نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه فیزیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه صرع، هنوز مکانیسم اصلی ایجاد این اختلال ناشناخته است. با توجه به این که فعالیت آنزیم اکتو ATPase نقش مهمی در تبدیل ATP به AMP داشته و این ماده متعاقبا می تواند به آدنوزین تبدیل شود و نیز با در نظر گرفتن نقش آدنوزین به عنوان مهم ترین عامل ضد تشنج درون زا در مغز، در این تحقیق تاثیر مهار فعالیت اکتو ATPase بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 6 سر موش صحرایی نر در هر گروه بر اساس روش کیندلینگ سریع با تحریکات الکتریکی مسیر پرفورنت (12 بار در روز با فرکانس 50 هرتز و مدت هر پالس 1 میلی ثانیه) کیندل شدند. در طی روند کیندلینگ، کمیت های رفتاری و الکتروفیزیولوژیک تشنج و نیز پتانسیل های میدانی ثبت می شد. برای بررسی نقش آنزیم اکتو ATPase در گروهی از حیوانات، هر روز پس از پایان تحریکات کیندلینگ FPL 67156 به عنوان مهارگر این آنزیم به صورت داخل بطن مغزی به حیوانات تزریق گردید. حیوانات در گروه کیندل 6 سر و در سایر گروه ها 4 سر بودند مقایسه آماری کمیت های مدت زمان امواج تخلیه متعاقب، شیب fEPSP و دامنه PS در طی روند صرع زایی در بین گروه های مختلف آزمایشی توسط آزمون تجزیه و تحلیل واریانس دو طرفه از نوع Repeated Measures و آزمون متعاقب Bonferoni صورت گرفت. اختلاف شاخص زوج پالس در هر فاصله زوج پالسی بین گروه ها توسط آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون متعاقب Bonferoni صورت گرفت. وقوع مراحل پنج گانه تشنجی بین گروه های آزمایشی نیز با استفاده از آزمون کروسکال والیس و آزمون متعاقب من ویتنی یو مقایسه گردید. در محاسبات آماری از نرم افزار Prism نسخه شماره 5 استفاده شد.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که مهار آنزیم اکتو ATPase (با تزریق FPL67156) باعث تغییری در احتمال بروز مراحل مختلف رفتاری تشنج و مدت زمان امواج تحلیه متعاقب در طی روند کیندلینگ نسبت به گروه کیندل نمی شود(P>0.05) اما شکل پذیری سیناپسی را تحت تاثیر قرار می دهد، به گونه ای که دامنه PS را نسبت به گروه کیندل افزایش داده(P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF ATPASE ON THE RAPID KINDLING OF PERFORANT PATH IN RAT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javan
  • Seyyed Javad Mirnajafizadeh
  • Maryam Zeraati
  • Simin Namvar

چکیده [English]

Background and Purpose: Despite widespread research on epilepsy, the mechanism of its insidnece is still unknown. Since the activity of ATPase plays a vital role in changing ATP into AMP, and this substance can later turn into adenosine which is the most important endogenous anticonvulsant agent in brain, the effect of inhibition of ATPase on perforant path kindling was investigated in the present study. Methods and Materials: In this experimental study, animals were kindled by electrical stimulations of the perforant path (12 times a day with a frequency of 50 Hz and pulse duration of 1 millisecond). Upon kindling, behavioral and electrophysiologic measures of convulsions and filed potentials were recorded. For investigating the role of ATPase in animal groups, FPL 67156 was injected as the inhibitor of the ATPase after kindling stimulations ended each day. Kindled animals were 6, and there were 4 rats in other groups. Repeated measures ANOVA and Bonferoni test were used to compare the statistical quantities of fEPSP and PS of epilepsy creation in different groups of the study. Comparing the difference of paired pulses between groups was conducted by Bonferoni test. The five-stage convulsion of the groups was compared through Kruskall Wallis and Mann Whitney U tests. Statistical analyses were conducted in Prism 5. Results: The results indicated that ATPase inhibition (by injecting FPL 67156) causes no change in various behavioral stages of convulsion and daily afterdischarge duration following kindling (P>0.05); however, it affects synapsis formation, so that PS increases in comparison with the kindled group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Convulsion; ATPase; Dentate Gyrus; Kindling