نویسندگان

قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: سیستم گلوتامینرژیک در بروز علایم سندرم ترک اعتیاد به مرفین نقش داشته و منیزیم دارای اثر مهاری بر گیرنده های NMDA گلوتامانی می باشد. در این تحقیق، اثر تزریق منیزیم بر علایم سندرم ترک مرفین در موش صحرایی نر و ماده مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 48 موش صحرایی نر و ماده بالغ با وزن حدود 200 الی 250 گرم استفاده شد. ابتدا موش ها به 6 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه های مورد مطالعه عبارت بودند از دو گروه کنترل نر و ماده و چهار گروه متشکل از رت های نر و ماده که منیزیم سولفات با دوز 150 یاMg/kg/ip 300 دریافت کردند. همه گروه ها به روش خوراکی (مرفین Mg/ml 0.4 به همراه ساکارز 3 درصد به مدت 21 روز) معتاد شدند. در هنگام آزمون به حیوانات منیزیم یا سرم نمکی تزریق شد و پس از نیم ساعت هم نالوکسان تزریق گردید. سپس علایم سندرم ترک مورد مشاهده و ثبت قرار گرفت. نتایج حاصله از گروه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی مقایسه گردید وP

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF MAGNESIUM ON ON MORPHINE WITHDRAWAL SIGNS IN RATS

نویسندگان [English]

  • MohammadHossein Esmaeili
  • Hashem Haghdoost Yazdy
  • Mohammad Sofiabadi
  • Hasan Ajdari Zarmehri

چکیده [English]

Background and Purpose: Glutamatergic system has a role on morphine withdrawal sign, and magnesium has inhibitory effect on the NMDA receptors of glutamatergic system. The present study aimed to determine the effects of magnesium injection on morphine withdrawal signs in male and female rats. Materials and Methods: In this experimental study, 48 Male and female rats (200-250 gr) were used. The animals divided into 6 equal groups: two male and female control groups received normal saline; two male and female groups receiving magnesium sulfate 150 mg/kg; and the last two groups receiving magnesium sulfate 300 mg/kg. All groups received 3% sucrose in tap water with morphine 0.4mg/ml (for 21 days) to become addicted. In the end of 21st day, NS or magnesium administrated 30 min before naloxone (2mg/kg) and then withdrawal signs evaluated for next 30 min. The obtained data were analyzed in SPSS using ANOVA and complementary tests with p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Magnesium Sulfate; Morphine; Withdrawal Syndrome; Rat