نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: قاعدگی، واقعیت اجتناب‌ناپذیر و جزئی از زندگی میلیون‌ها زن جوان در سرتاسر دنیاست. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر فعالیت ورزشی هوازی بر سطح سرمی بتاـ اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال می‌باشد.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است. نمونه، شامل 22 آزمودنی دارای دیسمنوره متوسط تا شدید در دامنه‌ی سنی 14 الی 17 سال می‌باشد که به‌طورتصادفی به دو گروه کنترل (10نفر) و تجربی (12نفر) تقسیم‌شدند. برنامه‌ی تمرین هوازی شامل فعالیت ایروبیک با شدت 75-60 درصد ضربان قلب بیشینه، به‌مدت 24 جلسه‌ی تمرینی(سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60-45 دقیقه) بود. پیش و پس از مداخله‌ی تمرینی، سطح سرمی بتاـ اندورفین اندازه‌گیری‌شد. از آزمون‌های تی- استیودنت گروه‌های وابسته جهت برآورد تفاوت‌های درون گروهی و از آزمون تی- استیودنت گروه‌های مستقل جهت برآورد تفاوت‌های بین گروهی استفاده‌شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان‌داد که مداخله‌ی تمرینی باعث افزایش معنا‌دار سطح سرمی بتاـ اندورفین و کاهش معنا‌دار شاخص‌های ادراک درد شد.
نتیجه‌گیری: بررسی نتایج کلی پژوهش نشان‌داد که تمرینات هوازی می‌تواند سبب ایجاد حالت سرخوشی ناشی از افزایش بتاـ اندورفین و بهبود ادراک درد ناشی از دیسمنوره گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Eight Weeks Aerobic Exercise on Serum Level of Beta-endorphin and Pain Perception of Dysmenorrhea in Sedentary Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Sadat Jamali
  • Mahtab Moazemi
  • Nahid Bije

چکیده [English]

Background: Menstrual is an inevitable reality and a part of life for millions of young women around the world. The aim of this study was to evaluate the effects of aerobic exercise on serum level beta - endorphin and pain perception of dysmenorrhea in sedentary adolescent girls.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on 22 subjects with moderate to severe dysmenorrheal and were in age range of 14 to 17 years. They were randomly assigned to a control group (n=10) and experimental (n=12) one. Aerobic exercise program included an aerobic activity with 60-75% of maximum heart rate for 24 sessions (three sessions per week, each session lasting 45-60 min). Before and after the exercise serum level of beta-endorphin was measured. In order to investigate differences within and between groups, Dependent Student t-test and independent student t-test were used.
Results: Our findings showed that exercise intervention significantly increased serum levels of beta - endorphin and decreased pain perception index.
Conclusion: The results indicated that aerobic exercise can cause a euphoric state resulting from a rise in blood concentration of beta -endorphin and improve the perception of the pain of dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • Beta
  • endorphin
  • Dysmenorrhea
  • Menstrual pain