نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نایسریا مننژیتیدیس، عامل ایجاد بیماری‌های جدی به‌شکل مننژیت و سپس برق‌آسای کشنده می‌شود و اغلب مبتلایان سابقه‌ی تماس با افراد بیمار را ندارند و به‌نظرمی‌رسد که حاملان بدون علامت، مهمترین منشاء بیماری هستند. در این مطالعه‌ی توصیفی، میزان شیوع حاملان نازوفارنژیال نایسریا مننژیتیدیس و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی این باکتری در مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی شهرکرمانشاه مورد بررسی‌ قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه به‌صورت مقطعی از آبان تا اسفند ماه سال 1391 بر روی 554 کودک 12-2 سال در مهدکودک‌ها و مدارس مناطق مختلف شهرستان کرمانشاه انجام‌شد. نمونه‌ها با استفاده از سواب استریل از ناحیه عقب حلق(در ناحیه لوزه‌های کامی) و با جلوگیری از برخورد سواب به دندان‌ها جمع‌آوری و در محیط ترانسپورت به آزمایشگاه منتقل‌شد. سپس در محیط کشت انتخابی، کشت‌گردید و پس از آن تست‌های تأییدی و تعیین حساسیت آنتی میکروبی انجام‌شدند.
یافته‌ها: در554 کودک سالم با میانگین سنی 4/7 سال، شیوع نایسریا مننژیتیدیس% 6/10 بود. مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های جدا شده ازاین-نمونه‌ها به‌ آنتی‌بیوتیک‌های ‌آزیترومایسین، آموکسی‌سیلین، ریفامپین، آموکسی‌سیلین‌کلاولانیک اسید، کوتریموکسازول وسفتریاکسون به‌ترتیب% 2/54 ، %100 ،%8/6 ،% 6/96 ،% 2/54 ،% 6/13بود.
نتیجه‌گیری: استفاده‌ی بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها، موجب مقاومت بالای آنتی‌بیوتیکی شده‌است که خود، بیانگر لزوم آموزش کافی پزشکان و جمعیّت عمومی در رابطه با استفاده‌ی بی‌مورد از آنتی‌بیوتیک‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antibiotic resistance pattern in nasopharyngeal Neisseria meningitidis carriers among 2-12 years old children in Kermanshah, 2012

نویسندگان [English]

  • Keyghobad Ghadiri
  • Tahereh Sabouri
  • Ramin Abiri
  • Shiva Pormohammadi
  • Azam Elahi
  • Ali Pormohammadi

چکیده [English]

Background and aim: Neisseria meningitidisis is a cause of some serious disease like Meningitis which can rapidly lead to death. The Majority of person suffering from Meningitis have not had any contact with patients and it seems that asymptomatic carriers are the main source of diseases. This descriptive study aimed to investigate the prevalence of nasopharyngeal Neisseria meningitidis carriers and antibiotic resistance in preschools and primary schools children in Kermanshah.
Material and methods: in this cross-sectional study, 554 kindergartens and schools children with a range of 2-12 years were recruited from different regions of Kermanshah, during November to March 2012. Samples were collected using a sterile swab from the back part of the pharynx (the area of the palatine tonsils) with prevention of contacting with teeth and transported to the laboratory in transport environment. After this, they were cultured on a selective culture medium which followed by performing confirmatory and antibiotic resistance tests to determine the antimicrobial susceptibility.
Results: the prevalence of Neisseria meningitides was investigated 10.6% among 554 healthy children with a mean age of 7.4 years, The resistance percentage of isolated samples to Azithromycin, Amoxicillin, Rifampin, Amoxicillin clavulanic acid, Cotrimoxazole and Ceftriaxone was 54.2 %, 100 %, 6.8 %, 96.6 %, 54.2%, 13.6%, respectively.
Conclusion: the increasing use of antibiotics has led to a high level of antibiotic resistance, particularly Azithromycin, Amoxicillin, Rifampin, Amoxicillin clavulanic acid and Cotrimoxazole, which indicates the necessity of educating physicians and general population regarding indiscriminate usage of antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neisseria meningitides
  • Resistance
  • Children
  • Kermanshah