نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: انجام عمل سزارین معمولاً محدود به مواردی است که زایمان از طریق مسیر طبیعی امکان‌پذیر نیست یا با خطرات جدی برای جنین و مادر همراه است. بنابراین، انتظار می‌رود، عمل سزارین موارد استفاده اندک و مشخصی داشته باشد و نرخ آن از حد معینی فراتر نرود. متاسفانه، امروزه شیوع سزارین در کشور بیشتر از حد قابل قبول آن گزارش می‌شود. فقدان آگاهی از عوارض سزارین و نگرش منفی نسبت به زایمان طبیعی، از علت‌های افزایش تمایل زنان باردار نسبت به سزارین می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر شیوه‌های انتخاب زایمان و نگرش زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی درسال 1392 می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق، یک پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی است. در این مطالعه، 2521 مادر باردار که در تابستان 1392، به 67 بیمارستان ملکی سازمان در سراسر کشور مراجعه‌کرده، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرارگرفته‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای شامل خصوصیات دموگرافیک، سوالات دلایل انتخاب سزارین و نگرش سنجی نسبت به زایمان طبیعی و سزارین که با نظرخواهی از ماماها و متخصصان زنان و زایمان تهیه و پس از تایید پایایی آن با روش بازآزمایی، از طریق مصاحبه با مادران بادار تکمیل‌ گردیده-است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS 22 و آزمون‌های کای دو و T استفاده‌شده‌است.
یافته‌ها: میانگین سنی مادران، 21/0± 64/27 و 7/57 درصد از آنها نیز تحصیلات بالاتر از دیپلم داشته‌اند. میزان سزارین در زنان مورد مطالعه، 7/50 درصد بوده‌است. تمایل 57 درصد زنان به سزارین، بیشتر از حد متوسط بوده‌است (001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Affecting factors the choice of delivery and attitude of pregnant women admitted to the civil hospitals, the Social Security Organization in 2013

نویسندگان [English]

 • Azadeh Imani
 • Zahra Lajvardi
 • Sepideh Motahhar
 • Mahbobeh Rasouli
 • MahmoudReza Ghadimi
 • Abdolkarim Chobsaz
 • Shirin Razeghian

چکیده [English]

Background: Cesarean delivery is usually limited to cases where it is not possible through normal path, or is associated with serious risks for the fetus and mother, therefore it is expected, Caesarean section should be used in limited and specific cases and the rate of it does not exceed certain limits. Unfortunately,nowadays reported cesarean section rate is more than acceptable in the country. Lack of awareness of the complications of cesarean and negative attitude toward normal vaginal delivery was of the causes of the increased tendency of pregnant women to have cesarean. The aim of this study was to investigate the factors affecting on selection of the methods of delivery and attitude of pregnant women admitted to the civil hospitals Social Security Organization in 2013.
Materials and Methods: This research was descriptive–analytical and cross–sectional. In this study of 2521 pregnant women in 67 civil hospitals Social Security Organization across the country had referred in the summer of 2013, using simple random sampling were examined. For data collection, a questionnaire including demographic characteristics, the questions about reasons for selection of cesarean, and attitude measurement toward vaginal delivery and cesareanwas prepared by voting of midwives and obstetricians and then,after final approval by test-ratest method,completed through interviews withpergenant mothers. For the data analysis were used of SPSS 22 software and chi-square and T-tests.
Results: The mean age mothers were 27.64±0.21 and also 57% of them had a higher education diploma. The cesarean rate was 50.7% in women in the study. 57% of women tend to be more moderate cesarean (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pregnant women
 • CESAREAN SECTION
 • Normal Vaginal Delivery
 • knowledge
 • Attitude
 • Social Security Organization