نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گیاهان، منبع مهمی برای آنتی‌‌اکسیدان‌ها هستند که استفاده‌ی از آن‌ها، می‌تواند به جلوگیری از تجمع رادیکال‌های آزاد به متابولیسم طبیعی سلول‌ها کمک‌کرده و از بیماری‌های مربوط به استرس اکسیداتیو جلوگیری‌‌کند. بنابراین مطالعه‌ی حاضر، با هدف تعیین خواص آنتی-اکسیدانی عصاره‌های مختلف Artemissia Annua(A.A) انجام ‌شده ‌است.
مواد و روش‌ها: با شناسایی گیاه A.A که با نام محلی «گندواش» خوانده می‌شود، بخش‌های برگ و گل گیاه را به‌صورت پودر درآورده و عصاره‌گیری با حلال‌های آبی، اتانولی و متانولی صورت‌گرفت. تعیین خواص آنتی‌اکسیدانی با روش FRAP انجام‌شد. برای این منظور، محلول‌های 20% عصاره به محلول FRAP اضافه‌شده و پس از انکوبه‌نمودن میزان جذب نوری اندازه‌گیری‌شد. محلول‌های سولفات آهن و ویتامین C به‌عنوان استاندارد مورد استفاده قرارگرفتند.
یافته‌ها: متوسط ظرفیّت آنتی‌اکسیدانی کل(TAC) عصاره‌ی متانولی برگ 18/4 ±18/72 میکرومول فروس سولفات و 27/5±31/90میلی‌گرم ویتامین C به‌ازای هر گرم از وزن خشک بود که به‌طور قابل ملاحظه‌ای، بالاتر از سایر عصاره‌ها می‌باشد(p0.05) ولی عصاره‌های اتانولی برگ و گل تفاوت آماری معناداری نشان‌دادند (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antioxidant activity of different extracts of the Artemisia Annua growing in an area of Babol city

نویسندگان [English]

  • Mahmood Baradaran
  • Manoochehr Ashrafpour
  • Hakimeh Rezaee
  • Aliasghar Sefidgar
  • Hamzeh Sharifi

چکیده [English]

Background: Plants are an important source of antioxidants that can help to cell’s normal metabolism via preventing accumulation of free radicals and so, prevent developing diseases associated with oxidative stress. Thus, the present study was performed to determine the antioxidant properties of Artemissia Annua extracts (AA).
Methods and materials: at first, Artemisia Annua with a local name as Gandvash identified and then some parts of its leaves and flowers into powder. Extracting was done using water, ethanol and methanol solvent. FRAP assay was performed to determine the antioxidant properties. For this purpose, extract solutions with 20% concentration were added to FRAP solution and after incubation, the optical absorption values was measured. The ferrous sulfate and vitamin C were used as standard solutions.
Results: the Mean total antioxidant capacity (TAC) for methanolic leaves extract was 72.18 ± 4.18 micro mol ferrous sulfate and 90.31 ± 5.27 mg of vitamin C per gram of dry weight, which is considerably higher than other extracts (p0.05) while, the ethanol extract of the leaves and flowers were different significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia Annua
  • Antioxidant
  • total antioxidant capacities
  • extracting