نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط

چکیده

زمینه و هدف: بررسی سوابق اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در ایران نشان می دهد که در برنامه ریزی های گذشته به اثرات زیست محیطی احداث پروژه های عمرانی توجه کمتری شده و حاصل چنین اقداماتی بروز آلودگی های مختلف منابع محیطی در کشور بوده است. به منظور جلوگیری از این مخاطرات، احداث کارخانه های کمپوست نیز باید با ارزیابی اثرات زیست محیطی همراه باشد. بدین منظور محققان تصمیم گرفتند تا با ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهرستان سبزوار قبل از اجرای پروژه، گامی مثبت در جهت توسعه پایدار برداشته شود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، ابتدا سه منطقه در اطراف شهر سبزوار جهت احداث کارخانه پیشنهاد و مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت که دو گزینه آن رد و گزینه سوم که در 5 کیلومتری شهر می باشد، مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و انتخاب گردید. پس از آن اثرات منفی و مثبت آن از نظر زیست محیطی بیان گردید.
یافته ها: اثرات منفی احداث کارخانه در زمان بهره برداری با 11 امتیاز منفی و در زمان ساخت با 18 امتیاز منفی و اثرات مثبت طرح در زمان بهره برداری و ساخت هر کدام با 27 امتیاز مثبت خواهد بود. پس از جمع جبری آثار مثبت و منفی احداث این کارخانه در زمان بهره برداری از 16 امتیاز مثبت و در زمان ساخت از 9 امتیاز مثبت برخوردار است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و مقایسه اثرات مثبت و منفی طرح احداث این کارخانه در مکان مورد نظر از امتیاز مثبت برخوردار بوده و اجرای آن امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EVALUATING THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF ESTABLISHING A COMPOSTING PLANT IN SABZEVAR, IRAN

نویسندگان [English]

  • Abolfazle Rahmani
  • Mohammadreza Behroozikhah
  • Ahmad Allah abadi

چکیده [English]

Background and Purpose: History of implementing civil projects and plans in Iran indicates a lowered attention to environmental effects of civil projects in the past, leading to contamination of various environmental resources nationwide. In order to avoid such threats particularly in establishing composting plants, evaluation of environmental effects must be considered. Therefore, we decided to take a step forward for sustained development by evaluating the environmental effects before a composting plant is established in Sabzevar, Iran. Methods and Materials: In this descriptive study, three geographical zones were selected around Sabzevar for establishing the plant, and two of them were rejected and the third one (5 km from the city) was chosen for further evaluation. The positive and negative environmental effects were also considered. Results: The negative effects of establishing the plant for the time of operation were given 11 points and for the time of construction were 18 points; its positive effects were given 27 points for both construction and operation times. The algebraic sum of negative and positive points came up to be 16 positive and 9 negative points. Conclusion: The study results and the comparison of negative and positive effects of establishing the composting plant in the specified location in Sabzevar, Iran can be considered positive and its implementation is feasible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Effects; Composting; Sabzevar