نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره‌کش‌های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان‌های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می‌کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت‌های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینE بود
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ‌ویستار با وزن 200-250 گرم به پنج گروه6 تایی شامل: گروه کنترل (هیچ ماده‌ای دریافت نکرد) ،گروه شم (دریافت روغن زیتون خاالص)، گروه‌ تجربی1(دریافت دیازینون با دوز mg/kg 60)، تجربی 2(دریافت دیازینون و ویتامین E با همان دوزها) و تجربی 3 (دریافت ویتامین E با دوز mg/kg 200) تقسیم شدند. دیازینون و حلال از طریق تزریق داخل صفاقی و ویتامین از طریق گاواژ استفاده شد. بعد از 6 هفته 3 میلی لیتر خون از بافت قلب گرفته شد و از روش تیترومتری و المان به ترتیب برای سنجش کولین استراز سرم و اریتروسیت استفاده شد. داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS آنالیز شدند و مقدار 05/0 P< تفاوت معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که دیازینون در گروه تجربی1 ، فعالیت استیل کولین استراز (000/0 =P) و کولین استراز سرم (01/0=P) را نسبت به گروه کنترل کاهش داد. مهار فعالیت کولین استراز اریتروسیت و سرم در گروه تجربی 2(مصرف توام دیازینون به همراه ویتامینE) بهبود نیافت.
نتیجه‌گیری: باتوجه به مهار فعالیت دو آنزیم مهم کولین استراز اریتروسیت و سرم در رت های تیمار شده با دیازینون، امکان سمیت سلولی در کشاورزان و افرادی که در تماس با این ترکیبات می باشد وجود دارد. از سوی دیگر فعالیت کولین استراز توسط ویتامین E احتمالا به علت ماهیت رقابتی مهار آنزیم‌ توسط دیازینون بهبود نیافت. بنابراین، باید مراقبت لازم برای جلوگیری از ورود سم به بدن انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of erythrocyte and serum cholinesterase activity in male rats treated with diazinon, and protective role of vitamin E

نویسندگان [English]

  • Fatemeh RahimiAnbarkeh
  • Mohammadreza Nikravesh
  • Mehdi Jalali
  • Hamidreza Sadeghnia
  • Zinat Sargazi

چکیده [English]

Background: Diazinon (DZN) is an organophosphate (OP) that inhibit cholinesterase activity and induce oxidative stress in the target tissues such as the the reproductive system .The aim of present study was to evaluate the effects of diazinon on cholinesterase activity in blood serum and erythrocytes of male rats and to assess the protective role of vitamin E.
Material and Methods: In this experimental study, thirty adult male wistar rats (200 - 250 gr) were divided into 5 groups (n = 6): control group (did not receive any material), sham group (received only pure olive oil), experimental group 1 (DZN, 60 mg/kg), experimental group 2 (received DZN+Vit E daily, with the same dose) and experimental group 3(Vit E 200 mg/kg). DZN and solvent was injected intraperitoneally (IP) and vitamin E was administrated by gavage. After 6 weeks, 3 ml blood from the heart tissue was taken and titrimetric and Ellman’s method respectively was used for serum and erythrocyte cholinesterases activity evaluation. Data were analyzed using SPSS software. P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetylcholinesterase
  • Diazinon
  • Pseudocholinesterase
  • Vitamin E