نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: تفکر انتقادی از جمله برون دادهای اصلی آموزش عالی است و با گسترش روز افزون اشتغال به تحصیل در دوره های مجازی، ارتقا تفکر انتقادی در نظام آموزش از دور، مد نظر دست اندرکاران می باشد. این مطالعه به منظور بررسی کیفی تجارب اساتید و دانشجویان از یاددهی-یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی انجام گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی، 7 نفر از اساتید و 11 نفر از دانشجویان نظام آموزش از دور رشته آموزش پزشکی مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. کلیه مصاحبه ها ضبط و به صورت مکتوب پیاده شد و با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای اشتراوس و کوربین، تحلیل گردیدند.
یافته ها: مشارکت کنندگان در این پژوهش سه درون مایه اصلی «ماهیت تفکر انتقادی»، «تفکر انتقادی در چارچوب رشته آموزش پزشکی» و «فرایند یاددهی یادگیری تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی» را مطرح نمودند.
نتیجه گیری: تجربه شرکت کنندگان نشان می دهد که یاددهی یادگیری تفکر انتقادی در آموزش مجازی تحت تاثیر راهبردهای تدریس، خصوصیات نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری، ایجاد محیط مناسب فراگیر محور و مد نظر قرار دادن تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف درسی و ارزیابی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

LEARNING CRITICAL THINKING IN VIRTUAL MEDICAL EDUCATION: A QUALITATIVE STUDY OF FACULTY MEMBERS\' AND STUDENTS\' EXPERIENCES

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Sarmadi
  • Iesa Ebrahimzadeh
  • Hossein Zare
  • Mitra gharib
  • AmirHossein Emami
  • atosa gharib

چکیده [English]

Background and Purpose: Critical thinking is a high priority outcome of higher education. With the ever-increasing spread of virtual courses, enhancement in the critical thinking in distance learning has become the center of attention for the stakeholders. The present study was conducted to qualitatively examine the experiences of teachers and students in teaching and learning critical thinking in medical education. Methods and Materials: In this qualitative study, 7 E-teachers and 11 postgraduate E-students of medical education were interviewed using a semi-structured method. All interviews were tape-recorded, transcribed and then analyzed through constant comparison based on Strauss and Corbin's method. Results: Three themes were identified in this study; nature of critical thinking, critical thinking within the framework of medical education discipline; and the teaching-learning process of critical thinking in the virtual environment. Conclusion: The participants’ experiences indicated that the learning-teaching of critical thinking in virtual education is affected by teaching strategies, the features of course management software, creation of a learner-centered environment and the role of critical thinking as one of the objectives of curriculum and evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Critical Thinking; Medical Education; Virtual Education; Qualitative Research