نویسندگان

قم، خیابان شهید لواسانی، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

زمینه و هدف: با وجود شناخت تاثیر روش آموزش مبتنی بر حل مساله هنوز چالش های زیادی در جایگزینی آن با شیوه سنتی رایج وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تجارب دانشجویان از شکل تغییر یافته یادگیری بر اساس حل مساله با تلفیق کار در گروه های کوچک بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی، 35 دانشجوی پرستاری شرکت داشتند. درس پرستاری کودکان با روش تلفیق شده یادگیری مبتنی بر حل مساله و کار در گروه های کوچک آموزش داده شد. در مجموع، 35 مصاحبه نیمه ساختار یافته حضوری و 6 مصاحبه گروه مدار با دانشجویان پرستاری صورت گرفت. تحلیل داده های پژوهش با روش تحلیل محتوا انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که تلفیق روش یادگیری مبتنی بر حل مساله و کار در گروه های کوچک با تجربه تفکر، پژوهش، خود تنظیمی، انگیزش و موانع همراه است. موانع این روش زمان بر بودن، اختلاف اعضا گروه و مقاومت در برابر تغییر بود. نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان می دهد که روش تعدیل شده حل مساله در تقویت مکانیزم های یادگیری تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

NURSING STUDENTS’ EXPERIENCES OF THE MODIFIED PROBLEM BASED LEARNING (MPBL) AND SMALL GROUP WORK: A QUALITATIVE STUDY

نویسندگان [English]

  • Kobra Akhoundzadeh
  • Zahra Abedini
  • Hoda Ahmari Tehran

چکیده [English]

Background and Purpose: Despite the known effect of problem-based learning, there are still many challenges against its being replaced with the conventional methods. This research was conducted to find out the students’ experiences of the modified problem-based learning (MPBL) combined with working in small groups. Methods and Materials: In this qualitative study, 35 nursing students participated. The course of Pediatric Nursing was instructed to the students by the modified problem-based learning method and working in small groups. There were 35 semi-structured and 6 group-oriented interviews, which were analyzed by content analysis method. Results: Findings demonstrated that MPBL was associated with experiences of thinking, research, self–regulation, motivation and barriers. Barriers were its being time-consuming, difference of attitudes among group members and their resistance against change. Conclusion: Based on the results, MPBL is effective in reinforcing the learning mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Modified Problem
  • based Learning; Student; Small Group Work