نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: عوامل فرهنگی نقش مهمّی در تأیید علایم وسواس دارند. شناخت و اطلاع از فروانی و تنوّع آن‌ها به تشخیص دقیق‌تر و اهداف درمانی مناسب کمک می‌کند. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین ویژگی‌های جمعیت شناختی و علایم بیماران وسواسی- جبری بود.
مواد و روش‌ها: در قالب طرح مقطعی یک ساله (از 10/1391 تا 9/1392)، 62 بیمار مبتلا به وسواس از کلینیک روان‌شناسی قزوین، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها براساس مصاحبه بالینی، پرسشنامه جمعیّت شناختی و پرسشنامه وسواس مادزلی انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و روش‌‌های آمار توصیفی و استنباطی (کای دو) در سطح 5 درصد و 1 درصد معناداری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بیش ترین فراوانی در شروع ابتلا به وسواس در مقطع سنی 21 تا 30 سال بروز می‌کند (67/59%)، در زنان مبتلا به وسواس، سن شروع اختلال بالاتر از مردان است (میانگین زنان 87/31 و مردان 42/25). فراوانی بیش تر زنان نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان برای درمان پیگیرترند و زنان بیشتر از مردان به وسواس مبتلا می‌شوند (زنان 71/88% و مردان 29/11%). افراد متأهل برای درمان از انگیزه بیشتری برخوردارند و فراوانی بیشتری را شامل می‌شوند (03/79%). نوع و کیفیّت رابطه والدین نیز در افراد وسواس نشان می‌دهد که این افراد والدین سخت‌گیر و یک‌سویه‌نگر داشته‌اند (87/83%). هم چنین نتایج حاکی است که رایج‌ترین نشانه‌های وسواس به ترتیب شامل نشخوار فکری(38/98%)، تردید (54/93%)، بازبینی (93/91%)، تکرار (09/87%) و شستن (03/79%) است.
نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به اختلال وسواس خصوصیات علامت‌شناسی و جمعیّت‌شناختی متمایزی دارند که دلیل آن می‌تواند تنوّع فرهنگی باشد و این یافته مفهوم مهمّی برای تشخیص و درمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examined Demographic characteristics and Signs of Obsessive-Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • seyyed Hossein Ghafeleh Bashi
  • Mohammadebrahim Sarichloo
  • SeyyedAli Mohammad Mousavi
  • Seddigheh Salehi

چکیده [English]

Background & Objectives: Culture factors play an important role in the confirmation of obsession symptoms. Knowledge of information about the frequency and diversity of those symptoms is helpful for provision of a more accurate diagnosis and appropriate therapy goals. The aim of this study, Determine the demographic characteristics and symptoms of obsessive–compulsive patients.
Materials & Methods: In a cross-sectional design (one year, from 10/1391 to 9/1392), 62 patients diagnosed with OCD from psychological clinic of Qazvin, were selected by the method of available sampling. Data were collected using clinical interview, demographic and MOCI questionnaire. Data have been analyzed by version 21 SPSS software, descriptive and inferential statistical methods (chi-square) The level 5 and 1 percent of Significant.
Finding: The most frequent onest of OCD, occurs in sections 21 to 30 years of age (%59.67). For women diagnosed with OCD, age at onset of this disorder is higher than for men.The fact that women suffer from this disorder more frequently shows that women need a more serious follow-up for their treatment than men (women= %88.71 and men=%11.29). Married people suffer from this disorder more frequently and are more motivated for treatment (%79.03). The type and quality of relationships with parents is also influential in the people suffering from OCD, it shows that they had strict parents with unilateral perspective (%83.87).
Also the results show that the most common symptoms of OCD in patients respectively, Included obsessive (98/38), suspicion (93/54), revision (91/93), repetition (87/09), washing (79/03).
Conclusion: Patients with OCD have different symptomatic and demographic characteristics. Reason for that can be their cultural diversity, and this finding could be an important concept for consideration for diagnosis and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OBSESSION
  • compulsive disorder
  • Symptomology