نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار، متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رشت، ایران

4 استادیار،متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

5 رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی، زهرا محتشم امیری

چکیده

زمینه و هدف:زگیل­های تناسلی ـ مقعدی یکی از شکایت­های شایع در مراجعان به کلینیک­های پوست, اورولوژی و زنان بوده و شایعترین عفونت در گروه بیماری­های منتقله­ی جنسی محسوب می­شوند.نکته­ی بسیار مهم این است که بیماران دچار زگیل تناسلی ناشی از پاپیلوما در 20% موارد به بیماری­های قابل انتقال جنسی دیگرمبتلا می­باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگیHIV,HBV HCV,وسیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی ـ مقعدی کلینیک پوست بیمارستان رازی رشت درسال1391 انجام­شد.
مواد و روشها: مطالعه­ی حاضر یک مطالعه­ی مقطعی در سال 91 بوده که از میان مراجعان به کلینیک پوست بیمارستان رازی و کلینیک­های زنان و ارولوژی و همچنین کلینیک بیماری­های مقاربتی دانای علی شهر رشت که دارای تشخیص زگیل تناسلی-مقعدی، تعداد 62 نفر به­صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. کلیه­ی افراد ابتدا ازنظر اطلاعات دموگرافیک و زمینه ای مورد پرسش واقع­شده و سپس جهت آزمایش سرولوژیک ازنظر HBs-Ag, HIV-Ab ,,HCV-Ab, HBC- Ab VDRLارجاع شدند. برای آنالیز و بررسی داده­ها از آمار توصیفی و آزمون­های آماری chisquareاستفاده شد.
یافته­ها: در این مطالعه، 62 بیماربا میانگین وانحراف معیار سنّی 4/10 ± 3/34  سال و میانگین طول مدت ابتلا به بیماری 11 ماه، مورد مطالعه واقع­شدند که 3/82% آنان مرد و اکثریت دردهه­ی چهار زندگی، 4/69% متاهل و در بیش از 70% موارد دارای مدرک دیپلم یا بالاتر بودند. از نظر عوامل خطر مورد بررسی، 19 نفر (6/30%) دارای سابقه­ی بیماری­های مقاربتی، 3/11% آلوده به مصرف هرگونه مواد مخدر، 5/35% آلوده به مصرف الکل، 7/9% دارای سابقه دریافت خون، 3/32% موارد دارای سابقه بستری در بیمارستان، 15 نفر از بیماران( 2/24%) خالکوبی و1 نفر (6/1% ) نیز دارای سابقه زندانی­شدن بوده­اند. از کل بیماران مورد بررسی هیچ­یک از موارد، دارای نتایج مثبت در آزمایش­های­صورت­گرفته برای  HIV,HBV ,HCV وسیفلیس نبودند.
نتیجه­گیری: با توجه به پایین­بودن شیوع بیماری­های هپاتیت­های B,C و همچنین سیفلیس وHIV در منطقه­ی تحت بررسی  و هزینه بالای آزمایش‌ها، مطالعات بیشتر درسایر نقاط جغرافیائی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of HIV, HBV, HCV and Syphilis Infection among Patients with Ano-Genital Wart referred to Dermatology Clinic of Razi Hospital of Rasht in 2013

نویسندگان [English]

 • Abbas Darjani 1
 • Hosseinali Barzegar 2
 • Shahriar Sadr Ashkori 3
 • Narges Alizadeh 1
 • Hojjat Eftekhari 4
 • Tayyebeh Rezazadeh taheri 2
 • Zahra Mohtasham Amiri 5

چکیده [English]

Background: Ano-Genital Warts are one the most common complaint among patients referred to dermatology, gynecology and urology clinics and the most prevalent sexually transmitted disease. Nearby 20% of patients with Ano-Genital Wart who had infected due to papilloma virus are also infected by other sexually transmitted diseases. The aim of this study was to determine HIV, HBV, HCV and syphilis Infection among Patients with Ano-Genital Warts referred to Dermatology Clinic of Razi Hospital of Rashtin 2014.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, all 62 patients with ano-Genital Warts who referred to Razi hospital in 2014 were studied. Demographic data were gathered by interview and blood samples were collected for immunological assay. Descriptive analysis and chi square test were used for data analyzing.
Results: sixty two patients with mean age of 34.3 ± 10.4 years and mean duration of wart infection about 11 months were studied. 82.3% of patients were male, most of them in 4th decade, 69.4% married and more than 70% of them had diploma or higher educational levels. Regardless of risk factors, ninety patients (30.6%) had positive history of sexually transmitted diseases, 11.3% had taken drug , 35.5% used alcohol, 9.7% and 32.3% had history of blood transfusion and hospitalization, respectively, 24.2% got tattoo and one patient was  imprisoned. None of patients was positive for HCV, HIV, HBV or syphilis.
Conclusion: According to low prevalence of HCV, HIV, HBV among patients and high price of laboratory test of these infections, more studies in other geographic area are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ano-genital warts
 • Hepatitis C
 • Hepatitis B
 • HIV
 • Syphilis
 • Sexual transmitted diseases
 • papilloma virus

 

 


بررسی میزان آلودگی HIV,HBV,HCV و سیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی - مقعدی کلینیک پوست بیمارستان رازی رشت در سال 1391

عباس درجانی1، حسینعلی برزگر2، شهریار صدر اشکوری3، نرگس علیزاده4، حجت افتخاری5، طیبه رضازاده زاهدی2

