نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، اگرچه استفاده از تمرینات اینتروال شدید (HIIT)، جایگزین تمرینات مداوم و بلندمدت در بیماران و ورزشکاران شده‌، ولی تمرین ورزشی عملی و میدانی برای این منظور کمتر استفاده‌شده‌است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ی تمرینات HIIT کوتاه‌مدت با رست و پلایومتریک در برخی از شاخص‌های قلبی عروقی، توان بی‌هوازی و عملکرد سرعتی و پرشی در دانشجویان دختر فعّال می‌باشد.
مواد و روش‌ها: برای این منظور، 30 دانشجوی دختر تربیت بدنی به‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کرده‌ که به‌صورت تصادفی به 3 گروه HIIT با رست، HIIT با پلایومتریک و گروه کنترل تقسیم شده‌اند. سپس، آزمون‌گیری پایه در یک هفته اندازه‌گیری شده‌است. بعد از آن گروه-های تمرینی علاوه بر فعالیت بدنیِ روزمره‌ی خود، به‌مدت 2 هفته و هر هفته 5 روز در برنامه‌ی تمرینی شرکت کرده‌اند بعد از 48 ساعت از اتمام جلسه‌ی آخر تمرین، تست‌گیری بعد تمرین در هر سه گروه انجام‌شده‌است. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD تحلیل‌شده‌است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش افزایش معنادار VO2max و کاهش معنادار زمان دوی سرعتی 20 متر در گروه HIIT با رست در مقایسه با گروه HIIT با پلایومتریک را نشان‌داده‌است (05/0p˂ ). علاوه بر این افزایش معنادار در VO2max، اوج، میانگین و حداقل توان در تست رست و نیز کاهش معنادار در زمان دوی سرعت در گروه HIIT با رست نسبت به گروه کنترل و نیز افزایش معنادار در VO2max، ارتفاع پرش اسکات و پرش عمودی با کمک دست و پا در گروه HIIT با پلایومتریک نسبت به گروه کنترل مشاهده‌شده‌است (05/0p˂).
نتیجه‌گیری: بر طبق یافته‌های پژوهش، به‌نظر می‌رسد تمرینات HIIT با رست کارایی بیشتری نسبت به تمریناتHIIT با پلایومتریک دارند، ولی هر دو نوع تمرین باعث بهبود VO2maxو عملکرد سرعتی می‌شوند. بنابراین ممکن است ترکیب این دو نوع تمرین، سبب نتایج بهتری ‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of short term High Intensity Interval Training (HIIT) with RAST and plyometric on some cardiovascular indices, anaerobic power, sprint and jumping performance in active female students

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Mahsa Rastegar Moghaddam mansouri
  • Kazem Khodaee
  • Neda Badri

چکیده [English]

Background: In recent years, although the use of high intensity interval training (HIIT) has been replaced continuous and long term training in patients and athletes, but the practical and field exercise is less used. The aim of this study was to compare the short-term HIIT with RAST, and plyometric exercises on some indices of cardiovascular, anaerobic capacity, and sprint and jumping performance in active female students.
Materials and Methods: For this purpose, 30 female students of physical education voluntarily participated in this study. They were randomly divided into 3 groups: HIIT with RAST, HIIT with plyometric, and control groups. Practicing groups, in addition to their routine physical activity, participated in a training program for 2 weeks, 5 days per week. After 48 hours of last training session, post tests were executed in all 3 groups. Data were analyzed using One-way ANOVA and LSD test.
Results: Our findings showed a significant increase in VO2max, and a significant decrease in sprinting time in HIIT with RAST group compared with HIIT with plyometric group (p˂0.05). In addition, a significant increase in VO2max, peak, average and minimum power on RAST test, as well as a significant decrease in sprinting time was seen in HIIT with RAST group compared with control group. Also, a significant increase in VO2max, height of squat jump and countermovement jump was observed in HIIT with plyometric group compared with control group (p˂0.05).
Conclusion: According to the results obtained, it seems that HIIT with RAST is more efficient than HIIT with plyometric exercises, but both types of training improve VO2max and sprint performance. So, the combination of these two training program may led to a better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Interval Training (HIIT)
  • Cardiovascular indices
  • Anaerobic power output
  • Sprint performance
  • Jumping performance