نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف : شیوع چاقی در جهان با سرعتی تهدید کننده در تمام گروه های سنی در حال افزایش است به طوری که به یک مشکل جدی در سلامت عمومی تبدیل شده است. امروزه استفاده از گیاهان دارویی نسبت به سایر روش ها ی کنترل وزن بیش تر مورد توجه قرار گرفته است .چای سبز یکی از این گیاهان محسوب می شود که تا کنون پژوهش هایی نیز در مورد اثرات آن بر روی وزن صورت گرفته، اما در این مطالعات به دلیل استفاده از روش های متفاوت ودوزهای نا همگون ،نتایج به دست آمده متناقض بوده است، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر عصاره چای سبز در دوز های مختلف بر شاخص های آنتروپومتریک در زنان چاق بالغ انجام شده است .
مواد و روش ها : این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور بوده که بر روی 60 زن دارای اضافه وزن با ( BMI >27 kg/m2 شاخص توده بدنی) و 87WC > (دور کمر) که واجد معیار های ورود به مطالعه بودند ، انجام شد. واحدهای مورد پژوهش به طور تصادفی به سه گروه 20 نفری تقسیم شدند ، در این خصوص دو گروه مداخله (تجربی) دریافت کننده عصاره چای سبز با غلظت های (50 و 100 درصدی) وگروه کنترل (شاهد) ، دارونمای حاوی سلولز دریافت کردند . هر شرکت کننده روزانه 3 بار(یک ساعت قبل از هر وعده غذایی)و به مدت 12 هفته از عصاره چای سبز یا شبه دارو دریافت می کرد و مشخصات آنتروپومتریک (وزن، قد، دور کمر، دور باسن ، شاخص توده بدنی (BMI) و نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) و تمام واحدهای مورد پژوهش در شروع مطالعه و هفته های 2 ، 4 ،6 ، 8 ، 10 و 12اندازه گیری شده و سپس داده ها جمع آوری و در گروه های مختلف با استفاده از نرم افزار SPSS 19- Sas9.2 ،آزمون های آماری Anova یک طرفه و برای مقایسه گروه ها در ماه های موردمطالعه ازآزمون Repeated Measurement استفاده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
یافته ها : در شروع مطالعه میانگین و انحراف معیار وزن و BMI در گروه تجربی دریافت کننده عصاره 100 درصد به ترتیب 3/4±19/74 و8/0±95/28 ودر گروه تجربی دریافت کننده عصاره ی 50 درصد1/5±34/74و06/1±69/28 بود که در پایان پژوهش به ترتیب به 1/4±90/67و7/0±49/26 وهم چنین 6/5±98/70و19/1±38/27کاهش یافت، که بیانگر اختلاف معنی دار در هفته های متوالی در میانگین وزن و BMI می باشد (01/0 >P ،05/0 >P). میانگین WHR در بین سه گروه، اختلاف معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری : با توجه به یافته های این پژوهش ، مصرف طولانی مدت چای سبز به عنوان یک ماده درمانی مکمل کم خطر برای کنترل وزن و ارتقاء سطح سلامت عموم موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of green tea extract on anthropometric indices of overweight women in Zahedan

نویسندگان [English]

 • Parvaneh Sarani Aliabadi
 • Hamed Sarani
 • Mansour Fazeli Rostampoor
 • Sodabeh Etemadi
 • Alireza Dashipoor
 • Afsaneh Sarabandi
 • Hasaniyeh Hosseini

چکیده [English]

Background: The prevalence of obesity is increasing as threatening in all age group in the world so it has became the serious problem in the public health ,Nowadays, the use of medicinal plants has have been considered more than other methods of weight control, the green tea is considered one of these plants that So far the researches have been done on its effects on weight But the results of these studies have been inconsistent due to various doses and different methods so, this study was conducted to determine the effect of various doses of green tea extract on weight loss and body mass index in adults obese women.
Materials and Methods: This double-blind clinical trial has randomly been conducted on 60 obese women that were overweight, with a BMI> 27 kg/m2, WC> 87 (waist). The samples were divided randomly into three groups of 20; in this regard, have received two intervention groups (experimental) recipient of green tea extract with different concentrations (50 and 100 percent) and control group (control) recipient of placebo containing cellulose. Each participant received daily three times (one hour before each meal) of green tea extract or placebo for 12 weeks. All samples were measured in the baseline and weeks 2, 4, 6, 8, 10 and 12 in terms of anthropometric measures (weight, height, waist circumference, hip circumference, body mass index (BMI) and waist-hip ratio (WHR). the data were collected and have been analyzed in the different groups By using of software SPSS 19 - Sas9.2 and statistical test of one-way Anova and was used repeated Measurement test for Comparisons of these groups
Results: In the baseline The mean and standard deviation of weight and BMI were in the experimental group which received 100% of extract, respectively74.19 ± 4.3 and 28.95 ± 0.8 and in the experimental groups which received extract 50% 1/5 ± 34/74 and 06/1 ± 69/28., which was reduced respectively, to 67.90 ± 4.1 and 26.49 ± 0.7 as well as 70.98 ± 5.6 and 27.38 ± 1.19 in the end of the study Which is indicative of a significant difference in the mean weight and BMI on these consecutive weeks(P < 0.01،P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green tea Extact
 • Anthropometric Indices
 • weight Loss
 • Obesity
 • women