نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 کارشناسی ارشد بهداشت جامعه و عضو هیأت علمی گروه بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناسی ارشد روانپرستاری و عضو هیأت علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 دکترای آمار زیستی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف:یکی از شایع­ترین روش­های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش­های آموزشی مثل آموزش گروهی سبب ایجاد احساس راحتی و آرامش بیشتر و نیز تغییر در پاسخ­های روانی و فیزیولوژیکی بیماران می­شود. مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین تأثیر بیان احساسات گروهی بر میزان اضطراب بیمارانِ در شرف آنژیوگرافی قلبی انجام­گرفته است.
مواد و روش­ها: این مطالعه به­روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده در دو گروه مداخله و کنترل بر روی 80 نفر از بیمارانی که در سال 1393 و برای اولین بار در طول زندگی خود، تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرارگرفته­اند، انجام شد. واحدها به روش نمونه­گیری در دسترس در روزهای تصادفی انتخاب شدند. در گروه مداخله، روش بیان احساسات گروهی انجام شده­است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه­ی استاندارد اضطراب اشپیل برگر بود. داده­ها توسط نرم افزار SPSS نسخه­ی 20، تجزیه و تحلیل و از آزمون­های مجذور کای، دقیق فیشر و آنالیز کوواریانس استفاده­شد. در همه­ی­ آنالیزها، سطح معناداری 05/0 در منظورگردید.
یافته­ها: میانگین سنّی افراد شرکت­کننده در این مطالعه 67/10±11/54 می­باشد.39 نفر از شرکت­کنندگان مرد(8/48 درصد) و 41 نفر زن(2/51 درصد) بودند. میانگین اضطراب آشکار در گروه آزمون بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافته­است(01/0P=).
نتیجه­گیری: بیان احساسات گروهی در کاهش اضطراب بیماران در شرف آنژیوگرافی قلب مؤثر می­باشد. پیشنهادمی­شود که قبل از کاتتریزاسیون قلب، از این روش استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of group emotional expression on patient's anxiety about Coronary angiography

نویسندگان [English]

 • Mehdi Jamali Nik 1
 • Kazem Maskani 2
 • Mohsen Koushan 3
 • MohammadHasan Rakhshani 4

چکیده [English]

Background and purpose: cardiac catheterization is one of the most common diagnostic and therapeutic methods of heart disease, Teaching methods such as group training creates the feeling of comfort and make the patients more relax, as well as it changes their psychological and physiological responses. The present study was conducted to determine the effect of group emotional expressions, on stress level of patients awaiting for cardiac catheterization.
Materials and Methods: This interventional study (randomized trial) was carried out on 80 patients undergoing coronary angiography for the first time, in Vasee Hospital of Sabzevar in 2014. The samples were selected according to patients available on random days. In the intervention group, emotional expression method was performed. Data were collected via State Trait Anxiety Inventory (STAI), and standard anxiety questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using Chi-square, Fisher exact and analysis of covariance. (Significant level=0.05)
Results: The average age of participants in this study was about 54.11±10.67 years. Among all patients, 39 participants (48.8%) were male and 41 participants (51.2%) were females. In the intervention group, mean score of STAI decreased significantly in comparision to the control group (p‹0.010).
Conclusion: Group expression of emotions affect patient’s anxiety undergoing first time coronary angiography. Therefor it's recommended to use this method befor cardiac catheterization performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Group expressions
 • anxiety
 • coronary
 • angiography

 

 

 

 

مقاله اصیل

تأثیر بیان احساسات گروهی بر اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر

 

مهدی جمالی نیک1، کاظم مسکنی2*، محسن کوشان3، محمد حسن رخشانی4

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 کارشناسی ارشد بهداشت جامعه و عضو محترم هیأت علمی گروه بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناسی ارشد روانپرستاری و عضو محترم هیأت علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 دکترای آمار زیستی و عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

 

 * نشانی نویسنده مسؤول: سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، کاظم مسکنی

E-Mail: maskanik@gmail.com

 

وصول:،اصلاح:، پذیرش:

چکیده

زمینه و هدف:یکی از شایع­ترین روش­های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش­های آموزشی مثل آموزش گروهی سبب ایجاد احساس راحتی و آرامش بیشتر و نیز تغییر در پاسخ­های روانی و فیزیولوژیکی بیماران می­شود. مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین تأثیر بیان احساسات گروهی بر میزان اضطراب بیمارانِ در شرف آنژیوگرافی قلبی انجام­گرفته است.

مواد و روش­ها: این مطالعه به­روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده در دو گروه مداخله و کنترل بر روی 80 نفر از بیمارانی که در سال 1393 و برای اولین بار در طول زندگی خود، تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرارگرفته­اند، انجام شد. واحدها به روش نمونه­گیری در دسترس در روزهای تصادفی انتخاب شدند. در گروه مداخله، روش بیان احساسات گروهی انجام شده­است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه­ی استاندارد اضطراب اشپیل برگر بود. داده­ها توسط نرم افزار SPSS نسخه­ی 20، تجزیه و تحلیل و از آزمون­های مجذور کای، دقیق فیشر و آنالیز کوواریانس استفاده­شد. در همه­ی­ آنالیزها، سطح معناداری 05/0 در منظورگردید.