زهرا محتشم امیری6‏‏*

1 دانشیار، متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار، متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رشت، ایران

4 دانشیار، متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

5 استادیار،متخصص پوست، گروه پوست دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

6 استاد، متخصص پزشکی اجتماعی وطب پیشگیری، گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

 

‏‏*نشانی نویسنده مسؤول: رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی، زهرا محتشم امیری

E-mail: mohtashamaz@yahoo.com

 

وصول:29/6/93،اصلاح:25/11/93،پذیرش:24/12/93

چکیده

زمینه و هدف:زگیل­های تناسلی ـ مقعدی یکی از شکایت­های شایع در مراجعان به کلینیک­های پوست, اورولوژی و زنان بوده و شایعترین عفونت در گروه بیماری­های منتقله­ی جنسی محسوب می­شوند.نکته­ی بسیار مهم این است که بیماران دچار زگیل تناسلی ناشی از پاپیلوما در 20% موارد به بیماری­های قابل انتقال جنسی دیگرمبتلا می­باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگیHIV,HBV HCV,وسیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی ـ مقعدی کلینیک پوست بیمارستان رازی رشت درسال1391 انجام­شد.

مواد و روشها: مطالعه­ی حاضر یک مطالعه­ی مقطعی در سال 91 بوده که از میان مراجعان به کلینیک پوست بیمارستان رازی و کلینیک­های زنان و ارولوژی و همچنین کلینیک بیماری­های مقاربتی دانای علی شهر رشت که دارای تشخیص زگیل تناسلی-مقعدی، تعداد 62 نفر به­صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. کلیه­ی افراد ابتدا ازنظر اطلاعات دموگرافیک و زمینه ای مورد پرسش واقع­شده و سپس جهت آزمایش سرولوژیک ازنظر HBs-Ag, HIV-Ab ,,HCV-Ab, HBC- Ab VDRLارجاع شدند. برای آنالیز و بررسی داده­ها از آمار توصیفی و آزمون­های آماری chisquareاستفاده شد.

یافته­ها: در این مطالعه، 62 بیماربا میانگین وانحراف معیار سنّی 4/10 ± 3/34  سال و میانگین طول مدت ابتلا به بیماری 11 ماه، مورد مطالعه واقع­شدند که 3/82% آنان مرد و اکثریت دردهه­ی چهار زندگی، 4/69% متاهل و در بیش از 70% موارد دارای مدرک دیپلم یا بالاتر بودند. از نظر عوامل خطر مورد بررسی، 19 نفر (6/30%) دارای سابقه­ی بیماری­های مقاربتی، 3/11% آلوده به مصرف هرگونه مواد مخدر، 5/35% آلوده به مصرف الکل، 7/9% دارای سابقه دریافت خون، 3/32% موارد دارای سابقه بستری در بیمارستان، 15 نفر از بیماران( 2/24%) خالکوبی و1 نفر (6/1% ) نیز دارای سابقه زندانی­شدن بوده­اند. از کل بیماران مورد بررسی هیچ­یک از موارد، دارای نتایج مثبت در آزمایش­های­صورت­گرفته برای  HIV,HBV ,HCV وسیفلیس نبودند.

نتیجه­گیری: با توجه به پایین­بودن شیوع بیماری­های هپاتیت­های B,C و همچنین سیفلیس وHIV در منطقه­ی تحت بررسی  و هزینه بالای آزمایش‌ها، مطالعات بیشتر درسایر نقاط جغرافیائی توصیه می شود.

واژه های کلیدی: زگیل تناسلی، بیماری­های منتقله­ی جنسی، هپاتیت C، هپاتیت B، سیفلیس، ایدز، پاپیلوما ویروس.

 

مقدّمه

زگیل تناسلی که به آن «کوندیلوما آکومیناتا» نیز می­گویند توسط ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود. این ویروس ازطریق تماس مستقیم پوست به پوست منتشرمی­شود. بیش از 100 نوع ویروس HPV وجوددارد که 30 نوع آن می­تواند ناحیه­ی تناسلی را آلوده­کند. زگیل­های تناسلی مقعدی یکی از شکایت­های شایع در مراجعان به کلینیک­های پوست، اورولوژی و زنان می باشند (1).

براساس مطالعات اپیدمیولوژیک زگیل تناسلی شایع­ترین عفونت قابل انتقال جنسی در آمریکاست  که 1% جمعیت فعال ازنظرجنسی در آمریکا مبتلا به زگیل بوده وازطرفی در دنیا بیش از 30 میلیون نفر مبتلا به آن هستند. شانس ابتلا به آن در گروه فعال جنسی درطول عمر بیش از 50% می­باشد وشیوع آن در دو دهه­ی گذشته 4 برابر شده­است(2).

میزان شیوع بیماری در سه دهه­ی گذشته روند صعودی داشته و در مناطق مختلف دنیا برروی زنان بدون علامت از 2% تا 44% متفاوت گزارش­شده­است که عامل اصلی آن تفاوت­های نژادی، سنّ، اختلافات جغرافیایی، فرهنگی وسبک زندگی مختلف ذکرشده­است(10-3). با وجودی­که زگیل­های تناسلی معمولاً خوش خیم هستند، اما اهمّیّت این ضایعات در ایجاد بدخیمی ثانویه به این عفونت می­باشد. اولین بار ارتباط  این ویروس با  سرطان گردن رحم؛  یعنی دومین سرطان شایع زنان در جهان(11) درسال 1970 توضیح­داده­شد(12).  

