نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: غلظت بالای نیترات در منابع آب آشامیدنی می تواند باعث ایجاد عوارض و بیماریهایی نظیر متهموگلوبینمیا در اطفال و مشکلات زیست محیطی مانند اتروفیکاسیون می گردد. روشهای بیولوژیکی مختلفی جهت حذف نیترات از منابع آب توسعه یافته است. هدف از این مطالعه بررسی حذف نیتروژن آمونیاکی فاضلاب با استفاده از روش تلفیقی لجن فعال و بسترهای ثابت (IFAS) اصلاح شده با نانو تیوب کربن چند لایه می باشد.
مواد و روش‌ها: آزمایشات بصورت پیوسته و در مقیاس آزمایشگاهی با ارزیابی راندمان راکتور لجن فعال با بستر ثابت اصلاح شده با نانو تیوب کربن چند لایه صورت گرفت و تأثیر وجود نانو تیوب کربن چند لایه بر کارایی فرآیند باتغییر زمان ماند هیدرولیکی و غلظت آمونیوم ورودی بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که وجود نانو تیوب کربن چند لایه در بستر اصلاح یافته منجر به تسریع در لجن سازی اولیه شده و همچنین منجر به افزایش حذف آمونیوم از فاضلاب های با غلظت کم(25 میلی گرم بر لیتر) و متوسط (40 میلی گرم بر لیتر) می‌گردد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج اخذ شده، وجود نانو تیوب کربن چند لایه در بستر راکتور تلفیقی لجن فعال و رشد چسبیده می تواند راندمان راکتورهای IFAS متداول را در حذف آمونیوم افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The possibility of ammonium nitrogen removal from wastewater through the process of modified integrated fixed film activated sludge (IFAS) with multiwall carbon nanotubes

نویسندگان [English]

  • Reza Barati Reshvanloo
  • Abbas Rezaee
  • Hoshyar Hosseini
  • Hamidreza Tashyiee

چکیده [English]

Background: High nitrate concentration in water resources can create some diseases such as methemoglobinemia in children and environmental problems like eutrophication. Nowadays, different biological methods have developed for nitrate removal from water resources. This study aimed to examine ammonium nitrogen removal via modified integrated fixed film activated sludge (IFAS) using multiwall carbon nanotubes.
Materials and Methods: The experiments were performed to evaluate efficiency of modified IFAS using carbon nanotube in laboratory scale with continues form. The effect of multiwall carbon nanotubes on sufficiency of process with retention time and ammonium concentration was studied.
Results: The results showed that applied multiwall carbon nanotubes in modified IFAS can lead to an acceleration in primary sludge production and ammonium removal from low and middle concentrations wastewater.
Conclusion: According to the obtained results, utilizing the multiwall carbon nanotubes as medium in an IFAS can improve the efficiency of the system for ammonium removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonum nitrogen; Multiwall carbon nanotubes
  • IFAS
  • Activated sludge