نویسندگان

کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، گروه زیست شناسی

چکیده

زمینه و هدف: دیابت ملیتوس مهم ترین بیماری متابولیک انسان است که منجر به هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی می شود. از آن جا که گیاهان دارویی منابع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی هستند و عوارض جانبی آن ها نیز کمتر است، تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر غلظت گلوکز و چربی خون در موش صحرایی دیابتی نر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 56 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار و با وزن تقریبی 220-210 گرم به طور تصادفی در هفت گروه هشت تایی تقسیم شدند: گروه کنترل بدون تیمار دارویی، گروه دریافت کننده حلال عصاره که روزانه فقط آب مقطر دریافت نمودند، گروه کنترل تیمار شده با عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب(600 mg/kg) ، گروه کنترل دیابتی که فقط استرپتوزتوسین دریافت کردند و گروه های تجربی 3 و 2 و 1 که علاوه بر دیابتی شدن یعنی دریافت استرپتوزتوسین به ترتیب روزانه مقادیر 600 (mg/kg) و 300 و 150 عصاره آبی الکلی دانه خرنوب را به صورت خوراکی و به مدت 16 روز دریافت کردند. در پایان دوره آزمایش، از همه گروه ها نمونه خونی تهیه گردید و میزان گلوکز و چربی خون آن ها اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس و نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقادیرP

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF THE HYDRO ALCOHOLIC EXTRACT OF CERATONIA SILIQUA L. SEEDS ON BLOOD GLUCOSE AND LIPIDS OF MALE DIABETIC RATS

نویسندگان [English]

  • Esfandyar Sharifi
  • Maryam ShahAmir Tabatabayi
  • Mokhtar Mokhtari

چکیده [English]

Background and Purpose: Diabetes Mellitus is the most important metabolic disease which can lead to hyperglycemia and hyperlipidemia. Since herbal medicines are rich in natural antioxidants and are associated with few complications, the effect of the hydroalcoholic extract of Ceratonia siliqua L. seeds on the blood glucose and lipids of male diabetic rats were investigated in this study. Methods and Materials: In this experimental study, 56 male mature Wistar rats weighing 210-250 gr were randomly allocated into 7 groups of 8: control group with no treatment, a group daily receiving distilled water, a control group treated with hydroalcoholic extract of Ceratonia siliqua L. seeds (600 mg/kg), a control diabetic group receiving only strptozetocin; and three experimental groups (groups 1, 2, and 3) receiving 600, 300 and 100 mg/kg of oral hydroalcoholic extract of Ceratonia siliqua L. seeds for 16 days respectively, in addition to becoming diabetic by strptozetocin. At the end of experiments, blood samples were prepared from all groups and their blood lipids and sugar were measured. The obtained data were analyzed in SPPS 18 using ANOVA, with P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Ceratonia siliqua L.; Glucose; Total Cholesterol; HDL
  • C; Triglyceride; Rat