نویسندگان

همدان، شهرک شهید مدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

چکیده

زمینه و هدف: از آن جایی که ناراحتی های روانی معمولا در سراسر عمر اتفاق می افتند، می توان گفت که ایجاد و حفظ بهزیستی معنوی نقش حیاتی در سازگاری با فشارها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهزیستی معنوی و سلامت روان در بین دانشجویان صورت گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-همبستگی، تعداد 400 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی همدان (177 پسر و 223 دختر) با میانگین سنی (4.57±22.7 سال) به شیوه تصادفی طبقه ای نسبی از دانشکده های مختلف انتخاب شدند و به مقیاس بهزیستی معنوی (SWBS) و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و به کمک نرم افزار SPSS 16 انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات متغیرهای بهزیستی معنوی 17.14±89.18 و سلامت روان 15.76±52.48 می باشد. همچنین بین بهزیستی معنوی و سلامت روان همبستگی معناداری وجود دارد (r=-0.55). به علاوه، 0.37 درصد از واریانس سلامت روانی به وسیله بهزیستی مذهبی تبیین می شود. نتایج تحلیل آنالیز واریانس چند متغیره نشان داد که فقط در خرده مقیاس بهزیستی مذهبی، نمرات دانشجویان دختر بیشتر از پسران می باشد (F=4.89، P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL WELL-BEING AND MENTAL HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS

نویسندگان [English]

  • Lotfollah Karimi
  • Nematollah Shomoossi
  • Iraj Safee Rad
  • Mohsen Ahmadi Tahor

چکیده [English]

Background and Purpose: Since mental disorders usually occur throughout lifetime, establishing and keeping the sense of spiritual well-being can play a vital role in stress management. The present study investigated the relationship between spiritual well-being and mental health in university students. Methods and Materials: In this correlational descriptive study, 400 students from Hamadan Islamic Azad University (177 male and 223 female) with an average age of 22.7±4.57 years were selected through relative categorical sampling method from various faculties. They completed the spiritual well-being scale (SWBS) and general health questionnaire (GHQ-28). Utilized stepwise multiple regression and multivariable analysis of variance (MANOVA) were used in SPSS 16 to analyze the obtained data. Results: The findings showed that mean well-being scores and mental health were 89.18±17.14 and 52.48±15.76 respectively. Also, there was a significant correlation between spiritual well-being and mental health (r=- 0.55). Also, 0.37 percent of mental health variance is explained via religious well-being. The results of the analysis of MANOVA showed that the female students’ scores are higher than those of male ones (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Well
  • being; Existential Well
  • being; Mental Health; University Students