نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شروع کار از سنین کودکی، می‌تواند اثر منفی بر فرآیند رشد و وضعیت تغذیه ایجادکند. به‌ویژه اگر کودکان در کارهای پرخطر به‌کارگرفته‌شوند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغذیه و رشد در کودکانِ کار که در شهر کرمانشاه مشغول به‌کاربودند، انجام‌گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک بررسی مورد- شاهدی بود که بر روی 90 کودک کار و 90 کودک عادی در شهر کرمانشاه انجام شد. اطلاعات مربوط به شاخص‌های انتروپومتریک (تن‌سنجی) با اندازه‌گیری قد و وزن، اطلاعات جمعیّتی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی جمعیت‌شناختی و میزان مصرف مواد غذایی به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی بسامد مصرف گردآوری‌گردید .برای مقایسه‌ی رشد کودکان با مقادیر استاندارد، از صدک‌های نمایه‌ی توده‌ی بدن (BMI) برایسنوجنس که توسط مرکزکنترل و پیشگیری ازبیماری‌های آمریکا (CDC) تنظیم‌شده، استفاده‌گردید. تجزیه وتحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 انجام‌شد.
یافته‌ها: میانگین سن کودکانِ کار 8/1±4/16 سال و 7/15% از آنها بی‌سواد بودند. میزان مصرف تمام گروه‌های غذایی، به‌جز گروه متفرقه در کودکان کار، به‌طور معناداری کمتر از کودکان عادی بود (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nutritional Status of Working Children in Kermanshah, 2013

نویسندگان [English]

 • Yahya Pasdar
 • Mitra Darbandi
 • Alireza Janbakhsh
 • Parisa Niazi
 • Mansour Rezaee
 • Korosh Hamzehei
 • SeyyedMohammad Azizi
 • Seyyed Mostafa Nachvak

چکیده [English]

Background: Starting to work from early age can have negative impact on the growth and nutritional status, especially if the children are employed in dangerous jobs. This study aimed to assess nutritional status and growth in working children who were working in Kermanshah.
Materials and Methods: This survey was a case-control study that wasdoneon90 working childrenand90not- working children in Kermanshah. Information related to anthropometric indices with measurements of height and weight, demographic data using demographic questionnaire and food intake using food frequency questionnaire were collected. To compare growth of children with standards we use body mass index percentiles for sex and age provided by Centres for Disease Control and Prevention (CDC).Data analysis was performed using SPSS software version 16.
Results: Mean of age working children was 16.4±1.8 years and 15.7% of them were illiterate. Consumption of all food groups except the miscellaneous group in working children was significantly lower than not- working children(p

کلیدواژه‌ها [English]

 • working children
 • food frequency
 • Nutritional Status