نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت یکی از روش های اصلی برای بودجه ریزی عملیاتی است که زمینه مدیریت و کنترل هزینه را نیز برای مدیران ایجاد می نماید. پژوهش حاضر به منظور محاسبه بهای تمام شده خدمات آزمایشگاهی بیمارستان شفا کرمان با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه با تعرفه خدمات انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و مقطعی است که در سال 1390 در بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفت. بهای تمام شده آزمایشات FBS،CPK،Cr که بیش ترین فراوانی را در سال داشتند وHBS ،HIV و کشت خون سه نوبته که از تعرفه بالاتری نسبت به سایر آزمایش ها برخوردار بودند، محاسبه شد. ابتدا اطلاعات از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط و بررسی مدارک و دفاتر مربوطه به روش دستی جمع آوری و سپس به منظور تجزیه و تحلیل نهایی و دست یابی به اهداف مطالعه، نتایج هزینه تمام شده با استفاده از نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که کل هزینه های سالانه بخش ها مبلغ 493,917,002,5 ریال بوده است که از این مبلغ، 94.9 درصد مربوط به هزینه های مستقیم و 5.1 درصد آن مربوط به هزینه های غیرمستقیم بود. هزینه پرسنلی آزمایشگاه با 74.2 درصد و هزینه مواد مصرفی بخش آزمایشگاه با درصد هزینه بری 21.1 درصد، بیشترین سهم را در هزینه بری دارا بودند. بهای تمام شده آزمایش های Crو CPK که با توجه به تعرفه های دولتی از حاشیه سود مناسبی برخوردارند، به ترتیب، 019,10 و 517,21 ریال محاسبه شده است.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بین قیمت واقعی خدمات آزمایشگاه مورد مطالعه و تعرفه های دولتی تفاوت وجود دارد که منجر به زیان دهی آزمایشگاه شده است. لذا از طریق بهبود مدیریت عملکرد در زمینه نیروی انسانی و استاندارد سازی، می توان قیمت تمام شده خدمات را کاهش داده و در مصرف منابع به صورت بهینه عمل نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cost Price Estimation of Clinical Laboratory Services in Shafa Hospital based on Activity-based Costing, Kerman, 2011

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Mehrolhasani
  • Mohammadreza Heidari
  • Zahra Rahimi
  • Mojgan Emami

چکیده [English]

Background: Activity-based costing is one of the main methods for operational budgeting which provides the ability to manage and control costs for managers. This study was conducted to estimate the cost price of Shafa hospital laboratory services in Kerman using activity-based costing technique and compared with services tariff.
Materials and Methods: This study is a cross-sectional and applied study was conducted in the clinical Laboratory of Shafa Hospital at Kerman University of Medical Sciences in 2011. The cost price of FBS, CPK and Cr tests calculated which had the highest frequency in the year as well as HBS, HIV and three times blood culture which had the higher tariffs than other tests. Initially, data were manually collected through interview with hospital officials and review of relevant documents. Then, in order to achieve the targets of the study, the cost price results were analyzed using Excel software.
Results: The results showed that the total annual costs of the departments were the sum of 5,002,917,493 Rails that 94.9 percent and 5.1 percent of it were related to the direct and indirect costs respectively. Laboratory personnel cost by 74.2 percent and consumables cost by 21.1 percent had the largest share of the costing. The cost price of Cr and CPK tests calculated the sum of 10.019 and 21.517 Rails respectively that according to the public tariffs, had a suitable profit.
Conclusion: This study showed that there is a difference between the actual cost of the laboratory services and public tariffs that has led a loss to the laboratory. Therefore, by improving the performance management in the field of human resource and standardizing, can reduce the cost price of services and optimize resources consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Laboratory
  • Cost Price of Services
  • Activity Based Costing