نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: درد، احساس نا مطلوبی است که همراه با آسیب بافتی به‌وجودمی‌آید ، باتوجه به عوارض داروهای ضد درد ، این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی بر میزان درد صورت‌گرفت.
مواد و روش‌ها: این یک مطالعه‌ی تجربی است که در سال 1393 در دانشگاه علوم و تحقیقات فارس بر روی 24 سر موش نر صحرایی در گروه‌های شاهد و 2 دسته‌ی تجربی انجام‌گرفت. دراین بررسی، گروه شاهد تحت تزریق فرمالین 5/2 درصد به کف پای راست و گروه‌های تجربی نیز از20 دقیقه قبل از تزریق فرمالین تا پایان زمان آزمایش تحت تاثیر موسیقی‌های آرام بی‌شتاب و تندِ دوان قرارگرفتند. میزان درد در مدت زمان یک ساعت و درفواصل 5 دقیقه‌ای اندازه‌گیری‌گردید و داده‌ها با استفاده ازآزمون‌های ANOVA و Tukey و با کمک نرم‌افزار 18SPSS ارزیابی‌شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد که موسیقی آرام، باعث کاهش معنادار درد حاد(05/0≥p ) و مزمن (001/0≥p) و موسیقی تند موجب کاهش درد در مرحله‌ی مزمن(001/0≥p) می‌شود.
نتیجه‌گیری: موسیقی احتمالاً از طریق سیستم‌های اوپیوئیدی و دوپامینی مغز باعث کاهش میزان درد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analgesic Effect of Adagio Calm and Allergo Music on Formalin Test -Induced Pain in Adult Male Rats

چکیده [English]

Background: Pain is an unpleasant sensory experience resulted from tissue damage. Due to the side effects of analgesic medicines; the study was conducted to investigate the influence of music on severity of pain.
Materials and Methods: this experimental study was carried out on 24 adult male rats divided into a control group and two case groups. In the control group, formalin 2.5% injected into the right sole paw and experimental groups were affected to the Adagio calm and Allergo music from 20 minutes prior of formalin injection to the end of the experiment and based on formula of pain scores. Severity of pain was measured every 5 minutes over one hour. Data were analyzed by means of spss.18 and statistical ANOVA and Tukey tests were used.
Results: findings indicated that Adagio calm music can significantly reduce the acute (P≥ 0.05)and chronic pain(P≥ 0.001), and also allergo music led to a decrease in chronic pain (P≥ 0.001).
Conclusions: this is highly likely that music relieve pain through neural pathways, dopaminergic and opioidergic systems of the brain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Pain
  • formalin
  • Rat