     نکته­ی بسیار مهم این است که بیماران دچار زگیل تناسلی ناشی از پاپیلوما در 20% موارد به بیماری های قابل انتقال جنسی دیگرمبتلا می­باشند(2,3,1). افراد دارای بیماری­های(STD(sexual transmitted diseases غیر قابل انتقال خونی نسبت به افراد بدون این بیماری دارای ریسک ابتلا به HIV به میزان 5-2 برابر می­باشند. بنابراین تشخیص هریک از عفونت­های STD دلیل قانع کننده­ای برای انجام آزمایش خون برای HIV وسایر بیماری­های مشابه همانند HBV می باشد. در سال 1999 CDC آمریکا،  آزمایش HIV وسایر بیماری­های STD را در هر فردی که با تشخیص یکی از این گروه بیماری­ها مراجعه­شود و درخواست درمان نماید، انجام داده­است. همچنین CDC آمریکا این کار را یک گام اساسی در پیشگیری وکنترل بیماری­های مقاربتی ذکرکرده است. مطالعات انجام شده نشان­داده که تنها در یک سوم موارد، بیمارانِ با تشخیص هریک از بیماری­های مقاربتی برای آزمایش سایر بیماری­های همراه ارجاع داده می‌شوند. درواقع شناسایی هریک از بیماری­های مقاربتی فرصت طلایی برای آموزش افراد جهت ترک رفتارهای پرخطر و زمینه­ساز بیماری­های بسیار خطرناک همانند ایدز و همچنین غربال­گری سایر بیماری­های فاقد علایم بالینی منتقل­شده­ی جنسی می­باشد. ازطرفی دیده­می­شود که اکثر پزشکان در مورد گرفتن تاریخچه­ی بیماری­های مقاربتی از افراد یا غربال­گری برای این بیماری­ها تعلل می‌کنند و خود این امر، موجب افزایش شیوع این بیماریها در جامعه خواهدشد(13). ازطرفی خطر ابتلا به HCV در بیماران، دچارشدن به بیماری­های مقاربتی را افزایش می‌دهد(14).

     مطالعات انجام­شده در دنیا شانس ابتلا به سایر بیماری­های مقاربتی به­خصوص HIV  در افراد دچار زگیل تناسلی را بسیار بالا برده و دریک مطالعه، حتی تا 7/7 برابر نشان ­داده­اند (21-15). در کشور ما بیماری­های منتقل­شده­ی جنسی از دسته­ی بیماری­های قابل گزارش می باشد، اما به­دلیل مراجعه کمتر بیماران به مراکز دولتی ومشارکت پایین بخش خصوصی در گزارش­دهی و نیز  مراجعه­ی پایین بیماران به­دلیل منع مذهبی وقانونی اطمینان چندانی به آمارهای ثبت­شده در مورد این دسته از بیماری­ها نمی­باشد. ازطرفی درصورت یافتن هریک از بیماری­های از این دسته، بیماریابی برای سایر بیماری­های این گروه انجام نمی­شود. تنها  مطالعه­ی یافت­شده در رابطه با موضوع فوق در ایران درفاصله­ی زمانی سال­های  84 تا سال 86  بر روی 100 بیمار دارای زگیل تناسلی بود که نشان­داد دو بیمار(2%) از نظرHIV  مثبت و یک نفر از نظر بیماری سیفلیس مثبت بودند که اختلاف آماری معناداری بین گروه بیماران با افراد سالم دیده­نشد (22).

باتوجه به مطالب ذکرشده، این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی HIV,HBV,HCV و سیفلیس در بیماران دچار زگیل تناسلی در شهر رشت انجام­شده است.

 

مواد و روش ها

13 21 سطح سواد کم سواد 17 4/27 دیپلم 27 5/43 عالی 18 1/29 وضعیت تأهل مجرد 19 6/30 متاهل 43 4/69 سابقه بیماری مقاربتی بلی 19 6/30 خیر 43 4/69 مصرف هر گونه مواد مخدر بلی 7 3/11 خیر 55 7/88 مصرف الکل بلی 22 5/35 خیر 40 5/64 سابقه دریافت خون بلی 6 7/9 خیر 56 3/90 وجود خالکوبی بلی 15 2/42 خیر 47 8/75 سابقه بستری در بیمارستان بلی 20 3/32 خیر 42 7/67 سابقه زندانی شدن بلی 1 6/1 خیر 61 4/98 " align="left" height="704" hspace="12" width="389">در یک مطالعه­ی مقطعی یک­ساله در سال 1391، کلیه­ی مراجعان به کلینیک ارجاعی پوست بیمارستان رازی که درطول زمان مطالعه براساس تشخیص متخصص پوست دارای تشخیص زگیل تناسلی بودند، به تعداد 62 نفر موردبررسی قرارگرفتند. ابتدا چک­لیستی شامل اطلاعات دموگرافیک و زمینه­ای و سابقه­ی بیماری به‌ صورت مصاحبه با بیماران، تکمیل و اهمّیّت چک    آزمایش­های درخواستی برای ایشان توضیح­داده­شد و افراد با رضایت شخصی جهت آزمایش سرولوژیک ازنظرHBs-Ag, HIV –Ab, HCV Ab , HBc Ab و VDRL ارجاع­داده­شدند. سپس در ویزیت­های بعدی جواب آزمایش­های افراد در چک­لیست ثبت گردید. مورد مثبت یا Seropositive براساس توصیه­ی سازمان بهداشت جهانی (23)به بیماری اطلاق­شد که نتیجه­ی تست  اولیه­ی الیزا در وی مثبت و به­وسیله­ی تست­های تکمیلی همچون Riba Westernblot موردتاییدقراربگیرد. کلیه­ی اطلاعات پس از جمع­آوری وارد نرم­افزار SPSS Ver 16 شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. جهت داده­های کمّی از آمار توصیفی و تحلیل داده­های کیفی از تست­های ناپارامتری همانند آزمون­هایχ2 و Fisher exact test استفاده­شد.

