نویسندگان

شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

زمینه و هدف: زمان واکنش (RT یا Reaction Time) یکی از عوامل مهم تصمیم گیری و نشان دهنده سرعت پردازش اطلاعات (IP یا Information Process) است که می تواند بر اجرای مهارت های ورزشی اثرگذار باشد، ولی اختلاف آن در بین واکنش های بینایی و شنوایی زنان و مردان ورزشکار در هاله ای از ابهام است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه زمان واکنش ساده ( SRTیا Simple Reaction Time) و زمان واکنش انتخابی (CRT یا Choice Reaction Time) بینایی و شنوایی ورزشکاران دختر و پسر می باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد که در آن 100 شرکت کننده (50 دختر و 50 پسر) راست دست با ضریب هوشی بالاتر از متوسط از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران با دامنه سنی 18 تا 25 سال در آن شرکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها دستگاه اندازه گیری RT دست بود. داده ها با استفاده از آزمون F به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARING THE SIMPLE AND CHOICE REACTION TIMES BY MALE AND FEMALE ATHLETES

نویسندگان [English]

  • amir Kasaieyan
  • Asghar Kiyan Zadeh
  • Seyyed Mostafa Tayyebi Sani
  • Hasan abadi
  • ali Fahimi nejad

چکیده [English]

Background and Purpose: Reaction time (RT) is one of the most important decision-making elements and represents the speed of information processing (IP) that can affect sport skills, but its variation across visual and auditory reaction times among men and women athletes is unclear. The present study was designed to compare the visual and auditory simple reaction time (SRT) and choice reaction time (CRT) among male and female athletes. Methods and Materials: This descriptive study involved 100 right-handed subjects (50 male and 50 female) with above-average IQ, from among the students of Physical Education at Tehran University, Iran. Their age ranged from 18 to 25 years. The data were collected by the use of manual RT tool. The analysis of data was done by F test in SPSS 16 (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reaction Time; Simple Reaction Time; Choice Reaction Time; Athlete; Gender