نویسندگان

ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: سنگ شکنی برون اندامی درمان اولیه انتخابی در اکثر سنگ های کلیه است، که دارای عوارض متعددی می باشد و یکی از این عوارض، آریتمی قلبی است که بیشتر در حالت غیرهماهنگ اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران با سنگ کلیه انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 75 بیمار که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و مبتنی بر هدف از بین بیماران مبتلا به سنگ کلیه انتخاب شدند انجام گرفت. سپس در سه مرحله قبل، حین و بعد از سنگ شکنی، نوار قلب از بیماران گرفته شد. رابطه بین آریتمی ایجاد شده در اثر سنگ شکنی و فعالیت عصبی اتونومیک توسط آنالیز ضربان قلب مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از تفسیر نوار قلب ها و ثبت تغییرات، داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و SAS در آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی، مک نمار، کوکران، آنالیز واریانس یکطرفه، مدل خطی عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: سنگ شکنی باعث بروز یا بدتر شدن تغییرات نوار قلب در 66.7 درصد بیماران بدون سابقه قلبی شد. همبستگی معنادار آماری بین انقباض زودرس بطنی و ضد درد دریافتی(p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY ON ELECTROCARDIOGRAM CHANGES IN PATIENTS WITH RENAL STONE

نویسندگان [English]

  • Saeed Faghih
  • Behzad Feizzadeh
  • Habibollah Esmaili
  • Elaheh Erami
  • Hasan Ajdari Zarmehri

چکیده [English]

Background and Purpose: Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) is initial treatment of choice for most calculi in the kidney. Although ESWL has many side effects one of which is cardiac arrhythmia, occurring mostly in non-synchronized mode. The aim of this research was to determine the effect of extracorporeal shock wave lithotripsy on electrocardiogram changes in patients with renal stone. Methods: This quasi-experimental study was carried out on 75 patients with renal stone who were selected by non-probability and convenience sampling. Then electrocardiograph was obtained from participants before, during and after lithotripsy. The relationship between ESWL-associated arrhythmia and autonomic neural activity was evaluated by heart rate spectral analysis. Electrocardiogram changes were interpreted and the data were analyzed in SPSS and SAS using chi-square, independent t-test, paired t-test, McNemar, Cochrane, One-way ANOVA and general linear model. Results: ESWL was found to elicit new or worsened electrocardiogram changes in 66.7 percent patients with no previous cardiac disease. A statistically significant correlation was demonstrated between the presence of ventricular premature contractions and analgesic drugs (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy; Arrhythmia; Renal Calculi; Urethral Calculi; Heart