 

یافته­ها

در طی سال 1391 در مجموع 62 بیمار دارای زگیل تناسلی مقعدی درمراکز تحت مطالعه تشخیص داده­شدند که 3/82% آنان مرد(دردهه­ی 4 زندگی)، 4/69% متاهل و در بیش از 70% موارد دارای مدرک دیپلم یا بالاتر بودند. مشخصات دموگرافیک وعوامل خطر مورد بررسی در جدول شماره­ی 1 آورده ­شده ­است. (جدول 1)

هیچ­یک از موارد، وجود شرکای جنسی متعدد یا غیرقانونی را ذکرنکردند. ازنظر سنّی میانگین و انحراف معیار سنّی بیماران مورد مطالعه4/10 ± 3/34  سال با حداقل 18 سال وحداکثر سنّی بیماران 77 سال بود. 80% افراد مبتلا زیر 40 سال بودند. میانگین طول مدت ابتلا به بیماری 11 ماه و به­طور میانگین 9/13 سال از زمان ازدواج آنها می گذشت(جدول 2). ازنظر اختلاف جنسی، عوامل خطر همراه با زگیل تناسلی در این مطالعه با استفاده از آزمون­های χ2 و Fisher exact test به­جز در مورد وجود خالکوبی (02/0=ρ) که در زنان وجودنداشته و سطح سواد که زنانِ مبتلا در سطح سواد بالاتری بودند(02/0=ρ)، سایر عواملِ خطر، اختلاف معناداری نداشته­است.

فقط سه نفر از زنان متاهل دارای فرزند بودند. اکثریت بیماران (3/32%) دارای شغل آزاد و سپس دانشجو با 1/16% بودند. شکایت اصلی بیماران زگیل در ناحیه­ی ژنیتال در 54 مورد(1/87%) و زگیل همزمان ناحیه­ی تناسلی ـ مقعدی در 8 مورد (9/12%) بود.

بیشترین ناحیه­ی درگیر در مردان ناحیه­ی پنیس با سوپراپوبیک و در زنان لابیا ماژور بود. شایع­ترین فرم بالینی زگیل در بیماران فوق به­صورت پاپول­های نامنظم وگل کلمی متعدد بود. از کل بیماران مورد بررسی، هیچ‌یک از موارد نتایج مثبتی در آزمایش­های داده­شده برای  HIV,HBV ,HCV و سیفلیس نداشتند.

 

بحث

HPV  شایع­ترین عفونت بیماری­های منتقل­شده­ی جنسی می­باشد. بیماران دچار زگیل تناسلی درمعرض خطر سایر     بیماری­های این گروه به­خصوص سیفلیس وHIV هستند وبه همین دلیل کمیته­ی پیشگیری از بیماری ایدز و بیماری­های منتقل شده­ی جنسی در آمریکا اذعان نموده­است که یکی از راه­های موثر در کنترل بیماری ایدز، شناسایی زودرس بیماری­های منتقل  شده­ی جنسی و درمان به­موقع آنها می­باشد. هرچندکه این راه، به­عنوان راه اصلی کنترل این بیماری محسوب­نمی­شود و باید شیوع بیماری ایدز در مناطق مختلف را مدنظرقرارداد(24).

شناسایی بیماران دارای زگیل تناسلی این شانس را ایجادمی­کند که در مورد سایر بیماری­های منتقل­شده­ی جنسی، مشاوره وآزمایش­های لازم صورت­گیرد. ولی مشکل اساسی درکشورهای توسعه­یافته، هزینه­ی بالای این آزمایش­ها و همچنین عدم دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی در این مناطق می­باشد. ازطرفی دیگر باتوجه به تفاوت­های فرهنگی، دینی و قانونی در کشورهای مخلف، معمولاً دراکثر موارد، اشخاص آلوده از مراجعه به مراکز درمانی پرهیزنموده و موارد مذکور در آمارهای مربوط معمولا با تخمین پایین است. البته باعنایت به­این­که اکثر موارد آلوده بدون علامت بوده وآلودگی­های منطقه­ی تناسلی ـ مقعدی در معرض دید نیز نمی­باشند، خود این امر به کاهش موارد بیماریابی کمک­می­کند. در کشور ما باوجود این­که بیماری­های منتقل شده­ی جنسی ازدسته‌ی بیماری­های قابل گزارش می­باشند، اما به دلیل مراجعه­ی کمتر بیماران به مراکز دولتی آن هم به­دلیل منع مذهبی و قانونی و مشارکت پایین بخش خصوصی در گزارش­دهی، اطمینان چندانی به آمارهای ثبت­شده در مورد این دسته از بیماری­ها نمی‌باشد. در بررسی متون نیز تحقیقات انجام شده در مورد این بیماری­ها در ایران اندک است. در مطالعه­ی صورت گرفته براساس جامعه­ی زنان تهرانی درسال 1388، میزان شیوع عفونت HPV ، 8/7% (25) و در مطالعه­ی انجام­شده در اصفهان برروی نمونه­های پاپ اسمیر طبیعی میزان عفونت با این ویروس 2/55% ذکرشد(26). در مطالعه­ی فوق در مدت یک­سال، 62 مورد بیمار شناسایی­شد که با مطالعات انجام­شده در بقیه­ی مناطق ایران همخوانی­دارد(22, 26).

