نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری‌های عفونی، یکی از عوامل مهم مرگ ومیر درجهان می‌باشد. به‌علت مقاومت تعدادی ازباکتری‌های بیماری‌زای انسانی به آنتی‌بیوتیک‌ها، استفاده از داروهای گیاهی برای کنترل این عوامل روبه افزایش‌است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌های آبی بومادران و مریم گلی علیه 10 سویه‌ی باکتری بیماری‌زای انسانی است.
مواد و روش‌ها: عصاره‌ی آبی، مربوط به گونه‌های بومادران و مریم گلی از روش ماسراسیون (خیساندن) تهیه و با استفاده از دستگاه روتاری تغلیظ و خشک‌شد.10 سویه‌ی استاندارد باکتری بیماری‌زای انسانی از جنس‌های مختلف در محیط مایع مغذی کشت‌داده‌شد. حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) دو عصاره، به‌روش میکرودایلوشن در پنج غلظت مختلف (0/62-1/25-2/5-5-10mg/ml) بر روی باکتری ها تعیین‌شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان‌داد که عصاره‌ی آبی بومادران و مریم گلی در غلظت‌های مختلف بر روی همه باکتری‌های آزمایش‌شده، اثر مهارکنندگی دارند. سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس و ساپروفیتیکوس به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان حساسیّت را به عصاره‌ی آبی بومادران نشان‌دادند. سویه‌ی باسیلوس سرئوس، درجه‌ی بالایی از حساسیّت و سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا و سراشیا مارسنس، کمترین میزان حساسیّت را به عصاره-ی آبی مریم گلی نشان‌دادند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق و سایر گزارش‌های موجود دراین زمینه، می‌توان عصاره‌ی آبی بومادران و مریم گلی را به-عنوان عوامل کنترل‌کننده‌ی بیولوژیک معرفی‌کرد. بااین‌حال، برای استفاده از هر عصاره‌ی گیاهی در جهت کاربرد بالینی، آنالیز شیمیایی عصاره و تحقیقات بالینی لازم و ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial effects of Aqueous extracts of Achillea millefolium and Teucrium polium plants on ten human pathogenic bacteria

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Saeedi
  • Mahta Mazaheri Naeeni
  • Seyyed Kazem Sabbagh
  • Safoura Bazi

چکیده [English]

Background and aim: Infectious diseases are one of the most important agents of mortality in the world. Due to resistant of some human infectious bacteria to antibiotics, use of plant pharmaceutical herbs to control of these agents is increasing. The aim of this research was to investigate the antibacterial effect of aqueous extract of Yarrow and Salvia against ten bacterial strains of human pathogenic bacteria.
Materials and Methods: Aqueous extract from Achillea millefolium and Teucrium polium species were prepared using maceration method and then were concentrated and dried using rotary apparatus. . Ten standard bacterial strains were cultured on Nutrient Broth. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of plant extract of both extract on bacteria were determined using micro dilution method at four different concentrations (0/62-1/25-2/5-5-10mg/ml).
Results:The results showed that aqueous extract from Achillea millefolium and Teucrium polium species have an inhibition effect on all tested bacteria. Staphylococcus aureus and S. saprophyticus showed the highest and lowest sensitivity to water extract of yarrow respectively. Pseudomonas aeroginosa sereus strain showed high degree of sensitivity whereas S. aureuss and Bacillus aeroginosa strains were less sensitive to extract of salvia.
Conclusion: According to obtained results in this work and other researches in this domain, the Aqueous extracts of Yarraw and Salvia could be introduced as a biocontrol agent against pathogenic micro-organisms. Nevertheless to use each extract of plant for clinical application, chemical analysis of extracts and clinical researches are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achillea millefolium
  • Salvia officinalis
  • Aqueous extract
  • MIC
  • Bacterial Human pathogens