش­آموزانی که تحصیلات والدین آنها در حد دیپلم و یا بالاتر از آن بودند، نسبت به دانش­آموزان که تحصیلات والدین آنها در حد سیکل یا پایین­تر بودند، به­طور معناداری کمتر بود که این نشان­دهنده­ی تاثیر میزان دانش و آگاهی والدین در رعایت بهداشت دهان و دندان فرزندان و نیز الگو قرار گرفتن آنها برای فرزندان و یا وادارکردن و الزام بیشتر فرزندان به رعایت دقیق بهداشت توسط والدین تحصیل کرده می­باشد.

در مطالعه­ی حاضر، اگرچه میزان نیاز به درمان ریشه در مدارس غیرانتفاعی، کمتر از مدارس دولتی بود، ولی این اختلاف معنادار نبود. همچنین در مطالعه­ی حاضر، بین نیاز به درمان ریشه و شغل پدراختلاف معناداری وجود داشت. به­صورتی­که درکودکانی که پدر آنها کشاورز بودند، میزان نیاز به درمان ریشه افزایش پیدا می­کرد، ولی بین نیاز به درمان ریشه و شغل مادران اختلاف معناداری وجود نداشت.

براساس یافته­های این مطالعه، سنّ دانش­آموز و سطح تحصیلات و شغل والدین از جمله عوامل تاثیر گذار بر روی میزان نیاز به درمان ریشه در دانش­آموزان بود.

 

تشکر و قدردانی

بدین­وسیله از اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و نیز آقایان: دکتر ارسلان و احمد رضا صیادی که صمیمانه در انجام این تحقیق زحمات زیادی را متقبل شدند، قدردانی می­شود. این طرح پژوهشی توسط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصویب و به انجام رسیده است.

 

References

 1. Hargreaves KM, Goodis HE. Seltzer and Bender’s dental pulp. 3rd ed. Carol Stream: Quintessence Publishing; 2002:202-81.                                                     
 2. Sadeghi M .  Prevalence of Caries free in 12 and 15 years old Student of   Rafsanjan  City in 1998 .  J Rafsanjan Univ Med Sci. 2001;1(1):59-63. [Persian]
 3. Akbarzade A, Asgari S, Zaeri F, Safari M. Comparison of Three different methods of dental pulp therapy with missed amounts. J Sabzevar Univ Med Sci. 2011; 18(3); 166-71. 
 4. Fagin D.  Second thoughts about fluoride.  Sci  AM. 2008 ; 298 (1) :74- 81 .      
 5. Al-Negrish AR. Incidence and distribution of root canal treatment in the dentition among a Jordanian sub population. Int Dent J.  2002; 52 (3): 125-9.                                                                                         
 6. Doroshina VIu, Makeeva IM, Protsenko AS: [Stomatological dispensary treatment of students of Moscow higher educational establishments and ways of its improvement]. Stomatologiia (Mosk); 2010;89(1):7-9.
 7. Javadianejad SH, Karami M, Azizi HR. Caries Prevalence in 12-year-old Children of Isfahan City Expressed by the Significant Caries Index. J Isfahan Dent Sch. 2006;2(2):13-7. [Persian]
 8. Khedmat S, Bahreini M. Need assessment for Root Canal Therapy (RCT) of the first molars in elementary school students of Tehran's 6th Municipal District. J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2006; 5(3):51-8. [Persian]
 9. Sadeghi M. Prevalence and bilateral occurrence of first permanent molars Caries in 12 years-old Student. Dent Res J. 2007; 1(2):34-40. [Persian]
 10. Weiger R ,  Hitzler S , Hemrmle G , Lost C . Periapical status, quality ofroot canal fillings and estimated endodontic treatment need in an urban German population. Endod Dent Traumatol. 1997; 13(2):69-74.                                                                                 
 11. Ajayi YO, Ajayi EO, Sote EO, Olatosi OO, Orenuga OO. Pattern of endodontic treatment in children in a Nigerian tertiary hospital. Nig Q Hosp Med.  2009; 19(1): 32-6.                                                                                            
 12. Koshy S, Love RM. Endodontic treatment in the primary dentition. Aust Endod J. 2004; 30(2):59-68.                                             
 13. Fallahi Nejad M, Rasooli Tabar SH, Moslemi M. Epidemiologic survery of first permanent molars caries in 6,9 and 12 years old children in Kermanshah. J of Islamic Dental Associatation of Iran. 2001;13(1): 14-5. [Persian]
 14. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and adolescent. 10th ed.St.luois:Mosby, U.S.A 2011;203-36.                      
 15. Lupi- pegurir L, Bertrand MF, Muller- Bolla M. Periapical Status,prevalence and quality of endodontic treatment in an adult French population. Int Endod J. 2002;35(8):690-7.
 16. Mortazavi M, Ebrahimi Z. Caries prevalence of the first permanent molars in 6-9 years old children in Shiraz. J Of Islamic Dental Association of Iran. 1997;9(28):69-81. [Persian]

 


Assessment of the Need for First Molar Root Canal Therapy in School Children of 8 to11Years Old in Rafsanjan in 2013

 

Mohammad-Mehdi Yaghoti-Khorasani.,

Assistant Prof., Department of Endodontics, Schoolof Dentistry, Rafsanjan UniversityofMedical Sciences,Rafsanjan, Iran.