در مطالعه­ی فعلی میزان آلودگی، اختلاف فاحشی بین زن ومرد داشته­است. به­طوری­که بیش از 80% مبتلایان، مردان بودند. در مطالعات قبلی نیز چنین اختلافات جنسی با برتری جنسی مردان به زنان در مورد بیماران دیده­شده­است. ( 28-26). علت این امر، شاید اختلافات فرهنگی در مورد مسأله­ی فوق و یا شدت علایم بالینی و یا شاید سیر بیماری در زنان باشد که باعث مراجعه­ی کمتر ایشان می­گردد.

دراکثر مطالعات سنّ مبتلایان دهه­ی سوم وچهارم زندگی که سنّ حداکثر فعالیت جنسی است، ذکر شده که در مطالعه­ی ما نیز به همین صورت بوده است (15,16,20,22,26,27,28). در مطالعه­ی صورت گرفته، حدود یک سوم موارد مجرّد بودند که در مطالعه­ی ملکی (22) نیز همینطور بوده، اما در مطالعه­ی رمضان­پور اکثر افراد مجرد بودند(26). دراین بررسی رفتارهای جنسی همانند تعداد شرکای جنسی بررسی­نشده که شاید تفاوت موجود ناشی از این امر باشد.

نکته­ی قابل توجه در مطالعه­ی فوق، بالابودن رفتارهای پرخطر در افراد مبتلامی­باشد که در مواجهه با این افراد باید این مسأله را مد نظرداشت وآموزش­ها و توصیه­های لازم را در مورد حذف این فاکتورهای خطر به افراد داد. ازطرفی تفاوت جنسی در این رفتارها دیده نشده­است. بنابراین به­نظرمی­رسد که تفاوت جنسی، عامل ایجاد بیماری نبوده بل­که رفتارهای پرخطر زمینه­ای باعث این آلودگی می­گردد.

در مطالعه­ی فوق هیچ مورد آلودگی به هپاتیت های B,C همچنین سیفلیس وHIV دیده­نشد که برخلاف سایر مطالعات انجام شده­می­باشد( 22-15). توجیه منطقی در این مورد شاید موارد ذیل باشد:

اکثر مطالعات مذکور در مناطق با شیوع بالای HIV انجام­شده­است. تعداد زیادی از مطالعات گروه کنترل نداشتند و بالابودن همزمان سایر روش­های پرخطر که راه­های انتقال ایدز نیز می­باشند، می­تواند به همزمانی این عفونت­ها کمک­کند. ازطرفی  بیماری­های آمیزشی به دو دسته­ی پرخطر شامل ایدز، سوزاک و سیفلیس و دسته­ی کم خطر پاپیلوما ویروس وکلامیدیا تقسیم­ می‌شوند (22). روش­های انتقال زگیل تناسلی فقط روش جنسی پرخطر نیست. بنابراین ممکن است که تفاوت راه انتقال باعث این امر باشد. همچنین باتوجه به پایین­بودن میزان عفونت­های هپاتیتی وHIV در ایران که از 2/0% درمورد HIV (28)، 3/0% درمورد هپاتیت C (30) و2% در مورد هپاتیت B (31)ذکرشده، شاید تعداد حجم نمونه بالاتری نیاز باشد.

 با عنایت به پایین ­بودن شیوع بیماری­های هپاتیت‌های B,C همچنین سیفلیس وHIV در این منطقه­ی جغرافیایی و قرارگرفتن ایران به­عنوان یکی از کشورهای کم­خطر ازنظر این بیماری­ها و هزینه­ی بالای آزمایش­ها، برای نتیجه­گیری درمورد انجام غربال­گری این بیماری‌ها در افرادی که دچار بیماری­های کم­خطر جنسی در ایران هستند و نیز بومی­سازی راهنمای بالینی، درحال حاضر نیاز به مطالعات بیشتری در سایر نقاط جغرافیایی ایران می­باشد. البته، درصورت وجود رفتارهای پرخطر و یا علایم مشکوک، موارد فوق باید مدنظرقرارگیرد.

باتوجه به تعداد کم حجم نمونه در مطالعه­ی فوق و تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و سطح دسترسی به خدمات در شیوع این بیماری­ها، شایسته­است مطالعه­ی فوق در سایر نقاط کشور نیز صورت­پذیرد.

 

تشکر و تقدیر

از واحد توسعه­ی تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا به­ جهت تدوین مقاله و از کلیه­ی شرکت­کنندگان در مطالعه­ی فوق تقدیر و تشکر می­شود.

