نویسندگان

تهران، خیابان جلال آل احمد، بیمارستان دکتر علی شریعتی، گروه بیهوشی

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از مخدرهای داخل نخاعی باعث افزایش عمق بلوک بی حس کننده ها و مدت اثر بی دردی می گردد. مخدرهای داخل نخاعی با عوارض جانبی همچون خارش، تهوع و استفراغ همراه هستند. از طرفی، استفاده از داروهای NSAID با کاهش بروز خارش ناشی از تجویز مخدرهای داخل نخاعی همراه بوده است. هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه اثرات نانوگرم سلکوکسیب (Celecoxib) در کاهش میزان بروز و شدت خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور بر روی 90 بیمار کاندید عمل جراحی سزارین انتخابی انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به میزان 25 ng/kg یا 100 ng/kg سلکوکسیب و گروه کنترل دارونمای خوراکی دریافت کردند. به بیماران تحت بی حسی اسپینال، مقدار10 mg مپریدین به همراه 12.5 m.g داروی Bupivacaine 0.5% به طریقه داخل نخاعی تجویز شد. سپس عوارض خارش، در فواصل صفر، 2، 6، 12 و 24 ساعت پس از عمل جراحی ارزیابی و طبق معیارهای Scoring امتیاز هر یک ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، مجذور کای و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند؛ مقادیر کمتر از 5 درصد معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: تفاوت گروه های مداخله و گروه کنترل از لحاظ میانگین سن، وزن و مایعات دریافتی معنادار نبود. در گروه مداخله 25 ng/kg و 100 ng/kg بروز خارش در ساعات صفر و 2 به ترتیب با P برابر با 0.049، 0.001 و شدت خارش در ساعت 2 با P برابر با 0.001 به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بود.
نتیجه گیری: دوزهای نانوگرم سلکوکسیب در کاهش میزان بروز و شدت خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی موثر و به عنوان یک داروی ضد خارش قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF NANOMOLAR CELECOXIB ON REDUCING INTRATHECAL MEPERIDINE-INDUCED PRURITUS

نویسندگان [English]

  • Mostafa Sadeghi
  • AliReza Saliminai
  • Ali movafegh

چکیده [English]

Background and Purpose: Use of intrathecal opioids causes an increase in the block depth of anesthetics and duration of analgesia. Intrathecal opioids are associated with side effects such as itching, nausea and vomiting. However, the use of NSAIDs reduces itching induced by intrathecal opioids. Therefore, the present study intends to determine and compare the effects of nanogram celecoxib on reducing the incidence and intensity of intrathecal meperidine-induced pruritus. Methods and Materials: This double-blind clinical trial was conducted on 90 patients undergoing caesarean section. Patients were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group received 25ng/kg or 100ng/kg celecoxib and the control group received oral placebo. Patients under spinal anesthesia received meperidine 10mg with intrathecal Bupivacaine 0.5%. Then, pruritus was assessed 0, 2, 6, 12 and 24 hours after surgery, and were recorded by scoring criteria. The obtained data were analyzed in SPSS using one-way ANOVA, chi-square and Fisher’s exact test. Values below 5% were considered significant. Results: The difference of the two groups in their age, weight and oral intake was not significant (confidence interval 95%). The incidence of itching in the experimental groups of 25ng/kg (p=0.049) or 100ng/kg celecoxib (p=0.001) in 0 and 2 hours after surgery were significantly lower than the control group; also, the intensity of itching 2 hours after surgery was significantly lower then the control group (p=0.001). Conclusion: Nanogram doses of Celecoxib can be used for reducing the incidence and intensity of meperidine induced pruritus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Nausea; Vomiting; Pruritus; Intrathecal; Cesarean Section; Meperidine; Nanomolar Celecoxib