نویسندگان

سبزوار، میدان دکتر شریعتی، بلوار شهید چمران، درمانگاه شبانه روزی شفا

چکیده

زمینه و هدف: تاثیر استرس بر سطح قند خون مساله ای پیچیده است اما ارتباط آن با سطح قند خون یا کنترل دیابت مشخص شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکارهای مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع موردی-شاهدی می باشد که بر روی افراد دیابتی و سالم انجام شده است. حجم نمونه بر اساس a=0.05 و d=9، 30 نفر برای 9نفر برای هر گروه برآورد شد. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش عوامل استرس زای روزمره و پرسشنامه روش های مقابله با استرس بوده است. به منظور ارزیابی فرضیه های پژوهش از آزمون تی مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شد. اعتبار پرسشنامه مذکور 0.88 و روایی آن 0.84 محاسبه شد.
یافته ها: در فراوانی عوامل استرس زا در افراد دیابتی (با نمره میانگین 307.33) و سالم (با نمره میانگین 173.2) تفاوت معناداری دیده شد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE EXPLORATION OF STRESSORS AND COPING STRATEGIES IN DIABETIC AND NON-DIABETIC SUBJECTS

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Vaezy
  • HamidReza Aghamohamadian
  • Bahram Ali Ghanbari

چکیده [English]

Background and Purpose: The effect of stress on diabetes is a complex issue but its relationship with blood sugar level and diabetes control has been clarified. The present study was carried out to compare the stressor and coping strategies in subjects with diabetes and normal subjects. Methods and Materials: This case-control study was conducted on diabetic and normal subjects, including 30 subjects with diabetes and 30 normal subjects. Research instruments were daily stressors assessment questionnaire and the ways of coping with stress questionnaire. Independent t-test in SPSS was used for testing the hypotheses. The validity and reliability of the questionnaire were 0.88 and 0.84 respectively. Results: There was a significant difference between frequency of stressors in subjects with diabetes (mean 307.33) compared to normal subjects (mean 173.2) (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Stressors; Coping Strategies; Diabetes; Normal