یافته­ها: میانگین سنّی افراد شرکت­کننده در این مطالعه 67/10±11/54 می­باشد.39 نفر از شرکت­کنندگان مرد(8/48 درصد) و 41 نفر زن(2/51 درصد) بودند. میانگین اضطراب آشکار در گروه آزمون بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافته­است(01/0P=).

نتیجه­گیری: بیان احساسات گروهی در کاهش اضطراب بیماران در شرف آنژیوگرافی قلب مؤثر می­باشد. پیشنهادمی­شود که قبل از کاتتریزاسیون قلب، از این روش استفاده گردد.

واژه­های کلیدی: احساسات گروهی، اضطراب، آنژیوگرافی عروق کرون

 

 

مقدمه

درحال حاضر، بیماری­های عروق کرونر (Coronary artery disease(CAD)) اولین عامل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته هستند(1). در کشور ایران نیز بیماری­هـای قلبـی ـ عروقـی در مقایسه با سال­های قبل افزایش چشم­گیری داشته و مرگ و میـر ناشـی از ایـن بیماری­ها از 27% ، به 37 % رسیده­ است (3و2). اضطراب (Anxiety) و شرایط تنش­زای زندگی جوامع کنونی سبب ­شده تا بیماری­های قلبی و عروقی در صدرِ علل مرگ ­و میر زودرس قرار گیرند و سالانه علاوه بر به ­خطر انداختن جان میلیون­ها نفر در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، موجب صرف میلیاردها دلار هزینه­های ناشی از مرگ­ومیر و ضایعات مربوط به از کارا­فتادگی شود(4). در ایران بیماری عروق کرونر قلب، اولین علت مرگ­ومیر در افراد بالای 35 سال بوده(5) و عا­مل چهل درصد از مرگ­ومیرها محسوب می­گردد و هر ساله 120 تا 140 هزار نفر در کشور به دلیل این بیماری فوت می­کنند(6).

امروزه به ­منظور تشخیص این بیماری، از روش­های پیشرفته­تر و جدیدتری استفاده ­می­شود که یکی از مطمئن­ترین و قطعی­ترین این روش­ها، آنژیوگرافی عروق کرونری (Coronary angiography) است(7). این روش تشخیصی اطلاعات مهمی را در مورد بیماری­های عروق کرونر، بیماری­های مادرزادی، بیماری­های دریچه­ای و عملکرد قلب در اختیار متخصصان قرار می­دهد(8). آنژیوگرافی یک آزمون تشخیصی و تهاجمی رایج است و در ایران، سالا­نه حدود 16 تا 18 هزار مورد آنژیوگرافی انجام می­شود(10و9).

در اغلب موارد آزمون­های تشخیصی­- تهاجمی، استرس و اضطراب زیادی را برای بیمار به همراه دارند(11) و پیدایش آن امری عادی و رایج است(13و12). به­طوری کههنسر (Hanser) و مندل (Mandel) دراین­راستا دریافتند که بیماران در انتظار کتتریسم (Catheterization) تشخیصی قلب، سطوح بالایی از استرس و اضطراب را تجربه­می­کنند(14). مطالعات ازان (Uzun) نیز بیانگر آن است که 74 درصد مددجویان دارای اضطراب قبل از آنژیوگرافی بوده­اند(15). بنابراین، هدف عمده­ی مراقبت­های قبل از عمل جراحی، به حداکثر رساندن سلامت فیزیولوژیک و روانی بیماران است (16).

کاهش اضطراب هدفی است که باید برای هر بیمار انجام شود(17)و این رویکرد به­عنوان بخشی از مراقبت­های پرستاری قبل از عمل پذیرفته ­شده­است(18). درمان­های فعلی برای کاهش اضطراب قبل از عمل، عمدتاً روی مداخلات دارویی متمرکز شده­اند، درحالی­که بعضی داروها ممکن است سبب تأخیر در بهبودی و ترخیص بعد از عمل شوند. گاهی هم واکنش­های ناخواسته به دارو به­وجودمی­آید(19). ارایه­ی اقدامات غیر دارویی توسط پرستار می­تواند باعث تخفیف اضطراب، خطر کمتر و قطع یا کاهش مصرف دارو شود(13). یکی از روش­های غیر دارویی که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد، روش مشاوره­ی گروهی(group consultation) است و مطالعات زیادی این روش را در کاهش میزان اضطراب بیماران مؤثر یافته­ و اکثر آن­ها نیز نشان ­داده­اند که مشاوره­ی گروهی از نظر تأثیر برابر با دارو درمانی بوده است(20). یکی از انواع روش­های مشاوره، روش صحبت ­کردن و بیان احساسات (Emotional Expression) و افشای هیجانی(Emotional Disclosure) می­باشد(21). ثابت ­شده که بیان احساسات و حرف ­زدن بسیار معمولی در مورد مشکلات و نگرانی­ها با دوستان و آشنایان و یا حتی افرادی که آن­ها را نمی­شناسید، می­تواند نقش مؤثری در فروکش ­کردن اضطراب، ترس و نگرانی­ها داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق و نیز قابلیّت اجرا و ماهیّت غیرتهاجمی بودن این روش برای بیماران  و نیز پیدا نشدن مطالعه­ای در ایران حول این موضوع، مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی تأثیر برگزاری جلسه­ی گروهی بیان احساسات بر میزان اضطراب آشکار بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر، انجام شده­است.