 

Sasha Sadat Sajjadi.,

Dentist, Department of Endodontics, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

 

Sepideh Asar.,

Professor Assistant of Oral and Maxillofacial Patology, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

 

Received:19/10/2014, Revised:24/12/2014, Accepted:05/03/2015


Abstract

Background & Objectives: The first maxillary and mandibular permanent molar teeth are the first teeth that erupt behind primary dentition. So they maybe decayed because of carelessness. Caries of these teeth can extend to the pulphorn and result pulp and periapical diseases. The purpose of this study is to assess the need for first molar root canal therapy in school children of 8 to11years old in Rafsanjan in 2013.

Materials & Methods:  In this descriptive study, 450 students of 8-11years (210 girls and 240 boys) were selected in Rafsanjan schools in 2013, using a random cluster sampling method. We examined their maxillary and mandibular first molars with a mirror and an explorer.We used SPSS version 17 and Chi-square and Mann-Whitney tests for statistical analysis. P< 0.05 was considered as significant.

Results: In 57 students (12.66%) there was an indication for endodontic treatment of the first molars. The need for endodontic therapy was significantly related to the subjects' age (p=0<001), fathers' education level (p=0.046), mother's education level (p=0.005) and father's job (p=0.001).

Conclusion: Age, gender, parent's eduction level and job are important and influencing factors in necessity of first molar root canal therapy in 8- to 11-year-old school children. 

Keywords: First permanent molars; Endodontic treatment; Dental caries; Student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding author:

Mohammad-Mehdi Yaghoti-Khorasani,

School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

E-mail: m.yaghooti@yahoo.com

 1. Hargreaves KM, Goodis HE. Seltzer and Bender’s dental pulp. 3rd ed. Carol Stream: Quintessence Publishing; 2002:202-81.                                                     
 2. Sadeghi M .  Prevalence of Caries free in 12 and 15 years old Student of   Rafsanjan  City in 1998 .  J Rafsanjan Univ Med Sci. 2001;1(1):59-63. [Persian]
 3. Akbarzade A, Asgari S, Zaeri F, Safari M. Comparison of Three different methods of dental pulp therapy with missed amounts. J Sabzevar Univ Med Sci. 2011; 18(3); 166-71. 
 4. Fagin D.  Second thoughts about fluoride.  Sci  AM. 2008 ; 298 (1) :74- 81 .      
 5. Al-Negrish AR. Incidence and distribution of root canal treatment in the dentition among a Jordanian sub population. Int Dent J.  2002; 52 (3): 125-9.                                                                                         
 6. Doroshina VIu, Makeeva IM, Protsenko AS: [Stomatological dispensary treatment of students of Moscow higher educational establishments and ways of its improvement]. Stomatologiia (Mosk); 2010;89(1):7-9.
 7. Javadianejad SH, Karami M, Azizi HR. Caries Prevalence in 12-year-old Children of Isfahan City Expressed by the Significant Caries Index. J Isfahan Dent Sch. 2006;2(2):13-7. [Persian]
 8. Khedmat S, Bahreini M. Need assessment for Root Canal Therapy (RCT) of the first molars in elementary school students of Tehran's 6th Municipal District. J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2006; 5(3):51-8. [Persian]
 9. Sadeghi M. Prevalence and bilateral occurrence of first permanent molars Caries in 12 years-old Student. Dent Res J. 2007; 1(2):34-40. [Persian]
 10. Weiger R ,  Hitzler S , Hemrmle G , Lost C . Periapical status, quality ofroot canal fillings and estimated endodontic treatment need in an urban German population. Endod Dent Traumatol. 1997; 13(2):69-74.                                                                                 
 11. Ajayi YO, Ajayi EO, Sote EO, Olatosi OO, Orenuga OO. Pattern of endodontic treatment in children in a Nigerian tertiary hospital. Nig Q Hosp Med.  2009; 19(1): 32-6.                                                                                            
 12. Koshy S, Love RM. Endodontic treatment in the primary dentition. Aust Endod J. 2004; 30(2):59-68.                                             
 13. Fallahi Nejad M, Rasooli Tabar SH, Moslemi M. Epidemiologic survery of first permanent molars caries in 6,9 and 12 years old children in Kermanshah. J of Islamic Dental Associatation of Iran. 2001;13(1): 14-5. [Persian]
 14. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and adolescent. 10th ed.St.luois:Mosby, U.S.A 2011;203-36.                      
 15. Lupi- pegurir L, Bertrand MF, Muller- Bolla M. Periapical Status,prevalence and quality of endodontic treatment in an adult French population. Int Endod J. 2002;35(8):690-7.
 16. Mortazavi M, Ebrahimi Z. Caries prevalence of the first permanent molars in 6-9 years old children in Shiraz. J Of Islamic Dental Association of Iran. 1997;9(28):69-81. [Persian]