نویسندگان

چکیده

مقدمه: مینوسیکلین دارای اثرات ضد تشنجی است. از آن جایی که برخی داروهای ضد تشنجی باعث افزایش میانجی عصبی گابا در مغز می شوند، لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، به دنبال تزریق مینوسیکلین در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی می باشد.
روش‌ها: در این مطالعه تجربی 3 گروه موش صحرایی نژاد ویستار(24 سر) پس از جراحی استرئوتاکسیک و یک هفته دوره بهبودی، تحریکات کیندلینگ (2 بار در روز با فاصله زمانی شش ساعت) را دریافت می‌کردند. در گروه اول (8=n) حیوانات هیچ گونه تحریکی را دریافت نمی کردند، به حیوانات گروه دوم (8=n) روزانه سالین (1 ml/kg)، و گروه سوم (8=n) مینوسیکلین با غلظت‌ 25 میلی‌گرم به ازای یک کیلوگرم حیوان (mg/kg) به صورت داخل صفاقی (60 دقیقه قبل از هر تحریک) تزریق شد. دو ساعت بعد از آخرین تحریک مغز حیوانات خارج شده و بیان ژن گیرنده های GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم این سه گروه با یکدیگر مقایسه شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه وتست تعقیبی Tukey در سطح معناداری 05/0 p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of minocycline on gene expression of GABAA receptor in hippocampus and piriform brain areas on amygdale kindling acquisition in rat

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Beheshti Nasr
  • Mohammad Mohammadzadeh
  • Hasan Ramshini

چکیده [English]

Introduction: Minocycline has anticonvulsant effects. Since some antiepileptic drugs increase the neurotransmitter GABA in the brain, the aim of this study is the effect of minocycline on gene expression of GABAA receptor in hippocampus and piriform brain areas on amygdale kindling acquisition in rat.
Methods: In this experimental study, three group (24 Wistar rats), after stereotaxic surgery and 1 week recovery period, received kindling stimulations(twice daily at 6 hours interval). Group 1(n=8) did not receive daily kindling stimulations. Group 2 (n=8) received intraperitoneal saline (1ml/kg) and Group 3 (n=8) received intraperitoeneal minocycline (25 mg/kg) 60 min before kindling stimulation and respectively. Two hours after the last stimulation, animals’ brains were removed and the changes of gene expression by γ2 subunit of GABAAreceptor in the hippocampus and piriform cortex were measured and compared with the control group. Data was analyzed using one-way ANOVA and Tukey post hoc tests (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • epilepsy
  • kindling
  • Minocycline
  • GABAA receptor