نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سبزیجات با وجود این که نقش مهمی در رژیم غذایی افراد دارند، در صورت آلودگی به میکروب ها، به عنوان منبعی برای انتقال انواع بیماری های روده ای از جمله وبا عمل می کنند. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت سالم سازی سبزیجات و عوامل مؤثر قابل تعدیل بر آن طی طغیان وبا در شهر قم در سال 1390 صورت گرفت.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی، وضعیت سالم سازی سبزیجات توسط 544 نفر از زنان خانه دار ساکن شهر قم و عوامل مؤثر قابل تعدیل بر آن در سال1390 مطالعه شد. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده و داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به اثبات رسیده بود به روش مصاحبه سازمان یافته گردآوری گردید. بدین منظور پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 85 سئوال به وسیله افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 19 با استفاده از شاخص های آمار مرکزی و توزیع فراوانی و نیز آزمون ضریب همبستگی پیرسون با سطح اطمینان 95% تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی زنان مورد مطالعه 45/8 ± 24/31 سال بود.. میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی در خصوص استفاده از ضد عفونی کننده های سبزیجات در این مطالعه 65/11 ± 54/71 نمره بود. در این مطالعه تنها 99/15% (87 نفر) زنان خانه دار مراحل کامل سالم سازی سبزیجات را گزارش کردند. بیش ترین ارتباط عملکرد سالم سازی سبزیجات با موانع درک شده بود و این ارتباط بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس معنی دار داشت. (567/0-=r و 019/0=P ).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه عملکرد زنان خانه دار در سالم سازی سبزیجات ضعیف می باشد و سبزیجات خام که مراحل سالم سازی آنها به طور کامل انجام نمی شود هم چنان به عنوان یک معضل بهداشتی در اشاعه بیماری های روده ای مثل وبا عمل می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The status of women\'s perceptions and behavior of the decontaminated vegetables in the city of Qom in 1390; a study based on the Health Belief Mode

نویسندگان [English]

 • Abedin Saghafipour
 • Moharram Karami Jovshan
 • Gholamreza Sharifirad
 • Mehdi Asadi
 • Ali Rasouli
 • siamak Mohebbi

چکیده [English]

Background: Although vegetables have important role to our diets but in case of infection with microbes they can act as a source of infection for variety of intestinal diseases namely cholera. Present study aimed to figure out the status of vegetable disinfection behavior and its modifiable determinants during cholera outbreak in Qom province in 2011.
Material & Methods: In a descriptive-analytic study on 554 women (who were household-keeper), vegetable disinfection behavior and its determinants were investigated. In this study, the multistage sampling method was used. A researcher-tailored questionnaire was used to gather data. The valid and reliable questionnaire was comprised of 85 questions and was completed by subjects. Then, the collected data was analyzed by SPSS software (version 19) and using Pearson correlation coefficient (CI=95%).
Results: The mean and standard error (SE) of age of subjects were about 31.24+-8.45 Women’s knowledge score on use of vegetable disinfectants had a mean and SE of 71.5+-11.65. Altogether, only 15.99% of women (87 persons) reported a complete disinfection of vegetables. The strongest relationship was found between Vegetable disinfection behavior and the perceived barriers that based on Pearson correlation coefficient was a significant but reverse relationship. (r=-0.567, p=0.019).
Conclusion: Our findings showed that house-keeping women had a poor behavior regarding vegetable disinfection. Consequently, poorly-disinfected vegetables are still a prominent health problem respecting spread of intestinal diseases especially cholera.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cholera
 • Vegetable disinfection
 • Outbreak
 • Household
 • keeper