 

References

1.        William D. James, Timothy Berger, Dirk MD Elston. Andrews' Diseases of the Skin. 2011. 11th ed, Saunders, USA.

2.        Chuang TY. Genital Warts. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/1133201-overview, 05/21/2012

3.        Trottier H, Franco EL. The epidemiology of genital human papilloma virus infection. Vaccine.2006; 24(Suupl 1) S4–15.

 1. Gjooen K, Olsen AO, Magnus P, Grinde B, Sauer T, Orstavik I. Prevalence of human papillomavirus in cervical scrapes, as analyzed by PCR, in a population-based sample of women with and without cervical dysplasia. APMIS. 1996; 104(1):68–74.
 2. Baseman JG, Koutsky LA. The epidemiology of human papillomavirus infections. J Clin Virol. 2005; 32(Suppl 1):S16–24.
 3. Richardson H, Kelsall G, Tellier P, Voyer H, Abrahamowicz M, Ferenczy A, et al. The natural history of type-specific human papillomavirus infections in female university students. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003; 12(6):485–90.
 4. Herrero R, Castle PE, Schiffman M, Bratti MC, Hildesheim A, Morales J, et al. Epidemiologic profile of type-specific human papillomavirus infection and cervical neoplasia in Guanacaste, Costa Rica. J Infect Dis. 2005; 191(11):1796–807.
 5. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med. 1997; 102(5A):3-8.
 6. Hoy T, Singhal PK, Willey VJ, Insinga RP. Assessing incidence and economic burden of genital warts with data from a US commercially insured population. Curr Med Res Opin. 2009; 25(10):2343-51.
 7. Kliewer EV, Demers AA, Elliott L, Lotocki R, Butler JR, Brisson M. Twenty-year trends in the incidence and prevalence of diagnosed anogenital warts in Canada. Sex Transm Dis. 2009; 36(6):380-6.
 8. Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLOBOCAN 2000: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC Cancer Base No. 5, Version 2.0, IARC Press, Lyon, 2001.
 9. Zur Hausen H. Condylomata acuminata and human genital cancer. Cancer Res. 1976; 36(2, Pt 2):794.
 10. Thomas DL, Zenilman JM, Alter HJ, Shih JW, Galai N, Carella AV, et al. Sexual transmission of hepatitis C virus among patients attending sexually transmitted diseases clinics in Baltimore—an analysis of 309 sex partnerships. J Infect Dis. 1995; 171(4):768–75.
 11. Auvert B, Marais D, Lissouba P, Zarca K, Ramjee G,  Williamson AL. High-Risk Human Papillomavirus Is Associated with HIV Acquisition among South African Female SexWorkers. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. 2011. doi:10.1155/2011/692012.
 12. Auvert B, Lissouba P, Cutler E,  Zarca K, Puren A,  Taljaard D. Association of oncogenic and nononcogenic human papillomavirus with HIV incidence. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010 ; 53(1): 111–6.
 13. Marx MA, Murugavel KG, Tarwater PM, SriKrishnan AK, Thomas DL, Solomon S, et al. Association of Hepatitis C Virus Infection with Sexual Exposure in Southern India. Clin Infect Dis. 2003; 37(4):514–20.
 14. Lee PM, Ho KM. Risk factors associated with human immunodeficiency virus (HIV) infection among attendees of public sexually transmitted infection clinics in Hong Kong: implications for HIV prevention. Hong Kong Med J. 2008;14(4):259-66.
 15. Ng'andwe C, Lowe JJ, Richards PJ, Hause L, Wood C, Angeletti PC.The distribution of sexually-transmitted Human Papilloma virusesin HIV positive and negative patients in Zambia, Africa. BMC Infect Dis. 2007; 7:77. doi:10.1186/1471-2334-7-77.
 16. Diallo MO, Ackah AN, Lafontaine MF, Doorly R, Roux R, Kanga JM, et al. HIV-1 and HIV-2 infections in men attending sexually transmitted disease clinics in Abidjan, Côte d'Ivoire. AIDS. 1992;6(6):581-5.
 17. Banura C, Franceschi S, Doorn LJ, Arslan A, Wabwire-Mangen F, Mbidde EK, et al. Infection with Human Papillomavirus and HIV among Young Women in Kampala, Uganda. J Infect  Dis. 2008; 197(4): 555– 62.
 18. Maleki M,  Javidi Z , Mashayeki V , Tayebi Meybodi N , Nahidi Y , Esmaeili H, et al. Serologic Evaluation of HIV-1 and Syphilis in Patients withClinical Anogenital Wart. Mashad med J. 2008;51(2):87-94. [ Persian]
 19. World Health Organization. Guidance on Prevention of Viral Hepatitis B and C among People Who Inject Drugs. Available at: www.who.int/mediacenter/news/ releases/2014/hepatitis-guidelines/en/. Access in 23/02/2015.
 20. HIV Prevention Through Early Detection and Treatment of Other Sexually Transmitted Diseases -- United States Recommendations of the Advisory Committee for HIV and STD Prevention. MMWR. 1998; 47(RR12):1-24.
 21. Khodakarami N, Hosseini S, Yavari P, Farzaneh F, Etemad K, Salehpour S, et al . Human Papillomavirus Infection Prevalence in Women Referred to Health Clinic of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. irje. 2012; 7 (4):35-42. [Persian]
 22. 26-Afshar Ramezanpour and Ramazan Fallah. Genital Warts in North-West of Iran. World Applied Sciences Journal. 2012;18 (10): 1326-8.
 23. Singh S, Thappa DM,  Jaisankar TJ. Sexual co-transmission of HIV, hepatitis B, and hepatitis C Viruses. Sex Transm Inf.  2000;76:317–8.
 24. Thappa DM, Singh S, Singh A. HIV infection and sexually transmitted diseases in a referral STD centre in south India. Sex Transm Inf. 1999; 75:191.
 25. UNICEF,Iran. In : http://www.unicef.org/infobycountry/iran_statistics.html. at 1/17/14.
 26. Rezvan H, Abolghassemi H, Kafiabad SA. Transfusion-transmitted infections among multitransfused patients in Iran: a review. Transfus Med. 2007; 17(6): 425-33.
 27. Alavian SM , Hajarizadeh B , Ahmadzad-Asl M ,  Kabir A , Bagheri-Lankarani K. Hepatitis B Virus Infection in Iran: A Systematic Review. Hepat Mon. 2008; 8(4): 281-94.

