نویسندگان

سبزوار. مرکز بهداشت، واحد بهداشت حرفه ای

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی-عضلانی یکی از مهم ترین موضوع های سلامت شغلی در دنیای امروز می باشد. با توجه به این که وزارت بهداشت متولی امر سلامت جامعه است و ارایه هر چه بهتر خدمات سلامت نیازمند نیروی کار سالم می باشد، تحقیق حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی به صورت نمونه گیری در دسترس بر روی 364 نفر از پرسنل گروه های پیراپزشکی، بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1386 انجام شده است. در این مطالعه اختلالات اسکلتی-عضلانی از طریق پرسشنامه نوردیک که شامل بررسی اختلالات در 9 عضو بدن در یک هفته گذشته، یک سال گذشته و بازماندگی از کار به علت اختلالات می باشد، بررسی گردید. داده های جمع آوری شده با آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS 13 تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کارکنان به ترتیب 6.88±32.81 سال و 7±9.36 سال می باشد. بیشترین شیوع اختلالات در یک سال گذشته در کل افراد مورد بررسی در نواحی کمر، زانو و پشت به ترتیب 57.8 درصد، 44 درصد و 42.6 درصد بود ولی در گروه درمان به ترتیب 61.6 درصد، 9/46 درصد و 48.6 درصد بود. در گروه پیراپزشکی، شیوع اختلالات در ناحیه شانه 29.7 درصد و در گروه بهداشت در ناحیه مچ دست 28.4 درصد بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه شیوع اختلالات کارکنان دانشگاه بالا بوده و بیشترین شیوع اختلال در نواحی کمر و زانو می باشد. اختلال در ناحیه پشت، کمر و زانو در گروه درمان و اختلال ناحیه گردن در گروه بهداشت بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE PREVALENCE OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN HEALTH- TREATMENT EMPLOYEES AT SABZEVAR UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, IRAN IN 2008

نویسندگان [English]

  • Majid Fallahi
  • Seyyed Mehdi Razavi
  • Aliasghar Khosroabadi
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Background and Purpose: Musculoskeletal disorders among the most important occupational health issues nowadays. As the ministry of health is responsible for the community health and providing better services requires healthy workforce, the present study was conducted to determine the prevalence of musculoskeletal disorders in health-treatment employees at Sabzevar University of Medical Sciences, Iran in 2008. Methods and Materials: This cross-sectional descriptive analytical study was conducted on 364 personnel of health-treatment employees at Sabzevar University of Medical Sciences, Iran in 2008, who were selected through convenient sampling. The disorders were investigated through Nordik Questionnaire including those in 9 body parts within the past week, past year, and falling behind work due to disorders. The obtained data were analyzed in SPSS 13 using independent t-test and correlation coefficient. Results: Mean ± SD and employment period of the participants were 31.81±6.88 and 9.36±7 respectively. The highest prevalence of the past year in all participants was related to their waist (57.8%), knee (44%) and (42.6%). However, in participants working for treatment centers, the figures were 61.6%, 46.9% and 48.6% respectively. In the paramedical employees, disorders of was 29.7% and in health center employees, wrist disorders were 28.4%. Conclusion: The prevalence of disorders in university employees is high and the highest rates are related to waist and knee. Disorders of back, waist, and knee in the treatment center employees, and neck disorders in health center employees were higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Musculoskeletal disorders; Nordik Questionnaire; Posture