نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری الزایمر، ارتباط نزدیکی با اختلال در سیگنالینگ انسولین مغز دارد. این بیماری، فرم خاصی از دیابت مغزی است که آن را «دیابت تیپ 3» نامیده‌اند. ازاین‌رو، بررسی نقش عوامل دارویی که می‌توانند مقاومت به انسولین نورون‌ها را بهبودبخشند، در درمان الزایمر موردتوجه ویژه قرارگرفته‌اند. متفورمین، یکی از داروهایی‌است که به‌طورگسترده‌ای، برضد مقاومت انسولین محیطی استفاده‌می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر درمانی متفورمین بر یادگیری و حافظه‌ی موش‌های الزایمری مدل استرپتوزوتوسین صورت‌گرفت.
مواد و روش‌ها: 56 موشِ نر ویستار(200 تا250گرم)به7 گروه کنترل، شم، تحت تیمار با استرپتوزوتوسین، تحت تیمار با استرپتوزوتوسین به-همراه سالین و تحت تیمار با استرپتوزوتوسین به‌همراه متفرمین (50و100و200میلی‌گرم بر کیلوگرم، ازطریق تزریق درون صفاقی) تقسیم‌شدند. برای القای آلزایمر، استرپتوزوتوسین (3 میلی‌گرم بر کیلوگرم) به‌درون بطن‌های جانبی تزریق‌شد. تمام موش‌ها به‌کمک ماز آبی تحت آزمون یادگیری و حافظه قرارگرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان‌دادکه تزریق متفرمین، یادگیری وحافظه‌ی فضایی موش‌های الزایمری را به‌صورت وابسته به دوز بهبودمی‌بخشد. به‌گونه‌ای که موش‌های تحت تیمار با متفرمین در زمان کمتر و با طی مسافت کمتر، سکوی نجات را پیداکردند. متفرمین به‌صورت وابسته به دوز زمان سپری‌شده و مسافت طی‌شده در ناحیه‌ی هدف در تست، به‌خاطرآوری اطلاعات را در موش‌های الزایمری افزایش داد.
نتیجه‌گیری: تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین، باعث کاهش میزان یادگیری و حافظه فضایی می‌شود و پیش درمانی با متفرمین، می‌تواند یادگیری و حافظه را افزایش‌دهد و برای درمان الزایمر مفید باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Metformin on spatial learning and memory in streptozotocin Rat Model of Alzheimer\'s Disease

نویسندگان [English]

  • Maryam KHosravi
  • MohammadHossein Esmaeili
  • Mahin Mafi

چکیده [English]

Background:Alzheimer’s disease (AD) is closely associated with impaired insulin signaling in brain, suggesting it to be a brain-specific form of diabetes and so termed as “type 3 diabetes”. Therefore investigating the role of pharmacological agents that can improve neuronal insulin resistance merit attention in treatment off AD. Metformin is one of the most widely used against peripheral insulin resistance. In present study, we aimed to investigate the therapeutic efficacy of metformin on spatial learning and memory of streptozotocin (STZ) Rat Model of AD.
Materials and Methods: 56 Female wistar rate (200-250gr) were divided into 6 groups (n=6): control, sham operated, STZ, STZ +Saline (0.2ml), STZ +Metformin (50,100,200mg/kg, i.p. for 10 day). For induction of AD, STZ (3 mg/kg,) were administered bilaterally into latral ventricles. All rates were tested spatial learning and memory in the Morris water maze.
Results : our results show that pre-training injection of Metformin improves spatial learning and memory in STZ Rat Model of AD in a dose dependent manner, so that rats of Metformin groups found platform in less time and with less distance traveled, in comparison with STZ group. Metformin also increased the percentage of time elapsed and the distance swum in the target quadrant in STZ Rat Model of AD, in probe test.
Conclusion: An i.c.v. injection of STZ resulted in a significant decline in spatial learning and memory and pretreatment with Metformin can enhance spatial learning and memory. The results show that metformin as an insulin sensitizer against peripheral insulin resistance is useful for AD treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • METFORMIN
  • Learning
  • spatial memory