 

مواد و روش­ها

پژوهش حاضر یک مطالعه­ی کارآزمایی بالینی تصادفی دو گروهه است که بر روی 80 بیمار تحت آنژیوگرافی انجام ­گردیده است. جامعه­ی مورد پژوهش این مطالعه را بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان محمد واسعی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر قرارگرفته­اند، درسال 1393 تشکیل ­داده­اند. در ابتدا واحدهای پژوهش به صورت مبتنی بر هدف و با توجه به معیارهای ورود انتخاب ­شده و سپس براساس تخصیص تصادفی در روزهای مختلف در گروه­های آزمایشی مداخله و کنترل قرار گرفته­اند. حجم نمونه با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95% و توان آزمون 90% محاسبه شده­است. بر این اساس، برای هر گروه تعداد مساوی 40 نفر مشخص ­شده­است.

معیارهای ورود شامل: داشتن رضایت کامل مبنی بر شرکت در پژوهش حاضر، نداشتن سابقه­ی آنژیوگرافی، عدم ابتلا به اختلال روانی شناخته شده(اسکیزوفرنی، اضطراب، افسردگی)، نداشتن معلولیّت ذهنی، عدم ابتلا به بیماری مزمن و صعب العلاج (سرطان، نارسایی مزمن کلیه، مشکلات تنفسی) براساس مدارک موجود در پرونده، برخوردار بودن از هوشیاری کامل و توانایی شنیداری و گفتاری قابل قبول برای پاسخگویی به سؤالات و شرکت در گروه، قبل از انجام آنژیوگرافی نیز تحت سایر پروسیجرهای تهاجمی مانند اکوکاردیوگرافی از راه مری (TEE :Trans Esophageal Echocardiography) قرار نگرفته باشد. معیارهای خروج شامل: استفاده از داروهای ضداضطراب، تحصیلات در رشته­های پزشکی یا روان­شناسی و یا رشته­های مرتبط با آنها و عدم تمایل یا توانایی ارادی بیان احساسات. ابزار گردآوری داده­ها فرم اطلاعات فردی ـ بیماری و  پرسش­نامه­ی اضطراب آشکار اشپیل برگر بوده­است. پرسش نامه­ی اشپیل برگر، ابزار استاندارد سنجش اضطراب می­باشد که شامل 2 مقیاس است: قسمت اول شامل 20 عبارت برای تعیین اضطراب آشکار یا موقعیتی(احساس فرد در همان لحظه) و قسمت دوم شامل 20 عبارت برای تعیین اضطراب پنهان یا شخصیتی (احساس معمول فرد در اکثر اوقات).در این پژوهش فقط مقیاس آشکار آن مورد استفاده قرارگرفته­است (چون اضطراب پنهان مربوط به شخصیت درونی فرد است،  با یک جلسه­ی مشاوره تغییری نمی­کند). روایی این ابزار در مطالعه­ی ناظمیان با روش اعتبار محتوا و در پژوهش کوئیک (Quick) از نظر روایی معیار و پایایی ابزار نیز در مطالعات مختلفی در ایران و کشورهای دیگر تأیید شده ­است (25-22).

در گروه آزمون، میزان اضطراب در دو مرحله­ی قبل از مداخله و بلافاصله بعد از آن بررسی شده­است. جلسه­ی بیان احساسات با حضور بیمارانی که قرار بود همان روز آنژیوگرافی شوند(6 الی 8 نفر) به مدت 45 دقیقه برگزار شد. طی این مدت ابتدا بیماران با حضور در یکی از اتاق­های بخش به گونه­ای ­که  به­صورت نیم دایره­ای در کنار همدیگر بنشینند(البته با فراهم نمودن شرایط مناسب جهت برگزاری آزمون: عدم رفت­وآمدهای بی­مورد به اتاق جلسات، به حداقل رساندن تحریکات محیطی و غیره) با یکدیگر و نیز با پژوهشگر و همچنین مشاور روانشناس بالینی آشنا شدند و پس از آن هدف از برگزاری جلسه برای بیماران توسط روان­شناس توضیح داده ­­شد و سخنان ابتدایی نیز توسط ایشان ایراد گردید. سپس با درگیر نمودن بیماران حاضر در جلسه، تک­تک آنان وارد بحث­ها شدند و احساسات، نگرانی­­ها و یا دل­مشغولی­های خود را از آنژیوگرافی ­شدن و (البته با رعایت نظم و ترتیب جلسه) و نیز نظریات و صحبت­های خود را از آنژیوگرافی شدن بیان ­می­کردند. درادامه، سایر بیماران حاضر و نیز پژوهشگر مطالعه و گاهی اوقات هم روان­شناس، نظریات خود را راجع به صحبت­های بیمار بیان می­نمودند و به بیمار جهت کنترل اضطراب و نیز درک بهتر شرایط کمک­ می­کردند. این روال برای تمامی بیماران صورت می­گرفت و در پایان جلسه(5 دقیقه آخر) جمع بندی تمامی صحبت­ها و نظریات توسط مشاور روان­شناس انجام­می­گرفت و بیماران تقریبا به یک نتیجه و هدف کلی می­رسیدند. پژوهشگر مطالعه نیز علاوه بر تدارک برگزاری جلسات گروهی و نیز شرکت در بحث­های گروهی، در کنترل نظم جلسات و نیز در هدایت هر چه بهتر مباحث به سمت هدف کلی تلاش می­نمود.  بلافاصله بعد از اتمام جلسه، مجدداً میزان اضطراب بیماران به­وسیله­ی پرسش­نامه­ی اشپیل برگر سنجیده شده­است. در گروه کنترل، هیچ­گونه مداخله­ای صورت نگرفته و تنها میزان اضطراب قبل از آنژیوگرافی و یک ساعت بعد اندازه­گیری شده­است. پس از پایان نمونه گیری، داده­ها با استفاده از نرم­افزار  SPSS20 تجزیه و تحلیل شده و از آزمون­های آماری مجذور کای، من ویتنی، تی مستقل و آنالیز کوواریانس استفاده­گردیده­است. در تمامی مراحل 05/0P< معنا­دار تلقی شده است.

