نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و تغذیه

چکیده

زمینه و هدف: بیماری اتوایمیون تیروئیدی از شایع ترین اختلالات تیروئیدی در مناطق با دریافت کافی ید می باشد و ارزیابی آنتی بادی های تیروئید پراکسیداز (TPO Ab) و آنتی تیروگلوبولین (TG Ab) و آنتی میکروزومال (TM Ab) در اغلب بیماران هیپوتیروئیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا مطالعه حاضر جهت تعیین فراوانی نقش آنتی تیروئید آنتی بادی ها در افراد هیپوتیروئیدی شهرستان سبزوار طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی است که در آن 382 نفر از افراد بالای 20 سال با TSH بالاتر از نرمال و T3 و T4 پایین تر از نرمال، به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردیدند. میزان TGAb ,TPOAb ,TSH و TMAb آن ها به روش الیزا اندازه گیری شد. داده ها توسط روش های آماری مجذور کای، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون به وسیله نرم افزارSPSS 15 مورد بررسی قرار گرفت وP

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THYROID AUTOIMMUNE MARKERS IN PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM

نویسندگان [English]

  • Hasan Ravansalar
  • Seyyed Mehdi Zargarian
  • MohammadReza Behrouzikhah
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Background and Purpose: Thyroid autoimmune disease is the most common thyroid disorder in low-iodine intake areas; evaluation of thyroid peroxidase antibodies (TPOAb), anti-Thyoglubolin (TGAb) and anti-microsomal (TMAb) in most patients with hypothyroidism is of significant importance. Therefore, the present study was conducted to determine the role of anti-thyroid antibodies in patients with hypothyroidism in Sabzevar, Iran. Methods and Materials: This is a cross-sectional descriptive analytical study where 382 subjects with TSH above normal and T3 and T4 below normal were selected through non-probability convenient sampling. Their TSH, TPOAb, TGAb and TMSb were measured through Eliza method. The obtained data were analyzed in SPSS 15 using chi-square, independent t-test and Pearson correlation coefficient, where P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Antitiroxidase Antibody; Antithyroglubolin Antibody; Antimicrosomal Antibody; Hypothyroidism; TPOAb; TGAb; TMAb; TSh