نویسندگان

خراسان رضوی، بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم تربیتی

چکیده

زمینه و هدف: نشخوار فکری به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد و تداوم اختلال افسردگی عمده مطرح شده است. از این رو، این مطالعه با هدف مقایسه نشخوار فکری و مولفه های آن در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار انجام گردید.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی مقطعی، تعداد 28 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، 28 بیمار مبتلا به اختلال وسواس-اجبار، 28 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی عمده و 28 فرد بهنجار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس پاسخ نشخواری (RRS) در مورد افراد شرکت کننده اجرا گردید. داده های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره نشخوار فکری افراد مبتلا به اختلال افسردگی عمده، وسواس-اجبار، اضطراب فراگیر و بهنجار به ترتیب برابر با 13.38±62.36، 12.76±63.50، 15.60±54.79 و 15.25±44.57 بود. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات نشخوار فکری و مولفه های آن در چهار گروه تفاوت معنادار وجود دارد (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE COMPARISON OF RUMINATION IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSION DISORDER, OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER, GENERALIZED ANXIETY DISORDER AND NORMAL INDIVIDUALS

نویسندگان [English]

  • Alireza Farnam
  • Abbas Bakhshipour Roodsari
  • Ahmad Mansouri
  • Majid Mahmood Aliloo

چکیده [English]

Background and Purpose: Rumination is one of the effective factors on the onset and maintenance Major Depression Disorder (MDD). Thus, the present study was conducted to compare the rumination and its components in normal subjects and patients with Major Depression Disorder (MDD), Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Generalized Anxiety Disorder (GAD). Methods and Materials: In this cross-sectional, descriptive analytical study, 28 patients with GAD, 28 patients with OCD, 28 patients with MDD and 28 normal individuals were selected through convenient sampling method. The participants completed Rumination Responses Scale (RRS). Data were analyzed by SPSS-16 using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Results: Mean rumination score in MDD, OCD, GAD and normal subjects were 62.36±13.38, 63.50±12.76, 54.79±15.60 and 44.57±15.25 respectively. The result showed that there are significant differences in the mean rumination scores and its components across the four groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Rumination; Major Depression Disorder; Obsessive
  • Compulsive Disorder; General Anxiety Disorder