 

یافته­ها

یافته­های حاصل از مطالعه نشان­داده که در دو گروه، افراد از نظر متغیرهای سنّ، جنسیّت، شغل و میزان درآمد همگن بوده­ و اختلاف معناداری نداشته­اند (05/0p>). میانگین سنّی افراد مورد مطالعه در گروه مداخله 66/9±68/53 و در گروه کنترل68/11±55/54 سال بوده است که کمترین سنّ 30 سال و بیشترین سنّ 75 سال بوده است. تعداد 39 نفر مرد (8/48 درصد) و 41 نفر زن(2/51 درصد) بودند. تمامی افراد متأهل بوده و در بررسی از نظر سطح تحصیلات، بیشتر واحدهای پژوهش (2/31 درصد) ابتدایی و اکثریت (80 درصد) ساکن شهر بودند (جدول 1).

 

جدول 1: مقایسه اطلاعات فردی بیماران مورد پژوهش در دو گروه مداخله و کنترل

متغیر

گروه مداخله

(تعداد 40)

گروه کنترل

(تعداد 40)

آزمون آماری

p-value

سن

سال

9.67± 53.68

11.68± 54.55

0.716

جنسیت

مرد

19 (47.5%)

20 (50%)

 

زن

21 (52.5%)

20 (50%)

0.823

سابقه بستری

بله

32 (80%)

22 (55%)

 

خیر

8 (20%)

18 (45%)

0.017

محل سکونت

شهر

37 (92.5%)

23 (57.5%)

0.001≥

روستا

3 (7.5%)

17 (42.5)

 

جدول 2: مقایسه میانگین و خطای استاندارد اضطراب آشکار بیماران دو گروه مداخله و کنترل

گروه

      متغیر

گروه

 

p-value

مداخله

کنترل

میانگین و خطای استاندارد اضطراب آشکار

قبل از مداخله

1.36±49.33

2.12±41.98

0.005

بعد از مداخله

1.06±38.10

1.87±40.88

0.010

p-value

0.001≥

0.053

 

 

میانگین اضطراب آشکار قبل از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل به­ترتیب 36/1±33/49 و 12/2±98/41 بوده که بعد از مطالعه به 06/1±10/38 و 87/1±88/40 کاهش یافته­است. آزمون تی مستقل بین میزان اضطراب آشکار قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون، تفاوت آماری معناداری را نشان­ می­دهد (001/0P≤). در پایان مداخله 23/11 نمره میزان اضطراب بیماران این گروه کاهش یافته­است. این آزمون بین میزان اضطراب آشکار قبل و بعد از مطالعه در گروه کنترل، تفاوت آماری معناداری را نشان­ نمی­دهد (053/0P=) (جدول 2). 

نتایج آزمون تی مستقل نشان­داده که میانگین نمره­ی کلی اضطراب قبل از مداخله بیماران اختلاف معناداری با هم   داشته­اند (005/0p=). این آزمون همچنین نشان­داده که میانگین نمره اضطراب بعد از مداخله نیز تفاوت آماری معناداری با هم داشته است (010/0p=).

در مقایسه­ی میزان اضطراب آشکار بعد از مداخله در دو گروه با توجه به این­که این اضطراب­ها با مقادیر قبل از مداخله در ارتباط می­باشند، از آزمون کوواریانس استفاده­­گردیده­است. اضطراب بعد از مداخله با ثابت نگه­داشتن اثر متغیرهای مخدوش کننده (اضطراب قبل از مداخله، گروه، تحصیلات) در گروه مداخله بررسی­شده­است(جدول 3).

