نویسندگان

تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام

چکیده

زمینه و هدف: از آن جا که گردن وزن سر را تحمل می کند، قرار گرفتن آن در وضعیت غیرطبیعی نه تنها باعث ظاهری ناموزون می شود، بلکه می-تواند زمینه ای برای بروز اختلالات، ناهنجاری ها و آسیب های بدنی باشد. این مطالعه با هدف بررسی مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد طراحی و اجرا شده است.
مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است، از میان دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه 300 نفر (150 دختر و 150 پسر) به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از نرم افزار( Posture Pro V PPV ) ارزیابی و غربال شدند که نهایتاً از میان آنان 14 نفر که دارای وضعیت شدیدتر (Forward head posture FHP) بودند (FHP>5) به عنوان افراد دارای وضعیت سر به جلو FHP و 14 نفر از کسانی که دارای کمترین میزان FHP بودند (1≥FHP ≥0) به عنوان افراد سالم جهت مقایسه انتخاب شده و با رضایت کامل در مراحل بعدی آزمون شرکت کردند. میزان جابجایی سر به جلو یا (Anterior head translation AHT)، لوردوز گردنی (C2-C7) و انحنای فوقانی گردنی (C1-C2) آن ها در رادیوگرافی نمای جانبی ارزیابی شد. برای بررسی تفاوت میانگین های دو گروه سالم و دارای وضعیت FHP از آزمون تی مستقل و برای بررسی ارتباط متغیرها از همبستگی پیرسون با سطح معناداری (05/0 یافته ها: لوردوز گردنی افراد سر به جلو (26/6±44/23=C2-C7) نسبت به افراد سالم (24/5±29/38=C2-C7) به طور معناداری (0001/0=P) کمتر است. افراد کوتاه قد و زنان نسبت به افراد بلند قد و مردان وضعیت سر به جلوی شدیدتر (67/25 در مقابل 31/11) و لوردوز گردنی کمتری (11/23 در مقابل 77/33) دارند (01/0نتیجه گیری: وضعیت سر به جلو موجب کاهش لوردوز طبیعی گردن و ایجاد کیفوز گردنی می گردد و افزایش قد موجب افزایش وضعیت سر به جلو نمی شود. زنان دارای وضعیت سر به جلو شدیدتری نسبت به مردان هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

RADIOGRAPHIC COMPONENTS IN FORWARD HEAD POSTURE AND ITS RELATIONS WHIT GENDER AND HEIGHT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Seyyed Ahmadi
  • Akbar Pejhan
  • Fahimeh Keyvanloo

چکیده [English]

Background and Purpose: Since the neck supports head weight, its abnormal positioning not only results in spoiled posture but also predisposes the body for physical disabilities, abnormalities, and injuries. The present study was conducted to investigate the radiographic component in forward head posture in relation whit gender and height. Materials and methods: In this descriptive analytical study, 300 students from Razi University in Kermanshah, Iran (150 males and 150 females) were selected randomly and screened with the use of PPV (Posture Pro V) software; 14 students with forward head posture (FHP>5) and 14 healthy students (1≥FHP ≥0) were selected as subjects and participated in the following phase of research with informed consent. Cervical spines were evaluated by radiography from lateral view and then evaluated for anterior head translation (AHT), cervical lordosis (C2-C7), and superior cervical curvature (C1-C2) in lateral cervical spines. Mean differences of healthy and FHP subject’s variables were analyzed and compared with independent t-test. Also, Pearson’s coefficient of correlation was used for investigating the relationships between variables at p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anterior Head Translation; Cervical Curvature; Deformity; Cervical Spine; PPV; Gender; Height