13.     Rust G, Minor P, Jordan N, Mayberry R, Satcher D. Do clinicians screen Medicaid patients for syphilis or HIV when they diagnose other sexually transmitted diseases? Sex Transm Dis. 2003; 30(9):723-7.

 

 

An Evaluation of HIV, HBV, HCV and Syphilis Infection among Patients with Ano-Genital Wart referred to Dermatology Clinic of Razi Hospital of Rasht in 2013

Abbas Darjani,

Associate Professor, Specialist in Dermatology, Dermatology Department, Medical Faculty, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Hossein ali Barzegar,

Specialist in Dermatology, Dermatology Department, Medical Faculty, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Shahryar Sadre-Eshkevari,

Associate Professor, Specialist in Dermatology, Dermatology Department, Medical Faculty, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Narges Alizade,

Associate Professor, Specialist in Dermatology, Dermatology Department, Medical Faculty, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Hojat Eftekhari,

Assistant  Professor, Specialist in Dermatology, Dermatology Department, Medical Faculty, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Tayebe Rezazadeh-zahedi

Specialist in Dermatology, Dermatology Department, Medical Faculty, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Zahra Mohtasham Amiri,

Full Professor, Specialist in Preventive and Community Medicine, Preventive and Community Medicine Department, Medical Faculty, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Received:20/09/2014, Revised:14/02/2015, Accepted:15/03/2015


Abstract

Background: Ano-Genital Warts are one the most common complaint among patients referred to dermatology, gynecology and urology clinics and the most prevalent sexually transmitted disease. Nearby 20% of patients with Ano-Genital Wart who had infected due to papilloma virus are also infected by other sexually transmitted diseases. The aim of this study was to determine HIV, HBV, HCV and syphilis Infection among Patients with Ano-Genital Warts referred to Dermatology Clinic of Razi Hospital of Rashtin 2014.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, all 62 patients with ano-Genital Warts who referred to Razi hospital in 2014 were studied. Demographic data were gathered by interview and blood samples were collected for immunological assay. Descriptive analysis and chi square test were used for data analyzing.

Results: sixty two patients with mean age of 34.3 ± 10.4 years and mean duration of wart infection about 11 months were studied. 82.3% of patients were male, most of them in 4th decade, 69.4% married and more than 70% of them had diploma or higher educational levels. Regardless of risk factors, ninety patients (30.6%) had positive history of sexually transmitted diseases, 11.3% had taken drug , 35.5% used alcohol, 9.7% and 32.3% had history of blood transfusion and hospitalization, respectively, 24.2% got tattoo and one patient was  imprisoned. None of patients was positive for HCV, HIV, HBV or syphilis.

Conclusion: According to low prevalence of HCV, HIV, HBV among patients and high price of laboratory test of these infections, more studies in other geographic area are recommended.

Keywords: Ano-genital warts, Hepatitis C, Hepatitis B, HIV, Syphilis, Sexual transmitted diseases, papilloma virus

 

 

 

Correspond Author: 

Zahra Mohtasham-Amiri

Specialist in Preventive and Community Medicine, Preventive and Community Medicine Department, Medical Faculty,Guilan University of Medical Sciences, Rasht,Iran

E-mail: mohtashamaz@yahoo.com

 1. 1.        William D. James, Timothy Berger, Dirk MD Elston. Andrews' Diseases of the Skin. 2011. 11th ed, Saunders, USA.

  2.        Chuang TY. Genital Warts. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/1133201-overview, 05/21/2012

  3.        Trottier H, Franco EL. The epidemiology of genital human papilloma virus infection. Vaccine.2006; 24(Suupl 1) S4–15.