از بین متغیرهای مورد بررسی تنها متغیرهای نمره­ی اضطراب قبل از آنژیوگرافی، نوع گروه، دفعات بستری، میزان تحصیلات و ضریب ثابت اضطراب، اثر معناداری بر نمره­ی کلی اضطراب بیماران داشته و سایر متغیرهای مورد بررسی اثر معناداری نداشته­ است (05/0p>). نتایج نشان­دهنده­ی این است که با تعدیل اثر متغیرهای تأثیرگذار، نمره­ی کلی اضطراب در گروه آزمون در پایان مداخله 23/11 نمره­ کمترشده که این میزان کاهش در سطح اطمینان 95% معنادار می­باشد (001/0p<).

 

بحث

مطالعه­ی حاضر به­منظور بررسی تأثیر بیان احساسات گروهی بر میزان اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر طراحی شده­است. نتایج نشان­می­دهد که یک جلسه­ی گروهی بیان احساسات قبل از آنژیوگرافی، می تواند اضطراب آشکار افراد را کاهش­دهد. این درحالی­است که در گروه کنترل میزان اضطراب نسبت به ارزیابی پایه، تغییر چندانی نکرده و شرایط درمانی و مراقبتی هر دو گروه یکسان بوده­است.

 

جدول 3: برآورد اثر متغیرهای معنادار بر نمره کلی اضطراب آشکار بیماران مورد مطالعه براساس تحلیل کوواریانس

نمره اضطراب آشکار

متغیر

برآورد

خطای استاندارد

p-value

ضریب ثابت

22.087

2.912

0.001≥

نمره اضطراب آشکار قبل از آنژیوگرافی

0.629

0.056

0.001≥

گروه

11.23-

1.317

0.001≥

دفعات بستری

11.04

0.310

0.001≥

میزان تحصیلات

1.033

0.488

0.037

 

لوملی(Lumley) و همکاران، تأثیر افشای هیجانی را بر استرس و سلامت بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مورد بررسی قرارداده  و یافته­های تحقیق آنها نشان­دهنده­ی مؤثر بودن این روش در کاهش استرس بیماران بوده­است که یافته­های موردنظر، با نتایج مطالعه­ی حاضر، همخوانی دارد(26). با این تفاوت که در مطالعه­ی لوملی از دو روش افشای هیجانی گفتاری و نوشتاری استفاده شده و اثرات تحقیق در 4 بازه­ی زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفته ­است.

پرو (Parv) و همکاران نیز در مطالعه­ی خود به بررسی اثر بخشی یک جلسه­ی دو دقیقه­ای افشای هیجانی نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان پرداخته­اند. نتایج ضمن همخوانی داشتن با مطالعه­ی حاضر(27)، حاکی از مؤثربودن این روش در کاهش اضطراب بوده­است. با این تفاوت که در این مطالعه تمامی نمونه­های شرکت­ کننده در مطالعه زن بوده­اند که این موضوع ممکن است در نتیجه­گیری تحقیق تأثیرگذار باشد. گفتنی است مطالعه­ی حاضر، هر دو مورد زن و مرد را تحت پوشش قرارداده است.

نتایج مطالعه­ی احمدی و همکاران نیز نشان­داده که بیان احساسات و افشای هیجانی، باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس افراد می­شود که این نیز با نتایج مطالعه­ی حاضر همخوانی دارد(28). یافته­های مطالعه­ی محمدی و همکاران نشان داده که آموزش گروهی و مشاوره­ی گروهی بر آگاهی و اضطراب بیماران بستری جهت آنژیوگرافی عروق کرونر، مؤثرتر از آموزش انفرادی است(29) که این یافته، منطبق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر می­باشد. نتایج حاصل از مطالعه­ی علی پور و همکاران نیز حکایت از آن دارد که افشای هیجانی در کاهش استرس بیماران دارای اختلال روان-تنی مؤثر است(30) و سبب کاهش استرس و بازداری هیجانی شده که با مطالعه­ی حاضر همسو می­باشد.

کمک به بیمار در جهت تطابق با شرایط و اضطراب ناشی از آن، از مسؤولیت­های مهم پرستاران می­باشد. پرستاران نقش مهمی را در آمادگی عاطفی و روانی بیمار در دوره­ی قبل از اعمال جراحی و پروسیجرهای تهاجمی دارند. بنابراین، باید همواره در جستجوی راه­هایی به­منظور ارتقای کیفیت خدمات پرستاری باشند. نتایج به دست­آمده از این مطالعه نشان می­دهد که بیان احساسات گروهی، می­تواند هم بر کاهش اضطراب قبل از عمل مؤثر باشد و هم سبب بهبود اضطراب معمول بیماران شود. بنابراین، با توجه به این که در مطالعه­ی حاضر، مداخله فقط یک­بار قبل از عمل انجام شده، استفاده از این روش به­منظور کاهش اضطراب بیماران در بالین توصیه می­گردد.

 

تشکر و قدردانی

پژوهشگران مقاله بر خود لازم­می­دانند که از مدیران محترم بیمارستان واسعی، تمامی کارکنان بخش قلب و همین طور از کمک و مشارکت همه­ی بیماران شرکت­کننده در این پژوهش و نیز کمک­های بی­دریغ سرکار خانم حسن نژاد(مشاور محترم روان­شناس)، تشکر و قدردانی نماید. مقاله­ی حاضر برگرفته از پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با کد اخلاق (medsab.Rec.93.14) می­باشد.

