نویسندگان

ایرانشهر، کیلومتر 4 جاده بمپور، دانشگاه ایرانشهر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

زمینه و هدف: بیماری پارکینسون یکی از علل شایع ناتوانی در سالمندان است. این بیماری به واسطه اختلال در هسته های قاعده ای مغز که کنترل حرکاتی مثل تعادل و راه رفتن را بر عهده دارد، به وجود می آید. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه اثر سه شیوه تمرینی (تمرین ریتمیک، تمرین با توپ طبی و تمرینات کششی-نرمشی) بر روی تعادل بیماران پارکینسون است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تجربی است و جامعه پژوهش را کلیه بیماران مرد مبتلا به پارکینسون شهرستان های کاشان و آران و بیدگل تشکیل می داد. تعداد 35 بیمار پارکینسون مرد با میانگین سنی 3±61 سال و شدت بیماری متوسط (مرحله 3 مقیاسY&H ) انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه شامل گروه تمرین ریتمیک (N=11)، گروه تمرین با توپ طبی (N=12)، و گروه تمرینات کششی-نرمشی(N=12) تقسیم شدند. همه بیماران در حین تحقیق داروهای خود را تحت کنترل پزشک متخصص مصرف می کردند. هر گروه یک دوره تمرینی را به مدت 10 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه یک ساعت انجام دادند. برای اندازه گیری داده ها از مقیاس تعادل برگ (BBS) و جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی وابسته، آزمون آنالیز واریانس یک سویه و آزمون پیگیری LSD استفاده گردید. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 صورت گرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که سه شیوه تمرینی (تمرینات ریتمیک، توپ طبی و حرکات کششی-نرمشی) به ترتیب به طور معناداری موجب 15.7 درصد، 5.58 درصد و 4.28 درصد بهبودی در تعادل بیماران شده اند (p=0.0001). نتایج این تحقیق نشان داد که ورزش ریتمیک اثر بیشتری نسبت به دو شیوه تمرین با توپ طبی(p=0.03) و تمرینات کششی-نرمشی(p=0.008) در بهبود تعادل بیماران پارکینسونی دارد. میزان اثر دو شیوه تمرین با توپ طبی و حرکات کششی-نرمشی روی تعادل بیماران تقریبا مشابه بود و تفاوت معناداری با هم نداشتند(p=0.530) .
نتیجه گیری: روش تمرین ریتمیک نسبت به دو روش دیگر، اثر بیشتری بر بهبود تعادل بیماران پارکینسون دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARING THE EFFECTS OF THREE SELECTED EXERCISE PATTERNS ON THE EQUILIBRIUM OF PATIENTS WITH PARKINSON

نویسندگان [English]

  • Mohammad Seyyed Ahmadi
  • Fahimeh Keyvanloo
  • Hamidreza Taheri
  • Akbar Pejhan
  • Javad Taherzadeh

چکیده [English]

Background and Purpose: Parkinsons disease is one of the common debilitating factors in the elderly. It is caused by disorders in the nucleus of cerebral base which control body movements such as walking and body balance. The present research is intended to study and compare the effects of three exercise patterns (rhythmic, medical ball exercising and stretching exercise) on Parkinsonian patients equilibrium. Methods and Materials: This quasi-experimental study involved the population of Parkinsonian patients in Kashan and Aranobidgol Iran. Thirty five male patients (61±3 years old) with minor Parkinsons disease (Stage 3 in Y&H scale) were selected and randomly assigned into one of the three groups: rhythmic group (N=11) medical ball exercising group (N=12) and stretching exercising group (N=12). All participants took their medications under medical supervision in the study period. Each group performed the assigned pattern for 10 weeks (three one-hour sessions each week). Berg Balance Scaling (BBS) was used for measurements and dependent t-test one-way ANOVA and LSD tests were used for data analysis. All analyses were done in SPSS 16. Results: The results showed that the three different exercising patterns (Rhythmic medical Ball and stretching exercises) had significantly improved patients equilibrium by 15.7 %  5.58% and 4.28% respectively (P=0.001). It also revealed that rhythmic exercises had more considerable effects on Parkinson patients equilibrium recovery than medical ball (P=0.03), and stretching exercise (P=0.008). The effect of exercising with medical ball and stretching exercises on Parkinson patients balance recovery is almost identical with no significant difference (P=0.530). Conclusion: Rhythmic exercise patterns cause more considerable effects on the improvement of equilibrium in Parkinsons patients than other patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Parkinsons disease; Equilibrium; Rhythmic Exercises; Stretching Exercises; Medical Ball Exercises