  1. Gjooen K, Olsen AO, Magnus P, Grinde B, Sauer T, Orstavik I. Prevalence of human papillomavirus in cervical scrapes, as analyzed by PCR, in a population-based sample of women with and without cervical dysplasia. APMIS. 1996; 104(1):68–74.
  2. Baseman JG, Koutsky LA. The epidemiology of human papillomavirus infections. J Clin Virol. 2005; 32(Suppl 1):S16–24.
  3. Richardson H, Kelsall G, Tellier P, Voyer H, Abrahamowicz M, Ferenczy A, et al. The natural history of type-specific human papillomavirus infections in female university students. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003; 12(6):485–90.
  4. Herrero R, Castle PE, Schiffman M, Bratti MC, Hildesheim A, Morales J, et al. Epidemiologic profile of type-specific human papillomavirus infection and cervical neoplasia in Guanacaste, Costa Rica. J Infect Dis. 2005; 191(11):1796–807.
  5. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med. 1997; 102(5A):3-8.
  6. Hoy T, Singhal PK, Willey VJ, Insinga RP. Assessing incidence and economic burden of genital warts with data from a US commercially insured population. Curr Med Res Opin. 2009; 25(10):2343-51.
  7. Kliewer EV, Demers AA, Elliott L, Lotocki R, Butler JR, Brisson M. Twenty-year trends in the incidence and prevalence of diagnosed anogenital warts in Canada. Sex Transm Dis. 2009; 36(6):380-6.
  8. Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLOBOCAN 2000: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC Cancer Base No. 5, Version 2.0, IARC Press, Lyon, 2001.
  9. Zur Hausen H. Condylomata acuminata and human genital cancer. Cancer Res. 1976; 36(2, Pt 2):794.
  10. Thomas DL, Zenilman JM, Alter HJ, Shih JW, Galai N, Carella AV, et al. Sexual transmission of hepatitis C virus among patients attending sexually transmitted diseases clinics in Baltimore—an analysis of 309 sex partnerships. J Infect Dis. 1995; 171(4):768–75.
  11. Auvert B, Marais D, Lissouba P, Zarca K, Ramjee G,  Williamson AL. High-Risk Human Papillomavirus Is Associated with HIV Acquisition among South African Female SexWorkers. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. 2011. doi:10.1155/2011/692012.
  12. Auvert B, Lissouba P, Cutler E,  Zarca K, Puren A,  Taljaard D. Association of oncogenic and nononcogenic human papillomavirus with HIV incidence. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010 ; 53(1): 111–6.
  13. Marx MA, Murugavel KG, Tarwater PM, SriKrishnan AK, Thomas DL, Solomon S, et al. Association of Hepatitis C Virus Infection with Sexual Exposure in Southern India. Clin Infect Dis. 2003; 37(4):514–20.
  14. Lee PM, Ho KM. Risk factors associated with human immunodeficiency virus (HIV) infection among attendees of public sexually transmitted infection clinics in Hong Kong: implications for HIV prevention. Hong Kong Med J. 2008;14(4):259-66.
  15. Ng'andwe C, Lowe JJ, Richards PJ, Hause L, Wood C, Angeletti PC.The distribution of sexually-transmitted Human Papilloma virusesin HIV positive and negative patients in Zambia, Africa. BMC Infect Dis. 2007; 7:77. doi:10.1186/1471-2334-7-77.
  16. Diallo MO, Ackah AN, Lafontaine MF, Doorly R, Roux R, Kanga JM, et al. HIV-1 and HIV-2 infections in men attending sexually transmitted disease clinics in Abidjan, Côte d'Ivoire. AIDS. 1992;6(6):581-5.
  17. Banura C, Franceschi S, Doorn LJ, Arslan A, Wabwire-Mangen F, Mbidde EK, et al. Infection with Human Papillomavirus and HIV among Young Women in Kampala, Uganda. J Infect  Dis. 2008; 197(4): 555– 62.
  18. Maleki M,  Javidi Z , Mashayeki V , Tayebi Meybodi N , Nahidi Y , Esmaeili H, et al. Serologic Evaluation of HIV-1 and Syphilis in Patients withClinical Anogenital Wart. Mashad med J. 2008;51(2):87-94. [ Persian]
  19. World Health Organization. Guidance on Prevention of Viral Hepatitis B and C among People Who Inject Drugs. Available at: www.who.int/mediacenter/news/ releases/2014/hepatitis-guidelines/en/. Access in 23/02/2015.
  20. HIV Prevention Through Early Detection and Treatment of Other Sexually Transmitted Diseases -- United States Recommendations of the Advisory Committee for HIV and STD Prevention. MMWR. 1998; 47(RR12):1-24.
  21. Khodakarami N, Hosseini S, Yavari P, Farzaneh F, Etemad K, Salehpour S, et al . Human Papillomavirus Infection Prevalence in Women Referred to Health Clinic of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. irje. 2012; 7 (4):35-42. [Persian]
  22. 26-Afshar Ramezanpour and Ramazan Fallah. Genital Warts in North-West of Iran. World Applied Sciences Journal. 2012;18 (10): 1326-8.
  23. Singh S, Thappa DM,  Jaisankar TJ. Sexual co-transmission of HIV, hepatitis B, and hepatitis C Viruses. Sex Transm Inf.  2000;76:317–8.
  24. Thappa DM, Singh S, Singh A. HIV infection and sexually transmitted diseases in a referral STD centre in south India. Sex Transm Inf. 1999; 75:191.
  25. UNICEF,Iran. In : http://www.unicef.org/infobycountry/iran_statistics.html. at 1/17/14.
  26. Rezvan H, Abolghassemi H, Kafiabad SA. Transfusion-transmitted infections among multitransfused patients in Iran: a review. Transfus Med. 2007; 17(6): 425-33.
  27. Alavian SM , Hajarizadeh B , Ahmadzad-Asl M ,  Kabir A , Bagheri-Lankarani K. Hepatitis B Virus Infection in Iran: A Systematic Review. Hepat Mon. 2008; 8(4): 281-94.

  13.     Rust G, Minor P, Jordan N, Mayberry R, Satcher D. Do clinicians screen Medicaid patients for syphilis or HIV when they diagnose other sexually transmitted diseases? Sex Transm Dis. 2003; 30(9):723-7.