 

References

 1. Afrasiabi Jahamnin Ead A, Hassanzadeh Salmasi. The effect of dealy in time from onset of acute chest pain to admission to coronary care unit in patients with acute myocardial infraction, Med J of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services. 2003; 56:22 – 6. [Persian]
 2. Alizadeh Z. Heart disease nursing, 1st ed. Tehran: Teimoorzadeh Pub; 1997: 32-43.
 3. Jahanbin A. Epidemiology and prevention of heart disease, 9th Iran heart association 1ed. Tehran: Teimoorzdehpul pub. 1997: 32-43.
 4. Cohns S, Genets J. Prevention of heart disease. Am J Cardiol. 1996;79(13):8-11.
 5. Vyzshfar F. Epidemiology of cardiovascular disease in patients in intensive care unit. Larestan Medical research, proceedings of the first congress of prevention of non communicable diseases. 2002: 19. [Persian]
 6. Stewart M, Davidson K, Meade D, Hirth A, Makrides L. Myocardial infarction: survivors' and spouses' stress, coping, and support. J Adv Nurs. 2000;31(6):1351-60.
 7. Majidi S. Recitation Effect of Holy Quran on Anxiety of Patients Before Undergoing Coronary Artery Angiography. J Gilan Univ Med Sci. 2004;13(49):61-7.
 8. Varaei S, Keshavarz S, Shamsizadeh M, Nasrabadi AN, Kazemnejad A. The effect of orientation tour with angiography procedure on anxiety and satisfaction of patients undergoing coronary angiography. Psychiatric Nursing. 2013;1(2):1-10.
 9. Njafi Kalyani M, Jamshidi N, Kalyani Mn, Jamshidi N, Najafi M. Risk factors of Iranian patients with three vessels disease candidate for coronary artery bypass graft surgery (CABG). Pak J Med Sci. 2010;26(4):837-41.
 10. Tahmasebi H, Hassani S, Akbarzadeh H, Darvishi H. Trait Anxiety and State anxiety of patients before coronary angiography. Family Health. 2012;1(1):41-6. [Persian]
 11. Nehrir B, Rahmani R, Mokhtari Noori J, Ebadi A,  Babatabar Darzi H, Feyzi F, et al. Comparing the life quality of coronary artery disease patients after treatment with coronary bypass artery disease and percutaneous coronary intervention. Kowsar Med J. 2009;14(3):175-8.
 12. Bailey L. Strategies for Decreasing Patient Anxiety in The Perioperative Setting. AORN J. 2010;92(4):445-57.
 13. Zakerimoghadam M, Aliasgharpoor M, Mehran A, Mohammadi S. Effect of Patient Education about Pain Control on Patients' Anxiety Prior to Abdominal Surgery. HAYAT. 2010;15(4):13-22. [Persian]
 14. Hanser SB, Mandel SE. The effects of music therapy in cardiac healthcare. Cardiol Rev.  2005;13(1):18-23.
 15. Uzun SVural HUzun MYokusoglu M. State and trait anxiety levels before coronary angiography. J Clin Nurs. 2008;17(5):602-7.
 16. Dugas B. Nursing Foundation. 1st ed, Translated by: Atashzadeh shorideh F BFZ, Gharayi N, Zahri Anbohi S, Ezzati J, Emad B, et al. Tehran: Golban; 2003.
 17. Durling MMilne DHutton NRyan S. Decreasing Patient's Preoperative Anxiety: A Literature Review. Aust Nurs J. 2007;14(11):35.
 18. Grieve R. Day Surgery Preoperative Anxiety Reduction and Coping Strategies. Br J Nurs. 2012;11(10):670-8.
 19. Greco A. Effects of Music on Anx iet y and P ain in the Diagnosis and T reatment of P atients With Breast Cancer. School of Physician Assistant Studies. 2013:432.
 20. Khoshkonesh A, Taghipour E, Bashiri E. The Examination of Effects of cognitive group counseling on the anxiety and depression factors in female senior citizens staying at nursing homes in Sabzevar in 2008-2009. Salmand Iran J Ageing. 2010;4(14):7-14.
 21. Hanifi N, Ahmadi F, Memarian R, Khani M. Comparative study  of  the Effect Benson Relaxation Technique and Premeditation on Hemdinamic Parameters in Patient Under Coronary Angiography, Journal of Daneshver, Tehran, Iran. 2004; 12(53): 49-57.
 22. Gonzales EALedesma RJMcAllister DJPerry SMDyer CAMaye JP. Effect of guided imagery on postoperative outcomes in patients undergoing same-day surgicalprocedures a randomized single blind study. AANA J. 2010; 78(3):181-8.
 23. Kanani M. The Comparison of the effect of Lavender and Orange essential aromatherapy on anxiety of patients undergoing hemodialysis. MSc Thesis, faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad; 2009. [Persian]
 24. Quek KF, Low WY, Razack AH, Loh CS, Chua CB. Reliability and validity of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) among urological patients: a Malaysian study. Med J Malaysia. 2004; 59(2):258-67.
 25. Nazemian F, Ghafari F, Porghaznin T. Evaluation of depression and anxiety in hemodialysis patients. Medical J of Mashhad. 2008; 3(51):171-6. [Persian]
 26. Lumley MALeisen JCPartridge RTMeyer TMRadcliffe AMMacklem DJ,  et al.  Does emotional disclosure about stress improve health in rheumatoid arthritis? Randomized, controlled trials of written and spoken disclosure. Pain. 2011; 152(4):866-77.
 27. Parv D, Mohammadkhani P, Dolatshahi B, Moshtagh N. Effectiveness of a two-minute session of written emotional disclosure in depression, anxiety and stress among the students suffering from trauma. Thought & Behavior (Applied Psychology). 2013;7 (26):7-16. [Persian]
 28. Ahmadi TahoorSoltani M, Ramezani V, Abdullahi MH, Najafi M, Rabiee M. the Effectiveness of Emotional Disclosure (Written and Verbal) on Symptoms of depression, anxiety and Stress in Students. J Clin Psychol. 2011;2(4):51-9.
 29. Mohammadi N, Tizhoosh M, Seyedoshohadaei M, Haghani H. Face-to-Face Education vs. Group Education on Knowledge and Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography. HAYAT. 2011;18(3):44-53.
 30. Alipour A, Noorbala A, Yazdanfar M, Agah Heris M. The effectiveness of the emotional disclosure intervention on declining stress and inhibition among psychosomatic patients. J Jahrom Univ Med Sci. 2011;9(2):41-7.

