نویسندگان

چکیده

زمینه‌وهدف: فاکتورهای مختلفی وجوددارند که برحجم‌های ریوی وفرآیند درمان بیماران مزمن تنفسی(COPD) اثر می‌گذارند. سیگار، به‌عنوان یک فاکتور خطر در این فرآیند مهم‌است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بخشی سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه‌ی ریوی در افراد سیگاری و غیرسیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه ازنوع توصیفی ـ تحلیلی است که در شهرستان سبزوار و در طول سال 92ـ 1389 بر روی 117بیمارِمراجعه‌کننده به مطب تخصصی داخلی ـ ریه با علائم تنفسی COPD ، انجام‌شده‌است. روش جمع‌آوری داده‌ها شامل: مشاهده، معاینه ، علائم بیماری و تست تنفسی(اسپیرومتری) بوده که توسط پزشک انجام‌شده‌است. قبل و بعد از استنشناق سالمترول تست عملکردی ریوی انجام‌گرفته و پارامترهای ریوی FEVI، FVC ، FEV1% و PEF اندازه گیری و ثبت‌شده‌است. داده‌ها با آزمون آماری تست تی زوجی وتی مستقل تجزیه تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: از 117 بیمار، 75 مورد (64%) مرد و42نفر (36%) زن بوده‌اند میانگین سن افراد سیگاری 56/18±36/42 و غیر سیگاری ها20/18±14/50 بوده که از نظر آماری این تغییرات سن بین دوگروه (سیگاری وغیر سیگاری) معنا دار بوده‌است(03/ 0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Salmeterol on some parameters of pulmonary ventilation in smokers and non- smokers with chronic obstructive pulmonary disease

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Nouri
  • Rahim Golmohammadi

چکیده [English]

Background: There are many factors that effect on the lungs capacity and treatment process in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Smoking, as a risk factor, is important in this process. The aim of this study was to evaluate the efficacy of Salmeterol on some parameters of pulmonary ventilation in smokers and non-smokers patients with COPD.
Materials and Methods: This desiccative analytical study was done on 117 patients with respiratory symptoms of COPD who had referred to an internist during 2010-2013 in Sabzevar city, Iran. Data collection methods include observation, clinical symptoms, and respiratory test (spirometry) that was performed by a physician. Before and after Salmeterol inhalation, pulmonary function tests were performed, and pulmonary parameters FEVI, FVC, FEV1% and PEF were measured and recorded. Data were analyzed using paired t test, and independent t test.
Results: Of 117 patients 75(64%) were male and 42(36%) were female. The mean age of smokers and non-smokers was 42.36±18.20 and 50.14±18.56, respectively; which was statistically significan (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmeterol
  • COPD
  • Cigarette
  • Lung
  • SMOKING