نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری-مامایی

چکیده

زمینه و هدف: آموزش بالینی بخش مهمی از آموزش پرستاری و مامایی را تشکیل می دهد و یکی از بهترین منابع برای ارزشیابی استاد در بالین، دانشجو می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشخصات استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در دانشجویان پرستاری و مامایی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 1388-1387 انجام شد. تعداد 120 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. پرسشنامه شامل مشخصات بالینی استاد در سه حیطه شایستگی حرفه ای استاد، ارتباط با دانشجو و ویژگی های شخصیتی بود. در کلیه حیطه ها، حداقل نمره صفر و حداکثر نمره 5 بود. برای تحلیل داده ها از توزیع فروانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره شایستگی حرفه ای استاد از نظر دانشجویان 4 با انحراف معیار 0.5 بود. آزمون پیرسون نیز نشان داد که با افزایش ترم تحصیلی، دیدگاه دانشجو نسبت به شایستگی حرفه ای استاد مثبت تر شده است (p=0.016 و r=0.22). میانگین امتیاز شایستگی حرفه ای استاد (4 با انحراف معیار 0.5) بالاتر از حیطه های ارتباطی (3.8 با انحراف معیار 0.6) و ویژگی های شخصیتی استاد (3.7 با انحراف معیار 0.6) بوده است.
نتیجه گیری: دانشجویان بالین به شایستگی حرفه ای استاد و اهمیت دانش و اطلاعات زیاد و توانایی انتقال آن بیش از توانایی ارتباط با دانشجو اهمیت می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THE CHARACTERISTICS OF AN EFFECTIVE CLINICAL TEACHER

نویسندگان [English]

  • Hasan Khalili
  • Mostafa Rad
  • MohammadHasan Rakhshani

چکیده [English]

Background and Purpose: Clinical teaching is a vital element in Nursing and Midwifery education, and one of the best sources of clinical teacher evaluation is the students perceptions. This study was conducted to investigate the characteristics of an effective clinical teacher from the perspective of Nursing and Midwifery Students at Sabzevar University of medical Sciences. Methods and Materials: This cross-sectional descriptive study was conducted at Sabzevar University of medical Sciences in 2007-2008, and involved 120 participants who were recruited by convenient sampling. A researcher-made questionnaire was used for data collection, which contained questions on professional competency, communication with students, and personal characteristics. Items values ranged from zero to five. Frequency, mean and standard deviation, independent t-test and Pearson correlation coefficient were used for data analysis was done in SPSS 11.5 . Results: Mean score of professional competency was 4± 0.5; students perceptions of professional competency became more positive as their education approached higher semesters (r=0.22, p=0.016). Also, Mean score of professional competency was higher than the mean of communication with students (3.8±0.6), and personal characteristics (3.7±0.6). Concluson: Students experiencing clinical training considered professional competency, knowledge, and the capability of transferring it to them as more important than their ability to communicate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Clinical Teachers; Education; Nursing; Midwifery