نویسندگان

یزد، شهرستان طبس، خیابان 12 متری بازک، پلاک 244

چکیده

زمینه و هدف: در بین باسیلوس ها، باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس آنتراسیس دارای اهمیت زیادی می باشند که از میان آن ها باسیلوس آنتراسیس عامل بیماری سیاه زخم می باشد. تولید توکسین در باسیلوس آنتراسیس توسط ژن pxo1 و پلاسمید مربوط به آن صورت می گیرد. اخیرا در تحقیقات نشان داده شده است که این ژن به سایر باسیلوس های یاد شده در فوق نیز انتقال یافته است. هدف این مطالعه جستجو و تعیین فراوانی ژن pxo1 در باسیلوس هایی به جزء باسیلوس آنتراسیس می باشد تا در صورت وجود ژن pxo1 در آن ها بتوان از آن ها بدون خطر بیماریزایی در ساخت واکسن علیه سیاه زخم استفاده کرد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 65 نمونه خاک از مناطق مختلف ایران جمع آوری شد و ارگانیسم های مورد نظر از آن نمونه ها جدا شدند. پس از جداسازی ارگانیسم ها از خاک، پروتئین های جدا شده از باسیلوس های یافت شده با استفاده از تکنیک SDS-PAGE مورد ارزیابی قرار گرفته و محدوده پروتئین های کد شده توسط ژن pxo1 در هر یک از آن ها بررسی و مشخص شد. داده ها به صورت جداول و نمودار با استفاده از نرم افزار Exell تلخیص شد.
یافته ها: بر اساس نتایج، 13 باسیلوس از 38 باسیلوس مطالعه شده دارای باندهای پروتئینی در ناحیه پروتئین های کد شده توسط ژن pxo1 می باشند که همگی این نمونه ها از گروه باسیلوس سرئوس بودند.
نتیجه گیری: در ایران پلاسمید pXO1 از باسیلوس آنتراسیس، به 13 باسیلوس جدا شده از گروه باسیلوس سرئوس انتقال یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

FREQUENCY OF PXO1 GENE IN BACILLUS CEREUS, BACILLUS THURINGIENSIS AND BACILLUS SUBTILIS BY SDS-PAGE TECHNIQUE

نویسندگان [English]

  • MohammadJavad Namazi
  • Gholamreza Javadi
  • Mohammadhasan Shahhoseini
  • Jamileh Nowruzi
  • Seyyed Hosein Shahcheraghi
  • Hosein Samadi
  • Seyyed Hadi Shahcheraghi

چکیده [English]

Background and Purpose: Among Bacilli, Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis and Bacillus anthracis are important and the latter causes anthrax. Toxin production in this bacillus is carried out by pxo1 gene and associated plasmid. Research has recently shown that this gene can transfer to other bacilli too. The present study was conducted to determine the frequency of pxo1 gene in bacilli other than Bacillus anthracis, so that they can be safely used in producing vaccines against anthrax. Methods and Materials: In this cross-sectional descriptive analytical study, 65 soil samples were collected from different geographical regions in Iran, and the organisms were isolated from the soil. Proteins isolated from bacilli were examined by SDS-PAGE technique, and the limits of coded proteins by pxo1 gene were specifically located. The data were summarized in Excel using figures and tables. Results: Based on the results, 13 out of 38 bacilli showed protein bands in the proteins coded by pxo1 gene, and all were from cereus family. Conclusion: In Iran, pxo1 plasmid has transferred from Bacillus anthracis to 13 bacilli isolated from Bacillus cereus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: SDS
  • PAGE; Bacillus; PXO1 Plasmid