نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

زمینه و هدف: سالمندی دوره ای از تجربه سفر زندگی است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری های مزمن، تنهایی و انزوا، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی در موارد زیادی نیز استقلال فردی آنان مورد تهدید قرار می گیرد. این عوامل می تواند منجر به اُفت کیفیت زندگی در سالمندان شود. از این رو، در این مطالعه کیفیت زندگی سالمندان ساکن شهر سبزوار مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی، تعداد 304 نفر از افراد بالاتر از سن 60 سالگی ساکن شهر سبزوار در سال 1388به روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر از طریق فرم پرسشنامه استاندارد شده The sf-36 Health status مربوط به کیفیت زندگی جمع آوری گردید. داده ها توسط جداول فراوانی و مقادیر میانگین و انحراف معیار خلاصه و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مجذور کای توسط نرم افزار SPSS 15 مورد پردازش قرار گرفت. سطح معناداری 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره کل کیفیت زندگی 8.7±44.9 بود. بیشترین میزان میانگین کیفیت زندگی در داشتن نیرو و انرژی با میانگین 0.5±50.6 و کمترین مقدار کیفیت زندگی در سلامت عمومی 19.7±39.2 بود. در مجموع 38.7 درصد افراد زندگی خوبی داشتند و 23.3 درصد از کیفیت زندگی نامناسبی برخوردار بودند. 44.4 درصد مردان از نظر درد وضعیت مناسبی نداشتند و در مجموع 44.3 درصد محدودیت فعالیت داشتند. بین مردان و زنان سالمند از نظر محدودیت فعالیت، مشکلات سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی اختلاف معناداری وجود نداشت. در حالی که از نظر درد بدنی، بین زنان و مردان سالمند اختلاف معنادار آماری دیده شد.
نتیجه گیری: با عنایت به این که همه ابعاد کیفیت زندگی سالمندان کمتر از 50 بود، می توان کیفیت زندگی سالمندان شهرستان سبزوار را نامطلوب ارزیابی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY IN SABZEVAR, IRAN

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Behnam Vashani
  • Mohammad Vahedian Shahroudi
  • Mehdi Jafarzade Fakhari

چکیده [English]

Background and Purpose: Geriatric age is a course in life where the elderly are subject to potential threats such as chronic diseases, isolation and seclusion, lack of social support, and accordingly mental and physical disabilities threaten their personal independence. These factors can lead to diminish the quality of life. Therefore, the quality of life of the elderly people in Sabzevar was investigated in this study. Methods and Materials: In this cross-sectional descriptive analytical study, 304 elderly of above 60 years dwelling in Sabzevar, Iran in 2010 were selected through systematic cluster sampling. The study data were collected through standardized SF-36 Health Status Questionnaire. They were analyzed through frequency tables and mean ± SD, using independent t-test, one-way ANOVA and chi-square in SPSS 15. Level of significance was considered 0.05. Results: The mean quality of life was 44.9±8.7. The highest mean was associated with energy and vigor (50.6±0.5) and the lowest with general health (39.2±19.7). In general, 38.7% had a good life quality and 23.3% did not. Also, 44.4% of elderly men had unsuitable quality of life as far as pain was concerned, and 44.3% were affected with limited physical movement. No significant differences were observed between men and women as regards their limited activity, as well as social, mental and physical problems. However, there was a significant difference as to their pain. Conclusion: Since all dimensions of life quality were below 50 in the present study, the life quality of elderly people in Sabzevar, Iran can be considered unsatisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Quality of Life; Elderly; Sabzevar