نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تغذیه‌ی مناسب در دانش‌آموزان نوجوان، می‌تواند کیفیت و کمیّت رشد آن‌ها را تحت تاثیر قراردهد. هدف ازمطالعه‌ی حاضر، بررسی وضعیّت تغذیه‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی آن‌هاست.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 800 دانش‌آموز 18- 14 سال در دبیرستان‌های شهر سبزوار انجام‌شد. نمونه‌ها، به‌شکل سهمیه‌ای غیرتصادفی انتخاب شدند. برای این منظور پس از هماهنگی با اداره‌ی آموزش و پرورش سبزوار، نمونه‌ها از میان پایه‌ی اول تا چهارم دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه سطح شهر انتخاب‌گردیدند و پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک و اطلاعات تحصیلی و بسامد خوراک، برای تکمیل دربین دانش‌آموزان کلاس‌های انتخابی توزیع‌‌شد. قد و وزن آن‌ها به روش استاندارد، اندازه‌گیری‌شد. مقادیر ذکرشده غذای مصرفی در پرسش‌نامه‌ی ثبت غذایی توسط دانش‌آموزان با استفاده از راهنمای مقیاس خانگی به گرم تبدیل‌شد. سپس هر غذا طبق دستورالعمل‌های برنامه‌ی Nutritionist IV کدگذاری و جهت ارزیابی انرژی و مواد مغذی دریافتی آن‌ها وارد نرم‌افزار ذیل‌ گردید. جهت آنالیز داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون one sample t-testاستفاده ‌گردید و 05/0P< به‌عنوان سطح معناداری درنظرگرفته‌شد.
یافته‌ها: دراین مطالعه، میانگین BMI دختران و پسران به‌ترتیب 7/2±3/20 و 2/3±5/19 کیلوگرم برمتر مربع بود. میزان دریافت انرژی، ویتامین-های A ،C،D، اسیدفولیک، کلسیم، آهن و روی در دانش آموزان مورد بررسی کمتر از مقادیر خوراکی توصیه‌شده روزانه می‌باشد (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of nutritional intake and its relationship to educational achievement among high school students

نویسندگان [English]

  • Roya Akbarzadeh
  • Akram Koshki
  • Mohammad Rivandi

چکیده [English]

Background: having appropriate nutrition can affect the quality and quantity of adolescent students’ growth; therefore this study was conducted to assess the nutritional status and its relationship to the educational achievement among adolescent students.
Methods: This cross sectional study was carried out on 800 adolescent students who were in a range age of 14-18 years in Sabzevar, Iran. Multi-stage random sampling was used .in order to this, after receiving permission from Sabzevar Education Office ,subjects were randomly selected from the first to fourth grade girlish and boyish high schools of city and then, demographic checklist, academic information and food frequency questionnaire were completed by students. Also, their weight and height were measured using standard methods. The quantity of food mentioned in food frequency questionnaire was converted to gram through the domestic index guideline. Next, every food was coded biased on Nutritionist IV instructions and analysis was performed via descriptive statistics, frequency and the correlation coefficient and one sample t-test by means of SPSS 16 software in a significant level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • nutritional intake
  • Students
  • Adolescent
  • educational achievement