 

 

 

 

 

 

 

 


The Effect of group emotional expression on patient's anxiety about of Coronary angiography

 

 

Original Article

 

Mahdi Jamalinik,

M.Sc. Student of Nursing Education, Sabzevar University of Medical Science, Sabzevar, Iran

 

*Kazem Maskani,

Master of Health Education,  faculty memberFaculty of Health member, School of Public Health, University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

Mohsen Koushan,

M.Sc.Master  in of Nursing, Faculty Member, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Science, Sabzevar. Iran

 

Mohammad Hasan Rakhshani,

Ph.D in Biostatistics, Faculty Member, Sabzevar University of Medical Science, Sabzevar. Iran

 

Received:04/10/2014, Revised:16/11/2014, Accepted:27/01/2015

 

 

Jamalinik M., MSc

Maskani K., MSc

Koushan M., MSc

Rakhshani MH., Ph.D

Abstract

Background and purpose: cardiac catheterization is one of the most common diagnostic and therapeutic methods of heart disease, Teaching methods such as group training creates the feeling of comfort and make the patients more relax, as well as it changes their psychological and physiological responses. The present study was conducted to determine the effect of group emotional expressions, on stress level of patients awaiting for cardiac catheterization.

Materials and Methods: This interventional study (randomized trial) was carried out on 80 patients undergoing coronary angiography for the first time, in Vasee Hospital of Sabzevar in 2014. The samples were selected according to patients available on random days. In the intervention group, emotional expression method was performed. Data were collected via State Trait Anxiety Inventory (STAI), and standard anxiety questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using Chi-square, Fisher exact and analysis of covariance. (Significant level=0.05)

Results: The average age of participants in this study was about 54.11±10.67 years. Among all patients, 39 participants (48.8%) were male and 41 participants (51.2%) were females. In the intervention group, mean score of STAI decreased significantly in comparision to the control group (p‹0.010).

Conclusion: Group expression of emotions affect patient’s anxiety undergoing first time coronary angiography. Therefor it's recommended to use this method befor cardiac catheterization performance.

Keywords: Group expressions, anxiety, coronary, angiography.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding author:

Kazem Maskani,

University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

E-mail:Maskanik@gmail.com

 1. Afrasiabi Jahamnin Ead A, Hassanzadeh Salmasi. The effect of dealy in time from onset of acute chest pain to admission to coronary care unit in patients with acute myocardial infraction, Med J of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services. 2003; 56:22 – 6. [Persian]
 2. Alizadeh Z. Heart disease nursing, 1st ed. Tehran: Teimoorzadeh Pub; 1997: 32-43.
 3. Jahanbin A. Epidemiology and prevention of heart disease, 9th Iran heart association 1ed. Tehran: Teimoorzdehpul pub. 1997: 32-43.
 4. Cohns S, Genets J. Prevention of heart disease. Am J Cardiol. 1996;79(13):8-11.
 5. Vyzshfar F. Epidemiology of cardiovascular disease in patients in intensive care unit. Larestan Medical research, proceedings of the first congress of prevention of non communicable diseases. 2002: 19. [Persian]
 6. Stewart M, Davidson K, Meade D, Hirth A, Makrides L. Myocardial infarction: survivors' and spouses' stress, coping, and support. J Adv Nurs. 2000;31(6):1351-60.
 7. Majidi S. Recitation Effect of Holy Quran on Anxiety of Patients Before Undergoing Coronary Artery Angiography. J Gilan Univ Med Sci. 2004;13(49):61-7.
 8. Varaei S, Keshavarz S, Shamsizadeh M, Nasrabadi AN, Kazemnejad A. The effect of orientation tour with angiography procedure on anxiety and satisfaction of patients undergoing coronary angiography. Psychiatric Nursing. 2013;1(2):1-10.
 9. Njafi Kalyani M, Jamshidi N, Kalyani Mn, Jamshidi N, Najafi M. Risk factors of Iranian patients with three vessels disease candidate for coronary artery bypass graft surgery (CABG). Pak J Med Sci. 2010;26(4):837-41.
 10. Tahmasebi H, Hassani S, Akbarzadeh H, Darvishi H. Trait Anxiety and State anxiety of patients before coronary angiography. Family Health. 2012;1(1):41-6. [Persian]
 11. Nehrir B, Rahmani R, Mokhtari Noori J, Ebadi A,  Babatabar Darzi H, Feyzi F, et al. Comparing the life quality of coronary artery disease patients after treatment with coronary bypass artery disease and percutaneous coronary intervention. Kowsar Med J. 2009;14(3):175-8.
 12. Bailey L. Strategies for Decreasing Patient Anxiety in The Perioperative Setting. AORN J. 2010;92(4):445-57.
 13. Zakerimoghadam M, Aliasgharpoor M, Mehran A, Mohammadi S. Effect of Patient Education about Pain Control on Patients' Anxiety Prior to Abdominal Surgery. HAYAT. 2010;15(4):13-22. [Persian]
 14. Hanser SB, Mandel SE. The effects of music therapy in cardiac healthcare. Cardiol Rev.  2005;13(1):18-23.
 15. Uzun SVural HUzun MYokusoglu M. State and trait anxiety levels before coronary angiography. J Clin Nurs. 2008;17(5):602-7.
 16. Dugas B. Nursing Foundation. 1st ed, Translated by: Atashzadeh shorideh F BFZ, Gharayi N, Zahri Anbohi S, Ezzati J, Emad B, et al. Tehran: Golban; 2003.
 17. Durling MMilne DHutton NRyan S. Decreasing Patient's Preoperative Anxiety: A Literature Review. Aust Nurs J. 2007;14(11):35.
 18. Grieve R. Day Surgery Preoperative Anxiety Reduction and Coping Strategies. Br J Nurs. 2012;11(10):670-8.
 19. Greco A. Effects of Music on Anx iet y and P ain in the Diagnosis and T reatment of P atients With Breast Cancer. School of Physician Assistant Studies. 2013:432.
 20. Khoshkonesh A, Taghipour E, Bashiri E. The Examination of Effects of cognitive group counseling on the anxiety and depression factors in female senior citizens staying at nursing homes in Sabzevar in 2008-2009. Salmand Iran J Ageing. 2010;4(14):7-14.
 21. Hanifi N, Ahmadi F, Memarian R, Khani M. Comparative study  of  the Effect Benson Relaxation Technique and Premeditation on Hemdinamic Parameters in Patient Under Coronary Angiography, Journal of Daneshver, Tehran, Iran. 2004; 12(53): 49-57.
 22. Gonzales EALedesma RJMcAllister DJPerry SMDyer CAMaye JP. Effect of guided imagery on postoperative outcomes in patients undergoing same-day surgicalprocedures a randomized single blind study. AANA J. 2010; 78(3):181-8.
 23. Kanani M. The Comparison of the effect of Lavender and Orange essential aromatherapy on anxiety of patients undergoing hemodialysis. MSc Thesis, faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad; 2009. [Persian]
 24. Quek KF, Low WY, Razack AH, Loh CS, Chua CB. Reliability and validity of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) among urological patients: a Malaysian study. Med J Malaysia. 2004; 59(2):258-67.
 25. Nazemian F, Ghafari F, Porghaznin T. Evaluation of depression and anxiety in hemodialysis patients. Medical J of Mashhad. 2008; 3(51):171-6. [Persian]
 26. Lumley MALeisen JCPartridge RTMeyer TMRadcliffe AMMacklem DJ,  et al.  Does emotional disclosure about stress improve health in rheumatoid arthritis? Randomized, controlled trials of written and spoken disclosure. Pain. 2011; 152(4):866-77.
 27. Parv D, Mohammadkhani P, Dolatshahi B, Moshtagh N. Effectiveness of a two-minute session of written emotional disclosure in depression, anxiety and stress among the students suffering from trauma. Thought & Behavior (Applied Psychology). 2013;7 (26):7-16. [Persian]
 28. Ahmadi TahoorSoltani M, Ramezani V, Abdullahi MH, Najafi M, Rabiee M. the Effectiveness of Emotional Disclosure (Written and Verbal) on Symptoms of depression, anxiety and Stress in Students. J Clin Psychol. 2011;2(4):51-9.
 29. Mohammadi N, Tizhoosh M, Seyedoshohadaei M, Haghani H. Face-to-Face Education vs. Group Education on Knowledge and Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography. HAYAT. 2011;18(3):44-53.
 30. Alipour A, Noorbala A, Yazdanfar M, Agah Heris M. The effectiveness of the emotional disclosure intervention on declining stress and inhibition among psychosomatic patients. J Jahrom Univ Med Sci. 2011;9(2):41-7.